Landsmødet skal drøfte principper for FDFs mærkefilosofi

Landsmødet skal til november tage stilling til et nyt sæt mærke-principper, der skal forbinde vores aktivitetsstof (mærkerne) med FDFs værdier og ambition.

25. Apr 2018
Christina Gro Hansen

Foto: Thomas Grinderslev

En frivillig arbejdsgruppe har set på FDFs mærkesystem som en del af landsmødebeslutningen om at se på, om FDFs profil har sammenhæng med ambitionen. Arbejdsgruppen har nu givet et bud på, hvordan mærkesystemet i højere grad kan afspejle ambitionen i struktur og pædagogik. Arbejdet er mundet ud i en ny filosofi for det at tage mærker i FDF. Derudover har arbejdsgruppen også forholdt sig til, hvordan progressionen, altså udviklingen fra mærke 1-10, fremover kan forstås og bruges i kredsene.

Den nuværende filosofi

Det nuværende mærkesystem bygger på en todeling. Niveau 1-5 er pædagogiske mærker. Det betyder, at oplevelsen for det enkelte barn skal være i fokus. Systemet lægger op til en differentiering, så man kan give flere udfordringer til dem i FDF-klassen, der er klar til det. Niveau 6-10 er faglige mærker. Her er det de faglige færdigheder, der er i højsædet. Disse mærker er i dag hovedsagligt tiltænkt ledere, selv om kredse har friheden til at lade piltene prøve sig selv af med udfordringerne.

Hovedbestyrelsens forslag

- Det er blandt andet gennem mærkerne, at FDFs aktiviteter udleves. Derfor ønsker hovedbestyrelsen, at mærkefilosofien repræsenterer FDFs pædagogiske praksis og børnesyn. At store oplevelser og gode minder er noget vi deler i FDF, når vi tager mærker. Det handler ikke kun om, hvor god man er til en given aktivitet, men mere om at have en god fællesoplevelse med at tage det. Mærket er ikke et karakterbevis eller et duelighedstegn, men repræsenterer et minde om oplevelsen med at tage mærket sammen. Et synligt bevis på, at man har været med, at man har holdt ud og kunne gennemføre, og man nu deler et FDF-minde med de andre, der var med. Man må hjertens gerne stadig blive god til noget i FDF, og udmærke sig indenfor et område, men det er mindre vigtigt, hvad det er, man bliver god til, siger Jonas Kolby Laub Kristiansen.

Fremover ønsker hovedbestyrelsen, at der skal være større sammenhæng til ambitionen, blandt andet ved at det tydeligere fremgår, at mærker er noget, vi tager i fællesskab og i kredsen, baseret på oplevelser frem for på individuelle præstationer. Derudover er en del af filosofien, at mærkerne udelukkende skal være tiltænkt børn og unge.

Forslaget går ikke på at ændre på de fysiske mærker, de vil være de samme som i dag.

- Der er ikke tradition for, at de pædagogiske principper for FDFs mærker er en beslutning for landsmødet. Men det er blandt andet via mærkerne, at vi udlever FDFs ambition og værdier i hverdagen, og derfor ønsker vi at en ny tilgang til brug af mærkerne får landsmødets opbakning, siger Jonas.

Udvalgene skal på banen

Hvis de nye principper vedtages på landsmødet, vil der herefter blive igangsat et arbejde med at revidere alle mærkestrenge, så beskrivelserne er i tråd med den nye filosofi. Det vil så vidt muligt blive en opgave for FDFs udvalg i samarbejde med en mærkeredaktionen.

Landsmødebeslutningen handler således ikke om de konkrete mærker, men mere om den bagvedliggende filosofi for brug af mærkerne i kredsene.  

Fakta om profil, udtryk og identitet

Sideløbende med mærkerne er der også i gang sat et arbejde med at se på beklædning, logo og klassenavne, som tidligere omtalt i anden nyhed.

Hovebestyrelsen har vedtaget nogle principper for arbejdet med profil, udtryk og identitet. Det handler blandt andet om, at FDFere fra 15 år og op mindst én gang for hvert initiativ får mulighed for at komme med input. Det er blandt andet sket gennem et stort spørgeskema udsendt i 2017 og på Midtvejsdebatten. Det vil igen være muligt til juni på sommermøder i alle landsdele.