FDF Alsønderup afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 18:10.

Generalforsamlingen forventes at vare ca. 30 minutter.

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode.

I bestyrelsen sidder pt. 5 forældrerepræsentanter.

3 er på valg i lige år, 2 er på valg i ulige år.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt