Aktuel information om corona-virus

Find aktuel information fra landsforbundet om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

23. Nov 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

Aktuel status (opdateret: 23. november 2020)

Fra mandag den 26. oktober er forsamlingsforbuddet i Danmark 10 personer. FDFs foreningsaktiviteter følger normalt forsamlingsforbuddet. Men der er denne gang en undtagelse for foreninger som FDF - se afsnittet om hvad der gælder for FDF. 

Som følge af den nuværende situation suspenderes retningslinjerne om fritidsaktiviteter (tidligere kaldet sommeraktiviteter). Dette betyder bl.a. at man ikke længere må gennemføre foreningsaktiviteter med indendørs overnatning. Dette gælder fra mandag den 26. oktober til og med 2. januar 2021. Det er fortsat muligt at gennemføre aktiviteter med overnatning i telt og shelter – I så fald skal det generelle forsamlingsforbud overholdes (p.t. 10 pers.), idet FDFs dispensation ikke omfatter aktiviteter med overnatning.

Fra torsdag d. 29. oktober træder en række retningslinjer for brug af mundbind i foreningssammenhænge i kraft. Du kan læse mere om brugen af mundbind i FDF-sammenhænge under 'Hvad gælder for FDF', pkt. 4.

Hvad gælder for FDF?

Regeringen har prioriteret at holde foreningslivet i gang, fordi det er vigtigt for børn og unge fortsat at kunne mødes i fællesskaber som FDF. Som forening er vi herved blevet vist en tillid til, at vi kan forvalte ansvaret for at skabe gode FDF-aktiviteter på en sikker og ansvarlig måde – præcis som vi også har gjort det hidtil. 

Derfor understreges vigtigheden af høj hygiejne, afstand og overholdelse af kravet om at afvikle FDF i mindre, adskilte grupper endnu engang. 

Bemærk desuden at kredsene til hver en tid skal følge eventuelle lokale retningslinjer og udmelding (fx fra kommuner og politi).

 

1. Der kan afvikles normale tilbagevendende foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år uden overnatning (fx almindelig klasse FDF-møder, Familie-FDF mm.) for op til 50 personer. Blandt de 50 må der være det antal voksne ledere, der skønnes nødvendigt for aktivitetens gennemførsel.

 • For aktiviteter med op til 50 deltagere gælder retningslinjerne for henholdsvis udendørs- og indendørsaktiviteter.
 • Bemærk at grupper af 50 ikke må opholde sig på samme sted. Man kan godt være flere grupper á maksimalt 50 personer på samme facilitet (Fx kirken, kredshus, parken). Der skal sikres tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke på noget tidspunkt udgør én samlet gruppe. Grupperne skal holdes indbyrdes adskilt, og lederne skal følge samme gruppe. Ved idendørs aktivitet skal arealkrav også overholdes. Er der flere grupper á 50, så er anbefalingen at bruge forskellige lokaler/steder, og lave forskudte ankomst/afslutningstider.
 • Retningslinjerne om fritidsaktiviteter (tidligere kaldet sommeraktiviteter) er suspenderet. Dette betyder bl.a. at man ikke længere må gennemføre foreningsaktiviteter med indendørs overnatning. Det er fortsat muligt at gennemføre aktiviteter med overnatning i telt og shelter – I så fald skal det generelle forsamlingsforbud (p.t. 10 pers.) overholdes, idet FDFs dispensation ikke omfatter aktiviteter med overnatning.

Bemærk: Ovenstående pkt. 1 gælder fra mandag den 26. oktober til og med den 2. januar 2021.

 

2. Ledermøder, bestyrelsesmøder, netværkssamlinger, uddannelsesdage, udvalgsmøder og lignende (altså aktiviteter der ikke direkte involverer børn og unge) er omfattet af det generelle forsamlingsforbud på 10 personer.

 • Skulle der i ganske særlige tilfælde være behov for at afvikle møder med mere end 10 personer skal reglerne for generalforsamlinger følges - se pkt. 3.
   

Bemærk: Ovenstående pkt. 2 gælder fra mandag den 26. oktober og foreløbig til og med den 13. december 2020.

 

3. Kredsen skal holde årsmøde i 2020! Der kan afvikles årsmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med op til 500 deltagere.

