FDFs medlemstal 2022

Opgørelsen af medlemstallet viser, at FDF har haft 23.347 medlemmer i 2022, hvilket er en tilbagegang ift. 2021. FDFs formand Dorte Fog tager udviklingen alvorligt, men har samtidig også forventninger om fremgang i de kommende år.

24. Mar 2023
Rasmus Lind

Foto: Thomas Heie Nielsen

FDF opgør årligt medlemstallet og antallet af kredse. Medlemstallet opgøres på to måder: både antallet af medlemmer ved årsskiftet og det store medlemstal, som er summen af medlemstallet ved årsskiftet og alle personer, der har været medlem i mindst 3 måneder i løbet af året. Det store medlemstal er interessant, fordi det giver et godt billede af, hvor mange der har været en del af FDF i løbet af et år.

Det store medlemstal er faldet med 505 medlemmer fra 23.852 i 2021 til 23.347 i 2022, mens antallet af medlemmer pr. 31. december er faldet med 935 fra 19.994 i 2021 til 19.059 i 2022.

Antallet af kredse er vokset fra 345 til 346.

Ved tidligere landslejre har der i halvåret umiddelbart efter lejren været et fald i medlemstallet, og sammenholdt med skiftet fra Carla til Medlemsservice, hvor alle kredse har ryddet ekstra grundigt op i medlemslisterne, kan det forklare en del af tilbagegangen.

FDF arbejder målrettet på at blive flere

FDFs formand Dorte Fog er enig i denne forklaring, men hun slår samtidig fast, at udviklingen kræver handling fra alle dele af landsforbundet.

- Det er ikke gode tal, vi ser i medlemsopgørelsen. Heldigvis kan vi forklare en del af udviklingen og derudover er vi i hele FDF i fuld gang med arbejdet for at ændre udviklingen. Jeg har store forhåbninger til, at vi vil kunne aflæse vores fælles indsats med at give flere børn og unge et ståsted i FDF i medlemstallet over de kommende år, siger hun.

Med udviklingsmålene Engagerede Voksne og Flere puslinge har alle kredse, netværk, landsdele og hovedbestyrelsen forpligtet sig til at arbejde målrettet for at øge medlemstallet frem mod 2026.

Herunder er det vedtaget at vi sammen vil blive bedre til at invitere skolestartsbørn ind i FDFs fællesskab ved f.eks. at arbejde for at få en separat puslingeklasse i kredsene, fordi vi ved, at det giver plads til flere børn og et mere specifikt fokus på aldersgruppen.

Det er også vedtaget at kredsene f.eks. arbejder med en plan for, hvordan de kontinuerligt har fokus på, hvordan de rekrutterer og fastholder voksne og unge til kredsens opgaver, fordi det på sigt giver grundlag for, at vi får flere engagerede voksne og dermed også mulighed for at tiltrække flere børn og unge.

Udviklingsmålet Flere nye FDF-kredse bidrager allerede med medlemsfremgang.

- Udviklingsmålet Flere nye FDF-kredse har de senere år ført til seks nye kredse, som tilsammen bidrager med 156 medlemmer i opgørelsen. Når de nye kredse vokser sig større, og når der de kommende år stiftes endnu flere, vil det påvirke medlemstallet endnu mere i positiv retning, siger Dorte Fog.

Den foreløbige analyse af den netop overståede kredsundersøgelse viser også, at der er optimisme omkring medlemsudviklingen blandt et flertal af kredsene. Besvarelserne viser, at 2 ud af 3 kredse forventer en fremgang over de næste 5 år, mens færre kredse end tidligere forventer tilbagegang.