Retningslinier og praktiske vink, som må følges, så alle kan få glæde af ophold på Borgmestergården

Inden du kommer på Borgmestergården

 1. Nøgle tilsendes ca. 1 uge før lejemålets start.
 2. Medbring selv rengøringsmidler, karklude, gulvklude og viskestykker.
 3. Husk lagen. Der skal anvendes lagen på køjerne.
 4. Hunde og andre dyr må ikke medbringes.
 5. Læs Retningslinier for ophold i skoven

Ved Ankomst

 1. Alle bør orientere sig om brandmateriellets placering. (6,7,11)
 2. Udfyld tilsendt skema til aflæsning af el-måler ved ankomst.(gavlen af 1)
 3. Tænd for varme- ifølge opslåede anvisninger i pejsestuen (9)
  og i lederrum i sovesal (13)

Ophold

 1. Der er mønttelefon og adressetavle i baggang. (4)
 2. Al færdsel udenfor lejrens afmærkede område foregår på stier og
  veje- Der henvises til Naturfredningslovens regler.
 3. Ved markering af ruter skal FDFs gule markeringstavler anvendes.
  Efter brug hænges de tilbage i baggangen (10)
 4. Beplantningen må på ingen måde beskadiges
 5. Der må kun tændes bål på de anlagte bålpladser
 6. Forsigtighed med åben ild påbydes.
 7. Brænde findes i brændeskuret.
 8. Skriveri på væggene og anden ødelæggelse på bygninger og inventar
  vil blive repareret på lejerens regning.

Afrejse

 1. Lejren skal være rengjort inden afrejse. Manglende rengøring vil blive
  udført for lejers regning.
 2. Afbryd varme efter de opslåede anvisninger.
 3. Vær forsigtig og omhyggelig ved lukning af skodderne.
 4. Udfyld elregnskab og evt. opgørelse over ødelagte genstande.
 5. Nøgle og skema for elregnskab m.v. afleveres i postkassen.

For borgmestergårdens skyld

 1. Følg omhyggeligt ordensregler, anvisninger og rengøringsvejledninger
 2. Bemærk: Da vejen til Borgmestergården er en privat skovvej, kan skovarbejde i perioder forhindre transport med motorkøretøjer, hvilket skal respekteres
 3. I de omkringliggende skove må sportsarrangementer, orienteringsøvelser, marcher, spejderøvelser m.v. ikke gennemføres uden tilladelse fra skovenes ejere.
 4. Husk: Det er ledernes ansvar, at alle retningslinjer overholdes.

God lejr og på gensyn!

Retningslinier i skoven

De vigtigste regler for færdsel i naturen

Naturfredningsloven giver alle ret til at færdes i skov, på udyrkede arealer og strand, uanset om områderne er privat- eller offentligt ejede. Du skal blot kunne komme lovligt dertil, altså ikke først klatre over hegn osv., dvs. ad offentlig vej. Undtaget fra denne regel er dog:

Små private skove under 5 ha. Her kan ejeren forbyde adgang.
Hvis intet er angivet, må du gå og cykle på veje og befæstede stier.

Arealer langs åer og søer - færdselsretten gælder kun rigtige strande. Skove og udyrkede arealer kan være lukkede pga. farligt skovarbejde, jagt eller brandfare. Områder med truet plante- eller dyreliv samt områder af særlig kulturhistorisk betydning kan være afspærret for offentligheden.
Vigtigt er det at huske, at marker ikke er tilgængelig natur - al uvedkommende færdsel er forbudt.

Sprøjtespor er ikke stier.

Offentlige skove

Hvor til fods: Overalt undtagen i nyplantninger m.m.
Hvor på cykel: Stier og veje.
Hvornår: Hele døgnet.

Private skove over 5 ha.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Private skove under 5 ha.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Udyrkede arealer (heder, overdrev, strandenge m.m.)

Hvor til fods: Overalt undtagen på hegnede arealer.
Hvor på cykel: Ingen særlige regler.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Veje og stier i det åbne land.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Hele døgnet.

NB: Husk, at det eneste du skal efterlade i naturen er dit fodspor!