 • Årsmødet er afgørende for kredsens demokratiske og økonomiske fundament. Derfor skal alle kredse holde årsmøde hvert år, og det kan derfor ikke udskydes til året efter - heller ikke i år, hvor skiftende coronaretningslinjer og forsamlingsforbuddet gør planlægningen af et årsmøde svært.
 • Årsmøder/generalforsamlinger skal, som det ser ud nu, følge betingelser, der opstilles i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet § 3, nr. 5 om stillesiddende arrangementer. Af bekendtgørelsen fremgår det at: ”Deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.” Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Lokalets gulvareal sætter dog også rammer, da der skal være minimum 2 m2 pr. person.
 • Landsforbundet har udarbejdet en vejledning til kredse, der ønsker at afvikle årsmødet digitalt. Læs mere om digitalt årsmøde HER. 

 

4. Brug af mundbind.

 • Fra torsdag d. 29. oktober er det påkrævet, at personer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir ved besøg i idræts- og foreningsfaciliteter. Det gælder dermed også i FDFs lokaler – for unge (12 år og opefter), ledere, forældre og gæster.
 • Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke udendørs. Ej heller gælder det indendørs, når man her sidder ned eller imens man afvikler selve foreningsaktiviteten for børn og unge under 21 år. Der er altså ikke krav om mundbind/visir under et almindeligt FDF-møde. I tiden før og efter et møde gælder kravet, hvis man opholder sig indendørs i lokalerne (med mindre man sidder ned).
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir.

 

Bemærk: Ovenstående pkt. 4 gælder fra torsdag den 29. oktober og foreløbig til og med den 2. januar 2021.

 

Hvad hvis politiet er uenig med tolkningen af retningslinjerne?

Kulturministeriet har lovet os, at de gør alt, hvad de kan for at forebygge uenigheder med politiet, og sørger for at der er koordineret på tværs af myndigheder. Det kan ske, at politiet har en anden tolkning af, hvilke retningslinjer der gælder, end vores. I tilfælde heraf skal I selvfølgelig rette jer efter, hvad politiet lokalt siger. 

Hvis det sker, send da gerne en beskrivelse til FDF@FDF.dk

 

FAQ - Om FDF og corona:

Må vi afvikle ugentlig FDF møder, når fx skolerne, SFOer og fritidshjem aflyser sociale aktiviteter?

 • Ja! FDF møder med børn og unge under 21 år må afholdes. Man skal huske, at man maksimalt må være 50 personer alle inklusiv. Møder skal afholdes under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer (både nationale og lokale) for foreningsaktivitet.
 • Man må ikke holde foreningsaktivitet med indendørs overnatning. Dette gælder helt til d. 2. januar 2021. Det er fortsat muligt at gennemføre aktiviteter med overnatning i telt og shelter – I så fald skal det generelle forsamlingsforbud overholdes (p.t. 10 pers.)
 • Leder-fester, julefrokoster, jubilæer og andre sociale arrangementer bør p.t. ikke afvikles.
 • Bemærk at årsmøder/generalforsamlinger er formålsbestemt foreningsaktivitet og at det derfor fortsat tilladt at afvikle årsmøder i kredsene - også selvom disse involverer forældre eller andre udefra.

 

Må vi holde FDF arrangementer med overnatning, hvis vi overnatter udendørs?

 • Ja; det er fortsat muligt at gennemføre aktiviteter med overnatning i telt og shelter – I så fald skal det generelle forsamlingsforbud overholdes (p.t. 10 pers.). Det er ikke muligt at gennemføre aktiviteter med indendørs overnatninger – dette gælder p.t. frem til 2. januar 2021.

 

Hvordan skal kredse, der afvikler pengeskabende arrangementer som fx juletræssalg, julestue eller julemarked, forholde sig?

