Principbeslutninger vedtaget i bestyrelsesarbejdet i Aalborg 9

(Revideret 2018)

Leder/bestyrelse

Bestyrelsen vælges til generalforsamlingen, 1 gang om året.

Kredsledelsen indgår i bestyrelsen.

5 forældrevalgte med 2 forældre på valg i ulige år og 3 forældrevalgte i lige år.

Blandt de forældrevalgte vælges formand, næstformand og kasserer.

- Menighedsrådet i Vejgaard Kirke tilbydes 1 plads.

- Seniorer tilbydes 1 plads.

- Lederne tilbydes 1 plads

- Ved sæsonens sidste ledermøde vælges Senior- og Lederrepræsentanter til efterfølgende sæson.

- Hvis der ikke er 5 forældrevalgte, kan bestyrelsen selvsupplere frem til næste generalforsamling.

Derudover kan der selvsuppleres, hvis der findes behov.

Selvsupplering til bestyrelsen afgøres ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Børneattesterne i FDF regi, skal opdateres hvert 3. år. Kredsledelsen står for opdatering af dette.

Samværsregler drøftes i FDF Aalborg 9 hvert andet år.

Kontingent

Beslutningen om kontingentkravet for ledere/bestyrelsesmedlemmer er ufravigeligt. Der ydes tilskud til en årlig fest for ledere og bestyrelse.

Kassereren kontakter telefoniske medlemmer der ikke har betalt kontingent til tiden.

Hvis kontingentet ikke betales efter henvendelse fra kassereren skal Bestyrelsesformand tage personlig kontakt til forældrene efter henvendelse fra Kassereren.

Prøveperioden for ny medlemmer er 3 uger. Herefter udleveres indmeldingsblanket. Når indmeldingsblanketten er afleveret til kredsledelsen beder de kassereren fremsende et opkrævning på ¼ af årsopkrævningen. Ovenstående gælder for børn der starter ”skævt” i kontingentperioden.

Kredshus

Rengøring

Jævnlig rengøring af kredsens lokaler foretages af kommunen.

Overnatning i kredsens lokaler

Ved overnatning skal beredskabscentret varsles (x dage) inden (telefonnr. indsættes).

Udlån af kredshus

Udlån til ledere og bestyrelse af kredshuset vurderes fra gang til gang. Kredshuset kan ikke udlejes.

Trailer og andet udlån

Der hænger et opslag til kontoret, hvor man kan booke traileren/skrive på når man låner.

Hvis man låner andet udstyr fra kredsen SKAL det også skrives på, så vi har styr på hvor vores grej er.

Forsikringer

Forbundets forsikringsinformationer kan ses på http://leder.fdf.dk/kredsservice/fdf-guiden/sikkerhed/forsikringer/

Alle børn er dækket af FDF ulykkesforsikring siden 2015.

Aktiviteter

Klatring og badning

Forældre skal give skriftligt samtykke til at barnet må deltage i klatring og vandaktiviteter.

March og Lejr

Lederne foræres en M&L årligt som afleveres til March og Lejr-kassen det følgende år.

Kørselspenge

Til kredsrelaterede arrangementer ydes 1,50 kr. pr. km., til det nødvendige antal biler.

Der gives ingen refusion til generel forældrekørsel.

Udgifter til aktiviteter for klasserne

Bestyrelsen beslutter at lederne kan bruge.

Puslinge og tumlinge 50 kr pr barn pr halvår

Pilte 75 kr pr barn pr halvår

Væbner og Senior 100 kr pr barn pr halvår

Hvis klasserne ønsker at bruge større beløb skal dette godkendes af bestyrelsen.

Betaling for lejre

Deltagerprisen fastsættes så arrangementet hænger sammen økonomisk.

Kredssommerlejr,Væbnermesterskab og Weekendlejr ingen betaling.

Seniorfestival Lederne betaler 50 % af den samlede udgift.

Landslejr/Sommerlejr der er udenlands. Lederne betaler selv.

Kurser

Kursusrefusion.

Et årligt kursus er gratis for deltageren.

- For de resterende kurser betaler deltageren ½ af udgiften for kurset efter tilskud fra kommunen og ½ af transportudgiften. Kredsen betaler resten.

For at modtage kursusrefusionen skal man være AKTIV i Kredsen. Dette kan eksempelvis være ved at hjælpe til på lejre, arrangere klassemøder i forbindelse med det man har lært på kurser eller være assistent på en klasse.

Gaver

Gavepolitik:

Konfirmander - 100,00 kr.

Bryllupper – 250,00 kr. pr. person i kredsen.

Bestyrelsen må honorere ekstraordinær indsats med en gave op til 250,00 kr. pr. person.

Skrabelodder

Den klasse der gennemsnitligt sælger flest pr. barn præmieres med en biograftur med popcorn og sodavand.

Billeder

Billeder der tages til kredsens arrangementer kan lægges på nettet, herunder Facebook og andre sociale medier – hvis personerne på billedet har givet skriftligt samtykke til at billedet publiceres.