Orientering fra hovedbestyrelsen marts 2021

FDFs hovedbestyrelse var samlet til online hovedbestyrelsesmøde 19.-20. marts. Her er et indblik i nogle af mødets drøftelser og beslutninger.

06. Apr 2021
Kim Koch Rasmussen, næstformand

Mens kredsarbejdet er ved at åbne op igen, nu med op til 50 personer samlet, så ser det jo anderledes ud for møder indenfor - dette afholdte dog ikke HB for både at holde seriøst møde online, og samtidig få plads til lidt leg, som det ses på billedet…

Når vi ikke sad med fjollede hatte, kiggede vi bl.a. på medlemstallet for 2020 - og det er rigtig glædelig læsning! I et år hvor store dele af FDF har været omlagt til digitale møder har vi ikke bare formået at holde på vores medlemmer, men kan også se en lille vækst. 31. december 2020 var der således 160 flere FDFere end året før – det kan vi alle sammen være både glade og stolte af. De gode relationer i FDF er attraktive – noget vi jo godt selv ved, men det er dejligt, at også mange børn og unge oplever det. 

For at blive endnu klogere på, hvad der virker godt ude i kredsene, besluttede hovedbestyrelsen at iværksætte en ny kredsundersøgelse til efteråret – så engang efter sommeren vil alle kredse blive bedt om at deltage i denne.

Midtvejsdebat

12.-13. november inviterer Hovedbestyrelsen igen til en midtvejsdebat. Her vil vi sammen rette fokus mod den nye strategi og de udviklingsmål. Landsmødet vedtog. Døgnet bliver både for FDFs udvalg samlet i Arenaen, landsdelsledelser og seniorer og ledere fra kredsene. Her kan vi sammen arbejde mere med de mål, vi har sat os, og se, hvordan de kan omsættes i praksis.

Udviklingsplan for Legedatabasen

I sidste måned fyldte Legedatabassen 20 år – og den er stadig en stor inspirationskilde til leg, både i og uden for FDF. En arbejdsgruppe har sammen med legeudvalgets formænd set på, hvordan Legedatabasen fortsat kan udvikles, og der er nu vedtaget en udviklingsplan frem til 2025. Der er ikke tale om radikale ændringer, men der vil bl.a. blive plads til flere typer leg end den regelstyrede leg, ligesom grafik og det bagvedliggende IT får en opdatering.

Legedatabasen skal fortsat være en uudtømmelig kilde til legeinspiration for alle, der gerne vil igangsætte leg med børn, unge og voksne. 

Vores medier og digitale udgivelser

I FDF har vi en del medier, både digitale og trykte. En igangværende medieundersøgelse skal kaste mere lys over medlemmernes brug af medierne samt forventeligt danne grundlag for en række anbefalinger til FDFs fremtidige medieudbud.

Meget af vores materiale udgives allerede i dag digitalt, men det kan være svært at finde det på hjemmesiden. Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes med at samle både vores magasiner og andre udgivelser, vi laver, så det er nemt at finde og genfinde online.

Liturgi-debat i Folkekirken

I Folkekirken foregår der lige nu en debat om liturgien, altså den måde en gudstjeneste afvikles på. På Midtvejsdebatten i 2019 var der bl.a. en workshop om dette – og i FDF har vi jo generelt en del erfaringer med at lave gudstjenester for børn og unge. Hovedbestyrelsen har sendt et høringssvar til biskopperne, med FDFs forslag til den kommende liturgi. Vi foreslår bl.a., at omdøbe højmessen til søndagsgudstjenesten, opprioritere gudstjenester for børn og unge, inddrage flere lægfolk (altså folk som dig og mig, der ikke er præster) i gudstjenesten og endelig bruge et poetisk forståeligt sprog. Vi håber, at biskopperne vil tage positivt imod de forslag, vi stiller.

Medlemspuljen

I FDF har vi en medlemspulje – og på sidste Landsmøde besluttede vi at sætte den i spil for at starte flere kredse. En mindre del af puljen kan dog hvert år søges til kredsprojekter i eksisterende kredse – der er afsat 75.000 kr. årligt. Vi har opdateret kriterierne for puljen og samtidig sikret os, at det er nemt at søge som kreds, hvis man har et projekt eller initiativ, der medvirker til, at vi giver flere børn og unge et ståsted at møde verden fra.

 

Læs referat og bilag fra hovedbestyrelsesmødet HER.