 • FDF er en forening og dermed underlagt retningslinjer fra Kulturministeriet. Pengeskabende arrangementer som julestuer, julemarkeder, juletræssalg m.m. skal derfor overholde disse - og kan ikke afvikles ud fra de retningslinjer, der gælder for fx butikker. Skal man afvikle pengeskabende arrangementer, kan I bl.a. overveje følgende til forebyggelse af corona:
 • Forsamlingsforbud: Husk at følge det gældende forsamlingsforbud. Opsæt skilte med informationer om forsamlingsmaks på/ved jeres stand/stade/salgsbod m.m.
 • Afstand: Overhold retningslinjer for afstand og arealkrav. Brug skiltning til  at informere om gældende afstandskrav og brug evt. afmærkning til at sikre, at kunder/besøgende generelt holder afstand, f.eks. i køsituationer e.l. Begræns generelt kødannelse og tiltag, der indbyder til forsamling (fx en bålplads). I kan overveje at ensrette færdslen på jeres lokalitet, hvis det giver mening.
 • Brug håndsprit: Opsæt standere/dunke med håndsprit til jeres arrangement. Brug skiltning til at minde kunderne/besøgende om god håndhygiejne. Desinficer fælles kontaktflader som fx betalingsterminaler, dørhåndtag e.l. ofte.
 • Mundbind: Brug handsker og mundbind som personale/afviklere. Sørg for at kunder/besøgende bruger mundbind, såfremt det er påkrævet i de omgivelser, jeres arrangement afvikles i. Opsæt skiltning, der informerer om krav til brug af mundbind.
 • Servering: Servering skal ske med mindst mulig smittefare, fx ved at portionsanrette, sælge indpakket mad/snacks e.l. Minimer fælles kontaktflader for at kunder/besøgende; hvis der fx sælges drikkevarer som gløgg, så lad personale/afviklere udskænke det til kunderne. Overhold myndighedernes gældende krav for, hvor længe der må sælges alkohol (p.t. til kl. 22:00).
 • Betaling: Tilstræb brug af kontaktløse betalingsmuligheder (fx MobilePay). Begræns brugen af kontanter.

 

Hvad skal vi kommunikere til forældrene?

 • Det er en god ide at give klare meldinger til forældre og medlemmer i denne tid. I er velkomne til at bruge disse linjer:

Kære medlemmer og forældre til medlemmer i FDF [kredsnavn]

Fredag d. 23. oktober ændrede myndighederne retningslinjerne for foreningslivet. Vigtigheden af at holde foreningslivet åbent blev endnu en gang understreget af myndighederne, alt imens vi blev præsenteret for et nyt sæt retningslinjer, som gælder fra d. 26. oktober til og med d. 2. januar 2021. Vi glæder os over, at vi fortsat kan mødes hver uge til fællesskab, leg og gode oplevelser. Dog skal vi naturligvis overholde de nye retningslinjer. Disse handler primært om, hvor mange vi må være sammen.

Foreningslivet er undtaget det generelle forsamlingsforbud, som fra d. 26/10-13/12 er på 10 personer. I foreninger må vi således mødes maksimalt 50 personer til aktiviteter for børn og unge op til 21 år. Vi vil altså maksimalt være 50 personer (inkl. alle, også ledere) i og omkring kredslokalerne på samme tid. Dette kan medføre ændringer i mødetid og -sted for nogle FDF-klasser. [Indsæt eventuelle ændringer i mødetid og -sted]

Med de nye retningslinjer kan vi desværre ikke afholde arrangementer med indendørs overnatning frem til t.o.m. d. 2. januar 2021. [Indsæt eventuelle aflysninger/ændringer, eksempelvis “og dette betyder, at XX på datoen XX/XX laves om til et dagsarrangement”]

Vi vil fortsat have fokus på god hygiejne, rigeligt med afstand og fortrinsvis udendørs aktiviteter, så vi alle kan deltage i FDF på sikker vis.

 

Hvorfor er der forskel på retningslinjerne for FDF-aktivitet og retningslinjerne for skolerne?

 • FDF er en forening og vi er - som følge af vores medlemskab i DUF - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Af den grund kan og bør retningslinjerne for FDF-aktivitet og for aktiviteter i fx skoler ikke sammenlignes 1:1.

 

Hvor får jeg information fra landsforbundet?

 • Udmeldinger fra myndighederne, som berører FDF og kredsenes praksis, meldes ud på FDF.dk samt FDFs officielle facebookside så hurtigt som muligt. Al aktuel informationen samles desuden på denne side, som løbende opdateres. Ved større udmeldinger vil kredsledere få direkte besked om de nye retningslinjer.

 

Hvordan skal kredse, der ikke har fået holdt årsmøde endnu i 2020, forholde sig?

