Samværsregler i FDF Aarhus Musikkreds 2019

Disse samværsregler gælder for alle arrangementer, hvor det er FDF Aarhus Musikkreds, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså arrangementer og aktiviteter der går til og med seniorer.

For arrangementer, hvor alle deltagerne er over 18 år gælder det, at disse samværsregler er vejledende. De skal fungere som pejlemærker, men kan gradbøjes baseret på individuelle konkrete vurderinger og på grund af deltagernes alder.

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre. Det gælder både leder over for kredsens børn/unge og børn/unge over for børn/unge.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder, og derfor skal voksne og ledere i kredsen i forbindelse med arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår voksne og ledere blandt andet ved at være rollemodeller for kredsens børn/unge, og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Alle voksne og ledere er forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden går over stregen

Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kredsledelsen har behov for at supplere med yderligere retningslinjer.

  1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med kredsens arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt overnatning. Her er det ledernes pligt, efter konkret anvisning fra kredsledelsen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

  1. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.

Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle kredsens arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med børn af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

  1. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

I alle kredsen arrangementer bruger alle, både ledere og børn, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Ledere i kredsens arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også ledere indbyrdes.

  1. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGELEDERE

kredsen arrangementer skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige instruktører i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at et arrangement gennemføres.

Hvis der ved et arrangement kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til børn af det køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken. Det er vigtigt, at ét køn ikke får lov til at 'styre' arrangementet.

  1. KÆRESTERI MELLEM ENLEDEREOG BØRN ER IKKE TILLADT

En leder ved et af kredsens arrangementer må ikke have et forhold til et børn. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er leder ved et af kredsens arrangementer, har fået børn "betroet", og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

  1. ALLELEDEREER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

Ved alle kredsens arrangementer, hvor der finder overnatning sted, er det et krav, at alle ledere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredseledelsen.

  1. ØL, VIN, SPIRITUS SAMT EUFORISERENDE STOFFER ER FORBUDT

Hverken ledere eller børn må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer ved kredsens arrangementer med mindre det eksplicit aftales i kredsen. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.