Forretningsorden 2017-2018

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 4. marts 2017 med ikrafttrædelse samme dato.

1. Hovedbestyrelsen

1.1 Opgaver og ansvar

 • Hovedbestyrelsens opgave og ansvar er at varetage den overordnede ledelse af landsforbundet.

 • Hovedbestyrelsen handler under ansvar overfor landsmødet, landsforbundets øverste myndighed, og er valgt af landsmødet, til at sikre udførelsen af de beslutninger, som landsmødet vedtager.

 • Hovedbestyrelsen kan til hver en tid tage stilling til, om opgaver nødvendiggøre ibrugtagning af suppleringsmandater.


1.2 Konstituering

 • Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på et møde umiddelbart efter et landsmøde.

 • Hovedbestyrelsen sammensætter og nedsætter forretningsudvalget senest ifm. vedtagelse af forretningsorden.


1.3 Kontakt til hovedbestyrelsen

 • Henvendelser eller skrivelser stilet til hovedbestyrelsen modtages af generalsekretæren, der skønner, hvorvidt de skal forelægges

          - Formand

          - Forretningsudvalg

          - Hovedbestyrelse


1.4 Formalia for hovedbestyrelsesmøder

 • Der afholdes årligt 5-6 ordinære hovedbestyrelsesmøder.

 • Hovedbestyrelsens møder indvarsles ved en udarbejdet dagsorden, som er tilgængelig for hovedbestyrelsens medlemmer en uge før mødet.

 • Bilag er tilgængelig for hovedbestyrelsen en uge forud for mødet, således medlemmerne har en weekend til rådighed til at læse bilag. Er bilag med god grund forsinkede, angives den forventede levering i den kommende uge.

 • Punkter som et hovedbestyrelsesmedlem ønsker optaget på hovedbestyrelsens dagsorden, indsendes senest 2 uger før mødet til generalsekretæren.

 • Uopsættelige punkter kan optages på dagsordenen under mødet såfremt mødedeltagerne godkender dette.

 • Punkter optaget på dagsorden er motiverede enten i dagsordenen eller gennem skriftlige bilag.

 • Hovedbestyrelsen modtager eventuelle efterretningssager fra generalsekretæren. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har ret til at forlange disse punkter optaget på et kommende hovedbestyrelsesmøde.

 • Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller næstformand. Mødeledelsen kan gå på skift.


1.5 Organisering af hovedbestyrelsen

 • På et af de førstkommende møder efter landsmødet udpeger og fordeler hovedbestyrelsens FDFs officielle repræsentationer, herunder kontakten til FDFs landsdele.


1.6 Arbejdsform i hovedbestyrelsen

 • Forretningsorden for hovedbestyrelsens arbejde behandles hvert år i januar måned med henblik på eventuel regulering.

 • For øvrige retningslinjer omkring hovedbestyrelsens arbejdsform henvises til særskilt notat.


1.7 Dagsorden for et hovedbestyrelsesmøde

 • Hovedbestyrelsens dagsorden indeholder følgende:

          - Temapunkter (som i udgangspunktet er åbne for alle)

          - Debatpunkter

          - Orienteringspunkter og

          - Beslutningspunkter

 • Hovedbestyrelsen modtager i udgangspunktet skriftlig statusrapportering fra generalsekretæren til hvert hovedbestyrelsesmøde. Statusrapporten omfatter alle for hovedbestyrelsen udvalgte, relevante processer, sager og emner.

 • Dagsorden er bygget op med en åben og en lukket del bla. i et hensyn til behandling af person- og kredssager.


1.8 Referat af et hovedbestyrelsesmøde

 • Der tages beslutningsreferat af alle ordinære hovedbestyrelsesmøder. Referatet gøres tilgængelig senest 10 dage efter mødet. Indsigelser indsendes efter den givne frist efter referatets modtagelse.

 • Referatet tages til efterretning, og behandles ikke på det næstkommende hovedbestyrelsesmøde.

 • Efter fristen for hovedbestyrelsesmedlemmets indsigelsesret offentliggøres den åbne del af hovedbestyrelsesreferatet på FDFs hjemmeside.


1.9 Deltagelse i et hovedbestyrelsesmøde

 • På hovedbestyrelsens møder deltager FDFs ledelse.

 • På hovedbestyrelsens møder deltager efter behov relevante medarbejdere blandt FDFs ansatte således at der sikres en sammenhæng mellem hovedbestyrelse samt kredse og landsdele. Generalsekretæren foretager denne vurdering.

 • Ansatte deltager med taleret uden stemmeret.

 • Gæster kan inviteres til at deltage i temapunkter. Gæster deltager uden stemmeret.

 • Landsdelsledelser inviteres til et møde med hovedbestyrelsen en gang årligt.