 • Kredsens årsmøde med valg til bestyrelsen skal holdes mindst en gang årligt og her menes der kalender-/regnskabsår og ikke skoleår. I standardvedtægterne for kredse er der ikke krav om præcis hvornår på året årsmødet holdes. Årsmødet er afgørende for kredsens demokratiske og økonomiske fundament. Derfor skal alle kredse holde årsmøde hvert år, og det kan derfor ikke udskydes til året efter - heller ikke i år, hvor skiftende coronaretningslinjer og forsamlingsforbuddet gør planlægningen af et årsmøde svært. Ved årsmøder/generalforsamlinger må I maksimum være 500 personer såfremt deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, eller lignende. Lokalets gulvareal sætter dog også rammer, da der skal være minimum 2 m2 pr. person.
 • I kan også holde årsmødet online. Til dette er der udarbejdet en vejledning til kredse, der ønsker at afvikle årsmødet digitalt. Læs mere om digitalt årsmøde. 
 • Husk at jeres kommune kan have særlige krav til, hvordan og hvornår I holder årsmøde, som I naturligvis skal sørge for at overholde.
 • Læs vejledningen til årsmøderne her.

 

Hvilke konkrete tiltag skal kredse, der afvikler et arrangement (fx årsmøde) for op til 500 personer, tage?

 • Hvis I afvikler et arrangement for op til 500 deltagere, er det absolut nødvendigt at disse i al væsentlighed sidder ned. Arealkravet på 2 m2 skal overholdes (4 m2 ved sang). Der er ingen konkrete retningslinjer for den praktiske afvikling af denne type arrangementer fra myndighederne, men man kan med fordel sikre følgende:
  • Deltagerne holder afstand ved ankomst
  • Deltagerne bærer mundbind, når de ikke sidder ned
  • Deltagerne går direkte til fast plads ved ankomst – og forlader den ikke under arrangementet (man må dog godt gå på toilettet)
  • Deltagerne sidder og ser den samme vej (dvs. man snakker ikke sammen indbyrdes mellem pladserne)
  • Deltagerne indtager mad/drikke på deres plads
  • Deltagerne bevæger sig ikke rundt under eventuelle pauser
  • Deltagere taler kun via talerstol/scene/mikrofon, til hvilken man kan bevæge sig til/fra (iført mundbind)
  • Deltagerne går direkte ud af lokalet og holder afstand til hinanden, når arrangementet slutter.
 • FDF vurdere ikke, at der er mulighed for at lave gruppearbejde, workshops eller lignende i forbindelse med et sådan arrangement. Man kan bruge muligheden for den type arrangement til fx årsmøder, møder om landsmødet og en gudstjeneste.

 

Hvordan skal kredse, som deltager i FDFs Landslotteri 2021, forholde sig? 

 • Landslotteriets salgsperiode går fra d. 21. august til d. 8. november. Det er fuldt ud lovligt og inden for de gældende retningslinjer. Tag højde for lokale forhold, husk ekstra afstand og sørg for at sikre høj hygiejne, så både sælgere og købere får en god og tryg oplevelse. I kan også overveje at sælge lodder online. Læs mere om FDFs Landslotteri her. 
 • Som noget nyt kan kredse nu sælge lodsedler gennem onlineplatformen 'Støt os'. Her kan købere købe lodsedler og selv vælge, hvilken kreds pengene skal gå til. Kredsen modtager automatisk sine penge fra onlinesalget i november, når økonomien i det samlede landslotteri er gjort op. Læs mere om onlinesalg af lodsedler her.

 

Skal medlemmer betale kontingent i perioder, hvor fysiske aktiviteter er aflyst?

 • Nogle medlemmer spørger muligvis, om man skal betale kontingent i den periode, hvor man ikke kan deltage i FDF-aktiviteterne i den lokale kreds. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men at man betaler kontingent for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, men foreningens aktiviteter er sat i bero i denne helt særlige situation, så betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages lige så snart, omstændighederne tillader det. Flere kredse holder i øvrigt også i denne periode online-møder, så FDFerne stadig kan mærke, at de er en del af fællesskabet.

 

Hvad sker der med kredsens tilskud fra kommunen?

