Lisbeth Nørmølle

  • 46 år
  • Psykiatrisk sygeplejerske
  • FDF Bislev

FDF-CV

FDF Klim-Thorup-Vust: Fra tumling til leder, medlem af kredsbestyrelsen (1981 - 1991)

FDF Thisted 2: Leder (1992 - 1996)

FDF Randers Skt. Andreas: Leder, fra 2001 kredsleder (1997 - 2004)

Silkeborg Højskole: u-landsstudieforløb til Indien (1999 - 2000)

Musik: Kostume-ansvarlig (2004)

FDF Bislev: Leder (2005-2015)

FDF Bislev: Formand (2006-2007)

FDF Bislev: Kredsleder (2010-2015)

FDF Bislev: Kasserer, webmaster og aktiv i Bislev Samråd (2015-)

FDF Landsdel 2: Formand for udlandsture (2008 og 2013)

Mærkesager i HB

Øget sammenhæng mellem FDF som landsforbund og de enkelte kredse, så den fortsatte udvikling af FDF har basis og mål i kredsenes forskellige praktiske virkelighed.

Understøttelse af kredslederfunktionen og den svære kunst at lede frivillige, så engagerede voksne ledere kan udfolde FDFs ambition for flest mulige børn og unge.

Øget synlighed og profilering af FDF - både lokalt og i den brede offentlighed, så kendskabet til FDF og vores værdier udbredes.

Det vil jeg arbejde for

FDF har gjort en stor forskel for mig og har bidraget til at give mig et ståsted i verden. Engagerede ledere har været rollemodel og inspirationskilde for mig. Jeg er blevet mødt og anerkendt som den, jeg er, og jeg er blevet givet troen på mig selv og at turde stille op, selv om jeg er usikker. Gennem leg, tro, relationer og samfundsengagement formår FDF at gøre en forskel for børn og unge og bidrage til, at de oplever betydningsfulde fællesskaber, hvor de styrkes i at magte livets udfordringer.

I tidens foranderlige og præstationsprægede hverdag er der mere end nogensinde brug for at have et ståsted. Mod på livet, tro på sig selv og en oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed dannes især i opvækstårene gennem tillidsfulde relationer og afpassede udfordringer. Netop det kan vi i FDF. Vores aktiviteter er alsidige og udviklende for både kropslige, mentale og sociale kompetencer. Koncisheden i vores ambition og værdier er en styrke, og vi skal benytte ordene heri, både internt og eksternt, når vi omtaler FDF. Når ordene finder fodfæste bredt i organisationen, bliver vi bedre i stand til at formidle, hvad FDF er og kan.

FDF består af vidt forskellige kredse i vidt forskellige kontekster. Som et fælles forbund er det essentielt, at alle kredse uanset størrelse og geografisk beliggenhed oplever sig som en del af et større hele. Forbundssekretærer og landsdele kan være bindeled, men der bør være opmærksomhed på, at ikke alle kredse selv magter at være opsøgende. Implementering af beslutninger og udviklingstiltag i de lokale kredse kræver lettilgængelighed og praktisk anvendelighed. Det er ønskværdigt, at alle kredse bidrager til demokratiet, oplever udviklingstiltag relevante og drager nytte af landsforbundets mange gode muligheder og initiativer.

Mange kredse er trængte på ressourcer og lederkræfter. Udleven af vores formål og ambition kræver frivillige engagerede voksne, der dannes til FDF-arbejdet og som selv oplever FDFs ånd. I hverdagens travlhed kan det være svært udover det ugentlige kredsarbejde at finde tid og rum til refleksion, uddannelse og kurser. Vi er nødt til at tænke i fleksible og lokale brugbare løsninger, hvor vi har respekt for frivilligheden, f.eks. mere kredsnær uddannelse, webinarer eller kortere moduler. Kredslederen er en vigtig katalysator for FDF-udviklingen i kredsen og kan have behov for praktisk støtte i arbejdet med at udbrede ambitionen til den enkelte leder og livet i kredsen. Forbundssekretærerne har her en vigtig opgave.