 • Udvalg inviteres til hovedbestyrelsesmøder efter behov, den løbede kontakt varetages af FDF ledelse.

 • Skoler inviteres til møde med hovedbestyrelsen efter behov.

 • Hovedbestyrelsen kan afholde et dobbelt lukket møde, hvor kun generalsekretæren er tilstede. Gældende for disse lukkede møder er, at eventuelle berørte medarbejdere orienteres efterfølgende om trufne beslutninger fra mødet.


1.10 Hovedbestyrelsens åbenhed

 • Hovedbestyrelsen tilstræber en åbenhed til baglandet fra arbejdet omkring hovedbestyrelsesbordet.

 • For øvrige retningslinjer omkring hovedbestyrelsens åbenhed henvises til særskilt notat.


1.11 Eksekvering af vedtagelser

 • Vedtagelser fra hovedbestyrelsesmøderne, udføres medmindre andet angives af generalsekretæren.


2. Forretningsudvalget

2.1 Sammensætning

 • Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand og kasserer. Generalsekretæren, administrationschefen og udviklingschefen deltager i møderne uden stemmeret.


2.2 Opgaver og ansvar

 • Det er forretningsudvalgets primære opgave at tilrettelægge dagsorden for kommende hovedbestyrelsesmøder.

 • For at kvalificere hovedbestyrelsens møde mest muligt forbereder forretningsudvalget flest mulige sager samt afgiver indstilling hvor det skønnes nødvendigt.

 • Forretningsvalget varetager også, under ansvar for hovedbestyrelsen, opgaven med at sikre FDFs drift og herunder særligt økonomiske og personalemæssige forhold.

 • Forretningsudvalget følger på hovedbestyrelsens vegne landsforbundets økonomi og er via kassereren overfor hovedbestyrelsen og landsmødet ansvarlig for udarbejdelse af samt aflæggelse af landsforbundets budgetter og regnskaber.


2.3 Forretningsudvalgets beslutningskraft

 • Forretningsudvalget har bemyndigelse til at behandle og træffe afgørelse i følgende sager:

          - Sager angående medlemmer, kredse og landsdele

          - Sager, hvor hovedbestyrelsen har truffet en principiel afgørelse

          - Sager hvor hovedbestyrelsen har givet forretningsudvalget bemyndigelse til
            at træffe en afgørelse

          - Sager af personalemæssig karakter herunder lønforhold

 • Beslutninger, udover de i indeværende punkt, truffet i forretningsudvalget iværksættes ikke før det er godkendt på et hovedbestyrelsesmøde.

 • Forretningsudvalget kan vælge sende konkrete beslutninger til godkendelse i hovedbestyrelsen på mail mellem møderne, hvis der er tale om en beslutning, der ikke kan afvente et ordinært hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen får i sådanne situationer minimum 48 timer til at komme med indvendinger, før en beslutning træder i kraft. Forretningsudvalget skal altid sikre et aktivt flertal bag en elektronisk godkendelse.


2.4 Formalia for forretningsudvalgets møder

 • Forretningsudvalget holder møde forud for hvert hovedbestyrelsesmøde.

 • Forretningsudvalgets møder indvarsles ved en dagsorden, som gøres tilgængelig for hele hovedbestyrelsen før mødet.

 • De enkelte punkter må normalt være motiveret i dagsordenen.

 • Hovedbestyrelsesmedlemmer kan give indstilling om at udskyde eventuelle punkter til hovedbestyrelsesmøderne.

 • Ved mødets begyndelse drøftes eventuelle ændringer i rækkefølgen af dagsordenens punkter, mødets varighed samt om eventuelle nye punkter.

 • Der tages referat af forretningsudvalgets møder. Referatet fremstilles til hovedbestyrelsen til orientering på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.


2.5 Deltagelse i forretningsudvalgets møder

 • Øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen har ret til at deltage i alle forretningsudvalgsmøder uden stemmeret.

 • Øvrige ansatte kan indkaldes efter behov.


2.6 Eksekvering af forretningsudvalgets vedtagelser

 • Vedtagelser fra forretningsudvalgsmøderne, udføres medmindre andet angives af generalsekretæren.


3. Daglig ledelse

3.1 Generalsekretæren

 • Generalsekretæren har under ansvar overfor hovedbestyrelsen, ansvaret for den daglige ledelse af landsforbundet FDF, herunder ledelsen af FDFs øvrige ledelseskraft.

 • For øvrige retningslinjer omkring ’ledelse af FDF’ henvises til særskilt notat.


4. Økonomi

4.1 Landsforbundets kasserer

 • Kassereren deltager i alle væsentlige økonomiske afgørelser.

 • For øvrige retningslinjer omkring økonomi og herunder økonomistyring samt rammer for beføjelser og kompetencer, henvises til særskilt notat.