 • Kulturministeriets hjælpepakke fra d. 31. marts 2020 opfordrer kommunerne til fortsat at udbetale tilskud til frivillige foreninger, på trods af manglende aktiviteter. Men den forpligter ikke kommunerne – og det skaber usikkerhed i foreningslivet. Hvis ikke I allerede har fået positive tilkendegivelser fra jeres kommune, vil vi opfordre til, at I sender jeres lokale kommunale embedsmand en mail og beder om en tilkendegivelse om, at jeres FDF-kreds kan forvente, at kommunen følger kulturministeren og KLs opfordring. Landsforbundet har udarbejdet en standardskrivelse, som I kan tilpasse og bruge. Hent standardskrivelsen her 
 • Landsforbundet opfordrer kredsene til fortsat at afholde online-møder og række ud til FDFerne, så kommunerne ikke på den baggrund kan hævde, at der ikke har været aktiviteter i kredsen under nedlukningen af de fysiske aktiviteter. Om alle kommunerne godtager dette er desværre p.t. usikkert. Landsforbundet vil gerne indsamle og videresende gode såvel som dårlige oplevelser fra FDF-kredsenes møde med kommunale forhold ift. corona. Hvis I har konkrete oplevelser, som kan bruges i FDF og DUFs videre arbejde, bedes I derfor sende en kort beskrivelse til FDF@FDF.dk.

 

Hvordan skal kredse, der udlejer hytter i perioden, forholde sig?

 • Der er to aspekter, man skal forholde sig til – det juridiske og det politiske. For nuværende er der ikke forhold, der gør, at man juridisk ikke har ret til at fakturere for aflyste lejemål, jf. de bestemmelser der er fastlagt i lejekontrakten. Udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder om anbefalinger og påbud ændrer ikke ved dette forhold. Den nuværende situation må rent juridisk betragtes som force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. En Force majeure-bestemmelse i lejekontrakter ville medføre ansvarsfrihed for lejerne, der så ikke behøvede at betale husleje i henhold til lejekontrakten, så længe force majeure-begivenheden består. Såfremt der ikke er særlige force majeure-bestemmelser i lejekontrakterne, gælder det princip, at der som udgangspunkt er taget højde for forholdet, og at lejekontrakten derfor er bindende efter sit indhold.
 • I forhold til Sletten og Rysensteen har hovedbestyrelsen bestemt, at man alene forholder sig til lejekontraktens bestemmelser. Alle lejere, dog ikke FDF-kredse, modtager en faktura.
 • Der kan dog forhandles individuelt med den enkelte lejer. Her tænkes især på muligheden for at flytte lejemålet til et senere tidspunkt i indeværende år. Men der skal også tages hensyn til det almindelige kundeforhold. Se mere her.
   

Hvordan skal kredse, der har lejet en hytte i perioden, forholde sig?

 • FDF-kredse, der sidder med en regning på en hytteleje i forbindelse med et aflyst arrangement, kan læse mere her.

 

Hvad gør kredse/ejerfællesskaber, der er økonomisk pressede?

 • Det har tidligere været hjælpepakker, som man kunne søge, men landsforbundet har ikke viden om nye hjælpepakker, der kan søges p.t. Man er altid velkommen til at kontakte FDF@FDF.dk for at dele sin udfordring.

 

Kan kredse/ejerfællesskaber bruge de offentlige hjælpepakker til virksomheder?

 • Kredse eller ejerfællesskaber vil muligvis i nogle tilfælde kunne opnå kompensation fra staten til at dække faste omkostninger, hvis der opleves markant omsætningsnedgang grundet coronanedlukningen. Hvis en hytte f.eks. har ansat en pedel eller rengøringsmedhjælper, der hjemsendes med løn eller som bliver syg med corona, kan der muligvis også være mulighed for kompensation. Landsforbundet kan ikke rådgive om ordningerne, hvorfor man i alle tilfælde bør rådføre sig med en revisor, der også vil skulle inddrages i den konkrete ansøgning. Læs mere i Virksomhedsguiden.
 • Du kan læse mere om kommunernes mulighed for at udbetale tilskud her.

 

Legeinspiration til skoler

 • Flere kredse oplever, at skoler spørger dem til råds om aktiviteter med afstand. FDFs legeudvalg har i samarbejde med FDF K27 Lundehus Sogn samlet et materiale med otte lege, der kan leges med afstand. Kredsene er meget velkomne til at videregive materialet til skoler, der henvender sig. Find materialet.

 

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33.