Dette er de samværsregler som FDF Ilskovs bestyrelse har bestemt skal gælde for alle arrangementer, hvor det er FDF Ilskov, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså møder, lejre og dagsarrangementer.

For arrangementer, hvor deltagerne er over 18 år, gælder det, at disse samværsregler er vejledende. De skal fungere som pejlemærker, men kan gradbøjes på grund af deltagernes alder

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre. Det gælder både ledere over for deltagere og deltagere over for deltagere.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere på FDF Ilskovs arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke.

Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved f.eks. altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen

  1. DRENGE OG PIGER SOVER HVER FOR SIG

I forbindelse med FDF Ilskovs arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person.

På samme måde skal ledere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig.

Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/lederopdelt overnatning. Her er det lederens pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

  1. DER ER ADSKILTE TOILET- OG BADEFORHOLD FOR DRENGE OG PIGER

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest.

Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle FDF Ilskovs arrangementer.

Desuden bader ledere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end én leder til stede.

Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool eller lignende.

  1. VI BRUGER ET ORDENTLIGT, SOBERT OG RESPEKTFULDT SPROG

Det tilstræbes at lederne bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer

Og alle skal være opmærksomme på, at bemærkninger kan blive modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det der siges, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om det ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget

Lederne skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også ledere indbyrdes.

  1. DET SKAL EFTERSTRÆBES, AT DER BÅDE ER MANDLIGE OG KVINDELIGE INSTRUKTØRER

I FDF Ilskov forsøger vi at have både mandlige og kvindelige ledere i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt.

Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn, ofte ikke vil komme til at stå i vejen for, at et arrangement ikke gennemføres.

Hvis der til et arrangement kun er ledere af det ene køn, er det vigtigt, at der tages hensyn til deltagerne af det køn, der ikke er repræsenteret i lederflokken. Det er vigtigt, at ét køn ikke får lov til at 'styre' arrangementet.

  1. KÆRESTERI MELLEM EN LEDER OG EN DELTAGER ER IKKE TILLADT

En leder må ikke have et forhold til et medlem under 18. Det gælder, uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke

I forhold til samleje er FDF-arrangementer i øvrigt underlagt straffelovens § 223, den såkaldte 'træner- og skolelærerparagraf', hvori det hedder:

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje

Det betyder, at man, når man er leder på et FDF-arrangement, har fået deltagerne "betroet" til undervisning, og derfor er det ulovligt at have samleje med en person under 18 år. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 225

Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

  1. ALLE LEDERE ER TJEKKET I DET CENTRALE KRIMINALREGISTER

Til alle kredsens arrangementer, hvor der finder overnatning sted, er det et krav, at alle ledere er blevet tjekket for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister. Ansvaret ligger hos kredslederen.

Det er kredslederens ansvar, at alle ledere inden arrangementet har udfyldt en blanket til de såkaldte børneattester, ligesom kredslederen skal sørge for at få svar fra kriminalregisteret og tage aktion, hvis en leder mod forventning skulle have en dom for pædofili.

Du kan naturligvis kontakte kredslederen ved spørgsmål.

  1. ØL, VIN, SPIRITUS SAMT EUFORISERENDE STOFFER ER FORBUDT

Hverken ledere eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer på kredsens arrangementer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen.