1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med kredsens arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

På samme måde skal ledere og børn/unge som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt børn/unge- lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt, efter konkret anvisning fra kredsledelsen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle. Hvis ledere eller lederassistenter sover sammen med børn eller unge skal der være minimum 2 ledere eller lederassistenter i samme rum. Kan dette ikke efterleves skal dette eksplicit fortælles til forældrene.

2. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.
Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger til kredsens arrangementer.

Desuden bader ledere/lederassistenter aldrig sammen med børn/unge af modsatte køn, ligesom ledere/lederassistenter kun må bade sammen med børn/unge (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.
Dog kan der ved svømmehalsbesøg, være omstændigheder der umuliggør, at der er mere end én leder af samme køn til stede i omklædningen.

3. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

I FDF Hendriksholm bruger alle, både ledere/lederassistenter og børn/unge, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer

Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Lederne/lederassistenterne skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også lederne/lederassistenterne indbyrdes.

4. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE LEDERE PÅ LEJRE OG TURE

På ture og lejre skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere/lederassistenter. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor børn/unge bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en leder/lederassistent af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at en lejr eller tur kan gennemføres.

Hvis der på en lejr eller tur kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til det af de køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken.

5. KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG ET MEDLEM UNDER 18 ÅR ER IKKE TILLADT

En leder i FDF Hendriksholm må ikke have et forhold til et medlem under 18 år.

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er leder på et FDF-arrangement, har fået børnene/ De unge "betroet" til 'undervisning', og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at den unge selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

6. ALLE LEDERE/LEDERASSISTENTER ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

I FDF Hendriksholm er det et krav, at alle ledere/lederassistenter er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredsledelsen.

Børneattesterne indhentes som min. hvert 2. år, og kredsledelsen har ansvaret for at tage aktion, hvis en leder/lederassistent mod forventning skulle have en dom for pædofili

7. LEDERE ER IKKE FORBUNDET MED KREDSENS BØRN/UNGE PÅ SOCIALEMEDIER*

(*I FDF Hendriksholm har vi valgt Discord som vores primære kommunikationsmedie og derfor tælles Discord ikke som et socialt medie i denne samværspolitik).

Som leder/lederassistent i FDF Hendriksholm er det ikke tilladt at være forbundet på sociale medier med kredsens børn/unge. Hvis man som leder/lederassistent i FDF Hendriksholm skal kommunikere med kredsens børn/unge via sociale medier i forbindelse med kreds- eller mødeaktiviteter skal dette gøres gennem kredsens so-me konti.

Ledere er ikke forbundet på sociale medier med kredsens unge under 18 år (heller ikke lederassistenter). Det er tilladt for børn og unge i kredsen at 'følge' kredsens ledere, så længe de ikke er forbundet.

Eventuelle undvigelser fra samværspolitik om sociale medier skal godkendes af kredsledelsen.

8. NYDELSE AF ALKOHOL, TOBAK OG ANDRE RUSMIDLER ER IKKE TILLADT I FDF HENDRIKSHOLM

Alkohol og andre rusmidler må ikke nydes under møder, arrangementer eller ture.
Dispensation kan gives af kredsledelsen til enkelte arrangementer som fx. glögg til julearrangementer.

Nydelse af tobaksvarer er heller ikke tilladt men dispensation kan gives af kredsledelsen til udefrakommende individer såfremt al nydelse af disse sker udenfor, ude af syne for børn og unge.