FDF Lemvigs samværsregler for møder og arrangementer

Dette er de samværsregler, som FDF Lemvigs bestyrelse har bestemt, skal gælde arrangementer, hvor det er FDF Lemvig, der står som arrangør, og hvor deltagerne er 18 år eller under. Altså møder, lejre og dagsarrangementer.

Hvor landsforbundet FDF står som arrangør henvises til samværsregler på landsforbundet FDFs hjemmeside. Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder selvfølgelig seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre og det gælder både medarbejdere (medarbejder = ledere, ægtefæller, bestyrelse eller forældre) overfor deltagere og deltagere overfor deltagere. Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en medarbejder. Og derfor skal medarbejdere i FDF Lemvigs arrangementer undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Det undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to medarbejdere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og medarbejder. Samtidig er alle medarbejdere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden medarbejder går over stregen. Det bør slutteligt tilføjes, at disse regler er minimumsregler. De skal overholdes under ethvert arrangement, men der kan være situationer, hvor kredslederen har behov for at supplere med yderligere retningslinjer.

På bestyrelsens vegne

Ole Margon Birgitte Krøyer

Kredsleder Formand

1. Drenge og piger sover hver for sig

I forbindelse med FDF Lemvigs arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Og det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. Det er i hvert fald udgangspunktet, som skal overholdes for at tage hensyn til den enkeltes blufærdighedsgrænser, som kan variere meget fra person til person. På samme måde skal medarbejdere og deltagere som udgangspunkt sove hver for sig. Men der kan være omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt deltager-/medarbejderopdelt overnatning. Her er det medarbejderens pligt, efter konkret anvisning fra kredslederen, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

2. Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger

I forhold til toilet- og badeforhold er der også nogle regler, som skal overholdes af hensyn til og i respekt for den enkeltes blufærdighed ved omklædning og badning. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der er stor forskel på den enkeltes grænser, og at det er hensynet til 'den svageste', der tæller højest. Derfor skal der være adskilte toiletforhold og badeforhold for drenge og piger på alle FDF Lemvigs arrangementer. Desuden bader medarbejdere aldrig sammen med deltagere af modsatte køn, ligesom medarbejdere kun må bade sammen med deltagere (af samme køn), hvis der er mere end en medarbejder til stede. Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i så, hav, pool eller lignende.

3. Vi bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog

På alle FDF Lemvigs arrangementer bruger alle, både medarbejdere og deltagere, et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog. Sagt på en anden måde betyder det, at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende, og altså ikke indeholde sjofle tilråb og ditto kommentarer. Og alle skal være opmærksomme på, at ens bemærkninger ofte bliver modtaget anderledes, end de var tiltænkt. Det kan altså sagtens ske, at det, du siger, bliver opfattet stødende, nedsættende eller krænkende, selv om de ikke var tænkt sådan. Så overvej, hvordan dine bemærkninger bliver modtaget. Medarbejdere på FDF Lemvigs arrangementer skal altid være rollemodeller for en ordentlig omgangstone, så derfor gælder ovenstående i høj grad også medarbejdere indbyrdes.

4. Det skal tilstræbes, at der både er mandlige og kvindelige ledere.

På FDF Lemvigs møder skal det efterstræbes, at der både er mandlige og kvindelige medarbejdere i alle grupper. Dette er blandt andet ønskeligt for at imødekomme situationer, hvor en deltager bliver bragt i forlegenhed, fordi vedkommende ikke kan gå til en instruktør af eget køn for at snakke fortroligt. Men det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn aldrig må komme til at stå i vejen for, at det ugentlige klassemøde gennemføres. Det er et krav, at der til hvert klassemøde er minimum 2 medarbejdere, og det tilstræbes at begge ledere er voksne. Kan dette krav ikke opfyldes må klassemødet aflyses. Desuden er det de voksne (og aller bedst kredslederen) der tager kontakt til forældrene i tilfælde af, der skal af forskellige årsager kan opstå en situation hvor hjemmet skal kontaktes. Dette for at beskytte den unge, men også af hensyn til forældrene.