Orientering fra hovedbestyrelsen januar 2021

FDFs hovedbestyrelse var samlet til online hovedbestyrelsesmøde i weekenden 22.-23. januar 2021. Her får du et indblik i nogle af drøftelserne på mødet.

05. Feb 2021
Dorte Fog, formand for FDFs hovedbestyrelse

Med ønsket om at skabe mere gennemsigtighed ift. hovedbestyrelsens (HB) arbejde, vil HB som noget nyt lægge en nyhed op efter hvert ordinært HB-møde med de vigtigste nedslag fra drøftelserne på mødet. Nyheden lægges bl.a. på HBs Facebook-side og skrives på skift af de siddende HB-medlemmer.

Ønsker du at læse referat og bilag fra HB-mødet, kan du finde det HER.

Åbenhed og dialog

I begyndelsen af hver HB-periode behandles og godkendes forretningsordenen for hovedbestyrelsens arbejde. Du kan finde forretningsordenen HER.

HB havde en grundig drøftelse af, hvordan øget gennemsigtighed i HBs arbejde kan skabes ved at åbne referaterne yderligere. Dialog med og inddragelse af de forskellige lag i landsforbundet fyldte også meget i drøftelsen.

I den kommende periode har HB besluttet at sætte mere tid af til dialog med Arena og landsdelsledelserne. Det afspejles i HBs årskalender, hvor der – hvis corona tillader det - vil blive lagt op til en udviklingsdag sammen med Arena og landsdelsledelserne i foråret – og yderligere en kortere samling i efteråret. Hertil kommer, at landsdelsledelserne, ambitionsudvalgene, Uddannelsesforum, Internationalt forum og Skoleforum hver får tilknyttet en HB-kontaktperson. Kontaktpersonens opgave defineres på HB-mødet i marts.

Landsmødebeslutninger

Det var på mange måder et møde, der bar præg af igangsætning af mange processer.

Mærkeudvalg

Kommissoriet for mærkeudvalget blev vedtaget. Ud over den opgave, som landsmødet pålagde et mærkeudvalg med at opdatere og vedligeholde mærkebeskrivelserne med udgangspunkt i FDFs mærkefilosofi, skal udvalget løbende kommunikere til landsforbundet om sit arbejde og invitere til input.

Bedre økonomi for FDFs hovedkontor

Kommissoriet for arbejdsgruppen for ”Bedre økonomi for FDFs hovedkontor” blev vedtaget. Arbejdsgruppen får til opgave at opstille forskellige scenarier for FDFs hovedkontor og tilhørende faciliteter. Der skal foretages en økonomisk konsekvensberegning på alle scenarier. Arbejdsgruppens opgave afsluttes med aflevering af de analyserede scenarier til HB, der beslutter, hvilken løsning, der er bedst for landsforbundet. Alt efter hvilken beslutning, der træffes, vil der evt. blive nedsat en ny projektgruppe, der skal lede den efterfølgende proces. Ligesom mærkeudvalget skal arbejdsgruppen løbende kommunikere til landsforbundet om sit arbejde og invitere til input i de faser, hvor det er relevant.

Strategi og udviklingsmål

Oplæg til handlingsplaner for udviklingsmålene blev drøftet og vedtaget. Arbejdet med udviklingsmål og strategi bliver påvirket af coronarestriktionerne.  Selvom vores ansatte kan gå i gang med en del af analysearbejdet, må vi erkende, at vi i mange kredse, udvalg og landsdele efterhånden kan mærke, at coronarestriktionerne begynder at koste på motivationskontoen. I hele 2020 er der på imponerende vis løftet en kæmpe opgave med at give fællesskabet de bedste vilkår trods restriktioner - fællesskabet i FDF har vist nye styrkesider under pandemien. Ikke desto mindre er coronamathed på nuværende tidspunkt legitim – og HB vil i planlægningen af arbejdet med FDFs nye strategi ”Sammen giver vi flere børn og unge et ståsted” tage højde for, at arbejdet skal gå hånd i hånd med den virkelighed, vi laver FDF i lige nu. Derfor vil HB på de kommende møder tage stilling til, hvad vi igangsætter nu - og hvad der må vente, til vi igen kan mødes under normale forhold.

Da landsmødet vedtog, at vi sammen skal løfte strategien, er et væsentligt element, at vi hver især får defineret, hvilke handlinger vi skal lave for at bidrage til, at flere børn og unge får et ståsted. Vi laver FDF fra forskellige ”platforme” – de fleste laver det i kredsen, mens andre laver FDF i f.eks. landsdelen eller et udvalg. Alt efter hvilken type FDF, vi laver, kan vi også bidrage på forskellige vis. Det er helt centralt, at man selv, som kreds, udvalg, landsdelsledelse etc., er med til at definere, hvilke handlinger man vil og kan lave for at arbejde med udviklingsmålene og dermed bidrage til at flere børn og unge får et ståsted i FDF.

HB mødes med landsdelsledelserne og Arena – hvis restriktionerne tillader det – i maj, hvor vi sammen vil tage hul på arbejdet med strategien. Kredse og netværk er også altid velkommen til at invitere et HB-medlem, men her vil det i højere grad være vores ansatte, der understøtter arbejdet, hvis kredsene har brug for det.

Nyt medlemssystem

Arbejdet med at anskaffe et nyt medlemssystem igangsættes. Ud over et generelt teknisk løft er det vigtigt for HB, at det skal være nemt for kredsene at skifte fra Carla og flytte data, samt at det nye

system med fordel kan understøtte de informationer, som kredsene skal indberette til kommunen.

Samarbejdsaftaler med landsdelene

Hvert andet år fornyes samarbejdsaftalen mellem hovedbestyrelsen og landsdelen. Det er landsdelsledelsen, som med opbakning fra landsdelens kredse udarbejder en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. I år ønsker hovedbestyrelsen at skabe en fælles samarbejdsaftale mellem alle landsdelsledelser og hovedbestyrelsen. Aftalen skal have fokus på, hvordan landsdelene arbejder med FDFs nye strategi og udviklingsmål. Der skal dog fortsat være plads til regionale tilpasninger og prioriteringer. Arbejdet går i gang, når de nye landsdelsledelser er valgt i løbet af foråret.