Gældende fra den 1. juni 2019 til den 31. maj 2021

HB kontaktperson

HB kontaktpersonen deltager i landsdelsledelsesmøder efter behov. Behovet kan komme både fra landsdelsledelsen men også fra HB kon­takten.

Landsdelsledelsen

Landsdelsledelsen arbejder for punkterne i vedtægterne, og det har for indeværende periode udmøntet sig i følgende.

Det er landsdelsledelsens ansvar at landsdelens udviklingsmål, vedta­get i januar 2019, udvikles, prioriteres og udmønter sig i handlinger. Ud­viklingsmålene er vedhæftet som bilag i denne samarbejdsarbejdsaf-tale.

De tre hovedpunkter er

 • Samarbejde og relationer
 • Ståsted for unge
 • Udvikling af ledere

Forbundssekretæren har tre primære funktioner i landsdelen:

 • Kredsudvikling
 • Ledelsessparring
 • Dannelse og uddannelse

Til hvert af de tre funktioner er knyttet en række underpunkter, opstil­let herunder.

Kredsudvikling

 • Inspirere og støtte landsdelens kredse i deres arbejde med landsforbundets udviklingsmål
 • Afsøge landsdelens kredse for udviklingspotentialer gennem lø­bende samtaler med kredsledere og ledere, blandt andet på landsdelens arrangementer
 • Løfte og støtte landsdelens kredse til at udvikle sig og afsøge nye potentialer
 • Løfte og støtte udsatte kredse i landsdelen.

Ledelsessparring

 • Inspirere, støtte og løfte landsdelsledelsen i arbejdet for at op­fylde landsdelens udviklingsmål samt landsdelsledelsens øvrige opgaver.
 • Inspirere, støtte og løfte landsdelens netværk for at støtte kreds­lederne i deres daglige drift og udvikling af landsdelens kredse
 • Løbende støtte nye, såvel som erfarne, kredsledere og tilbyde ledelsessparring til kredsens drift og udvikling

Dannelse og uddannelse

 • Støtte landsdelens lederuddannelsesudvalg, så både ledere, kredsledere og seniorer i landsdelen får mulighed for at udvikle sig gennem kvalificeret lederuddannelse
 • Støtte og løfte landsdelens ungdomsrepræsentanter og -supple­anter i deres demokratiske dannelse frem mod og under lands­mødet
 • Tilbyde varieret kredslederuddannelse i landsdelen