De vigtigste regler for færdsel i naturen

Naturfredningsloven giver alle ret til at færdes i skov, på udyrkede arealer og strand, uanset om områderne er privat- eller offentligt ejede. Du skal blot kunne komme lovligt dertil, altså ikke først klatre over hegn osv., dvs. ad offentlig vej. Undtaget fra denne regel er dog:

Små private skove under 5 ha. Her kan ejeren forbyde adgang.
Hvis intet er angivet, må du gå og cykle på veje og befæstede stier.

Arealer langs åer og søer - færdselsretten gælder kun rigtige strande. Skove og udyrkede arealer kan være lukkede pga. farligt skovarbejde, jagt eller brandfare. Områder med truet plante- eller dyreliv samt områder af særlig kulturhistorisk betydning kan være afspærret for offentligheden.
Vigtigt er det at huske, at marker ikke er tilgængelig natur - al uvedkommende færdsel er forbudt.

Sprøjtespor er ikke stier.

Offentlige skove

Hvor til fods: Overalt undtagen i nyplantninger m.m.
Hvor på cykel: Stier og veje.
Hvornår: Hele døgnet.

Private skove over 5 ha.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Private skove under 5 ha.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Udyrkede arealer (heder, overdrev, strandenge m.m.)

Hvor til fods: Overalt undtagen på hegnede arealer.
Hvor på cykel: Ingen særlige regler.
Hvornår: Fra kl. 07.00 til solnedgang.

Veje og stier i det åbne land.

Hvor til fods: Stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvor på cykel: Befæstede stier og anlagte veje, hvor der ikke er forbudsskilt.
Hvornår: Hele døgnet.

NB: Husk, at det eneste du skal efterlade i naturen er dit fodspor!