Kanosæsonen starter når vandet er varmt nok.

Gode råd: Når vandet er under 13 grader, anbefales det at benytte termisk beskyttelse i form af våddragter eller lignende.

Indhent oplysninger om vejrforhold i sejladsområdet før sejladsen påbegyndes

Gode råd: Den ansvarlige turleder har ansvaret for at indhente oplysninger om vejrforholdene i sejladsområdet før kanosejladsen påbegyndes. Angivelse af maksimal vindstyrke er i mange tilfælde misvisende for kanosejlads da vindens virkning på vandet afhænger af omgivelserne. Vinden kan forstærkes i forbindelse med skov og stejle skrænter eller klipper; men der kan også være passager med læ. Bølgernes højde afhænger udover vindens styrke også i høj grad af frie strækninger. På store søer kan bølgerne hurtigt blive så høje, at kanosejlads ikke er mulig. Ses der bort fra åbne farvande vil sejlads, når der er skum på hver tredje bølge, almindeligvis være forsvarlig for de mere øvede kanosejlere, som behersker den særlige teknik, det er at sejle rigtigt mod bølgerne. Endelig er der forskel på bølgernes højde. Med mellemrum kommer der bølger, der er væsentligt højere end de ”normale”. Normalt kan sejlads lade sig gøre ved at vælge søens læside, hvor man sejler tæt ved land

Fortrolighed med vand

Gode råd: Fortrolighed med vand kan meget nem afprøves ved at øve redningsøvelser. Herved har man sikret sig en fortrolighed med vandet, og i en kritisk situation vil panik normalt kunne undgås. En kano kæntrer aldrig af sig selv. Naturkræfterne kan være årsagen; men ofte er det de ombordværende personer, der forårsager kæntringen. Det er vigtigt at man kan svømme hen til kanoen, hvis den kæntrer. Her skal man være opmærksom på, at der er forskel på vanddybder

Ved redningsøvelse forstås: Tømning af kanoen for vand og øvelse i at komme fra vandet og op i kanoen igen. Vurderinger der kan medtages i sikkerhedsinstruksen: farvandsdybde, normering af kanoinstruktører, vand- og vindtemperatur, strømforhold m.v.

Alle skal bære godkendt redningsvest eller svømmevest

Gode råd: Der må kun anvendes redningsveste eller svømmeveste, som er godkendt af Søsportens Sikkerhedsråd og Dansk Varedeklerationsnævn eller CE-godkendt. Alle veste skal bæres om de er godkendt.

Under hele kanosejladsen skal man ALTID bære redningsvest eller svømmevest også selvom det er varmt, solen skinner, eller vandet er havblik – er det for varmt til redningsveste eller svømmeveste, er det for varmt til at sejle. Redningsveste skal bruges af børn (under 18 år) og usikre svømmere.

Efter hver tur kasseres defekte rednings- og svømmeveste.

Der anvendes som hovedregel veste i signalfarver, bruges der veste uden signalfarver, så bør disse suppleres med beklædning i signalfarver evt. trafikveste, erfaringer fra redningsaktioner til søs har vist at personer iført veste uden signalfarver er svære at finde, fordi farverne falder sammen med vandet.

Når man laves redningsøvelser, vil man automatisk kunne se, om flydeevne er bibeholdt jf. den maximalt godkendte vægt der er anført på redningsvesten. Derudover vil levetiden kunne øges ved at brug redningsvesten korrekt – undgå at sidde på den, undgå at lade den ligge i skolen, skylle vesten i ferskvand efter brug i saltvand, hænge vesten til tørre og opbevar vesten tørt. En normal redningsvest vil typisk have opdrift på ca 100 newton. Hvis man vil teste opdriften, kan det gøres ved at placere et 11 kilograms lod i vesten, hvorefter den skal kunne holde sig flydende.

Sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruksen er planen, hvor man forholder sig til risici, der er forbundet med sejladsen og hvordan de imødegås. Sikkerhedsinstruksen må gerne være generel og dække almindelige kanoaktiviteter, hvis der kommer en ekstraordinær aktivitet, der ikke er beskrevet, så skal den opdateres. Den anbefales at placere sikkerhedsinstruksen online, så der kan linkes til den.

Her er standardinstruksen fra Søfartsstyrelsen.

Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at dette sker inden for rammerne af ”godt sømandsskab”. Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave. Daglig og åben kommunikation mellem ledere, deltagere/medlemmer og forældre er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Der er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad ”godt sømandsskab” er.

Det juridiske ansvar for kanoaktiviteter afhænger af hvem der er arrangør

· I en kreds er det kredslederen/kredsledelsen.

· I et netværk er det netværkslederen.

· I en landsdel er det landsdelslederen.

· I landsforbundet er det den, der er ansvarlig for arrangementet.

· Ved kurser er det kursuslederen, uanset om kurset holdes i landsdelen eller i landsforbundet.

I tvivlstilfælde – kontakt forbundskontoret.

Derudover anbefales det, at der er en leder/voksen for

· Puslinge/tumlinger: 1 leder/voksen pr. kano.

· Pilte: 1 leder/voksen pr. 2 kanoer.

· Væbnere: 1 leder/voksen pr. 3 kanoer.

· Seniorvæbnere/seniorer: 1 leder/voksen pr. 4. kanoer.

Dette er vejledningen til nogenlunde stille vand. Ovenstående anbefaling tager udgangspunkt i aldersklassens fysiske formåen, så sejladsen kan gennemføres. Inden kanosejladsen påbegyndes skal der lægges besked hos en kontaktperson i land med oplysninger om, hvem der deltager i sejladsen, hvor der sejles (huske rute og turbeskrivelse) samt hvornår turen stratyes, og hvornår de forventes tilbage igen. Der skal medbringes mindst en vandtæt pakket mobiltelefon til brug i tilfælde af uheld. Det er den ansvarlige turleers ansvar at sikre sig at der er mobildækning i sejladsområdet og finde alternativer, hvis dette ikke er tilfældet.

Det anbefales at installere 1-1-2 appen, da denne kan sende koordinater til alarmcentralen, bemærk at GPS skal være slået til og telefonen skal have mindst 25% strøm.

Det er hensigtsmæssigt, at der er en svamp eller en øse i kanoen til at tage det vand op, der nu engang kommer i kanoen. Da knoen er et forholdsvist spinkelt fartøj, så skal den behandles varsomt. I vandet skal man undgå, at den kommer til at støde på grund. Dette gælder også ved pakning af bagage og udstyr samt ved ombordstigning. Endvidere skal man være opmærksom på ikke at støde på sten, gene, sandbanker eller lignende. Kanoerne skal være forsynet med flydemidler i en sådan mængde og af en sådan beskaffenhed, at kanoerne kan flyde helt fyldt med vand med en belastning der svarer til det antal personer, de er beregnet til foruden 25 kg. bagage pr. person.

Sejl aldrig alene

Gode råd: Hvis en kano kæntrer, kan mandskabet i den anden kano hurtigt hjælpe med redning. De ansvarlige skal ved sejlads med store hold være opmærksomme på at holde kanoerne tæt sammen – dette sikrer at der kan kommunikeres og at man som instruktør har kontrollen.

En anden fordel ved at sejle sammen er at der hurtigt kan dannes flåde, hvis vejrforholdene forringes, dette kan begrænse risikoen for kæntring.