Grundenheden hos FDF er den lokale kreds. Dem er der mere end 350 af. Det er i kredsen, at dagligdagen og langt de fleste aktiviteter i FDF udspiller sig.

Langt de fleste af kredsene er organiseret i løsere netværk, der består af et par kredse, der samarbejder f.eks. om lidt større aktiviteter. FDF Aarhus 1 er en del af Aros Netværk, der udover FDF Aarhus 1 også består af FDF Halse-Åbyhøj, FDF Brabrand, FDF Fredensvang, FDF Aarhus 9 Højbjerg, FDF Aarhus Musikkreds og FDF Aarhus Kajakkreds.

Over kredsene (og netværkene) står landsdelene. Der findes otte landsdele på FDF-danmarkskortet. FDF Aarhus 1 tilhører landsdel 4, der dækker Østjylland. Landsdelene arrangerer bl.a. lederskoler og anden lederuddannelse samt større arrangementer og lejre. Landsdelene udbyder desuden diverse aktiviteter, som kredsene kan benytte sig af.

Landsforbundet er det, der samler det hele. Forbundet arrangerer bl.a. landslejre og udbyder diverse kurser og andre uddannelsestilbud.

FDFs højeste myndighed er landsmødet, som landsforbundet arrangerer hvert andet år. Her tages stilling til de emner, som går på tværs af alle FDF-kredse. Det kan f.eks. være økonomi, forbundsskjorte, mærkestruktur, uddannelsestilbud m.m.

FDF Aarhus 1’s organisering

FDF Aarhus 1 består af flere enkelt dele, herunder bestyrelse, kredsledelse, kasserer og børneledere.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kredsen og tager beslutninger om kredsens arbejde i forhold til FDFs formål og vedtægter. Bestyrelsen består af medlemmer repræsenteret ved forældre og børneledere. Derudover sidder repræsentanter for hhv. kredsledelsen, kassererposten, Møllevangskirken og lederne i bestyrelsen. Der er valg til bestyrelsen hvert år til generalforsamlingen, hvor alle har mulighed for at stille op. Bestyrelsen holder møde ca. hver anden måned og mødes i forbindelse med det ugentlige børnemøde.

Kredsledelsen i FDF Aarhus 1 består af en eller to kredsledere, som har det overordnede ansvar for den daglige gang i FDF Aarhus 1. Kredslederen er ledernes leder og er ansvarlig for bl.a. rekruttering af børneledere, kontakt til forældre og rekruttering af nye medlemmer.

Kassereren har ansvar for kredsens økonomi. Derudover er kassereren i FDF Aarhus 1 også ansvarlig for indhentning af kontingent og for at søge tilskud.

Børnelederne er dem, du oftest vil møde i kredsen. Det er dem, der gør at aktiviteterne og børnemøderne er mulige, og dermed at FDF er mulig. Det er dem, der planlægger og udfører de ugentlige børnemøder. Og dem, som gør ture og lejre muligt med deres planlægning og tilstedeværelse.

Udover disse bruger FDF Aarhus 1 ofte andre – og løsere – tilknyttede personer til f.eks. logistik, postmandskab, natløbsskurke, madtanter og lignende. Det kan være f.eks. forældre til børn eller ledere i kredsen, ægtefæller, venner og bekendte, tidligere medlemmer og andre. Disse løsere tilknyttede personer er ikke ledere, og de bruges heller ikke som ansvarlige ledere. Omvendt er der tale om en stor, ekstra ressource, hvis man vil gøre noget ekstra.

Hvis du kunne tænke dig at bidrage med noget – hvad end det er kage, kørsel eller aktiv deltagelse – så tøv ikke med at henvende dig; vi kan nemlig altid bruge hjælp – også fra folk, der ikke har været FDFere før!