Anbefalinger for FDF-aktivitet for over 100 personer

På baggrund af myndighedernes gældende retningslinjer har landsforbundet udarbejdet følgende anbefalinger for FDF-arrangementer/-aktiviteter for over 100 personer.

11. Jun 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

Opdateret 28. august 2020

* Der er d. 28. august landet en ny politisk aftale vedrørende vilkårene i dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv. Landsforbundet arbejder gennem DUFs sektorpartnerskab med Kulturministeriet på at udforme nærmere retningslinjer for foreningsaktivitet. De nuværende retningslinjer for sommeraktiviteter er gældende, indtil nye retningslinjer foreligger.

 

Landsforbundet har på baggrund af myndighedernes retningslinjer for genåbning af foreningslivet udarbejdet følgende retningslinjer for FDF-aktivitet indendørs og udendørs. Der opfordres generelt til, at så meget aktivitet som muligt foregår udendørs.

Den enkelte kredsleder og bestyrelse har et ansvar i forhold til at sikre overholdelse og implementere nedenstående retningslinjer lokalt og dermed sikre, at kredsens medlemmer trygt kan deltage i kredsens aktiviteter. Det er vigtigt, at man i lederrådet afstemmer, hvordan man i praksis gør, og hvilke regler og procedurer, man har, alt efter hvordan kredsens faciliteter og aktiviteter er. 

BEMÆRK: Nedenstående anbefalinger er generelle og tager ikke højde for eventuelle lokale restriktioner, som til enhver tid skal følges. Anbefalingerne gælder udelukkende for FDF-arrangementer/-aktiviteter på over 100 personer indenfor en af de to følgende typer:

 

Type 1 (sommeraktiviteter):

 • Arrangementet/aktiviteten er i sit formål målrettet børn og unge op til 25 år
 • Arrangementet/aktiviteten omfatter max. 500 personer i alt

 

For denne type arrangementer gælder de anbefalinger fra landsforbundet om afvikling af sommeraktiviteter med eller uden overnatning, som kan læses længere nede.

Du kan læse myndighedernes retningslinjer her:

Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier

 

Type 2:

 • Arrangementet/aktiviteten er organiseret sådan at deltagerne i det væsentlige sidder ned – dette gælder både udendørs og indendørs.
 • Arrangementet/aktiviteten omfatter max. 500 personer i alt

 

Du kan læse myndighedernes retningslinjer her: 

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

 

Generelt

Planlægger I at afvikle FDF-arrangementer/aktiviteter for over 100 personer er det Landsforbundets klare anbefaling, at I inden da orienterer jer grundigt i myndighedernes officielle retningslinjer.

FDFs anbefalinger opdateres løbende med myndighedernes udmeldinger.

 

Anbefalinger til afvikling af sommeraktiviteter med eller uden overnatning

Landsforbundet har på baggrund af myndighedernes retningslinjer for sommeraktiviteter udarbejdet følgende anbefalinger til kredse.

Retningslinjerne gælder for sommeraktiviteter med og uden overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af sommeraktiviteterne.

 

Ansvarlige

Det anbefales, at kredsen vælger flere ansvarlige på arrangementer og lejre, det har særligt fokus på de områder, retningslinjerne dækker. Det er for bedre at kunne hjælpe hinanden og vejlede de andre ledere, tanter og forældre. Det kunne være:

 • Ansvarlig for organisering af overnatning og aktivitet
 • Ansvarlig for organisering af måltider
 • Ansvarlig for rengøringsprocedure og planer
 • Ansvarlig ved tilfælde af sygdom

 

Organisering

Sommerlejre og sommeraktiviteter vil max. kunne omfatte 500 personer i alt. Så mange aktiviteter som muligt bør tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand. Udendørsaktiviteter indrettes så vidt muligt forskudt, således at mange deltagere ikke har aktiviteter på samme tid.

 

Sommeraktiviteter med overnatning (fx sommerlejr):

Børn og unge bør organiseres i familiegrupper på ca. 8 deltagere, som også bør overnatte sammen og dele toilet, bad og eventuelt lokalt opholdsareal (fx i siestaen). Familiegrupperne undtages fra kravet om 1 meters afstand. Denne type inddeling kan kun ske ved arrangementer med overnatning.

De generelle krav til afstand på 1 meter gælder for aktiviteter, som ikke afvikles i familiegrupperne. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der holdes en afstand på 2 meter.

Lederne indgår ikke i familiegrupperne, og afstandskravet mellem lederne og deltagere bør så vidt muligt overholdes. Dog kan der være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst og omsorg. I disse situationer er det vigtigt, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger omkring hygiejne.

 

Sommeraktiviteter uden overnatning (fx dagsarrangement):

Aktiviteterne bør organiseres i faste grupper på max 50 personer med et fast antal ledere per gruppe. Disse grupper er så vidt muligt udgangspunktet for alle aktiviteter, herunder spisning. Blanding af deltagere mellem grupperne bør begrænses. Deltagere kan dog, når der er få deltagere tilbage (fx sidst på dagen), i mindre omfang samles på tværs i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt bl.a. i forhold til børnenes og de unges trivsel. Her er det særligt vigtigt at have ekstra fokus på hygiejne og rengøring.

Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter.

Det generelle afstandskrav på 1 meter er gældende. Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse m.v., skal der holdes en afstand på 2 meter.

 

Overnatning

Ved indendørs overnatning gælder, at madrasser/liggeunderlag placeres min. 1 meter fra hinanden fra næsetip til næsetip. Dette kan fraviges, hvis familiegrupperne overnatter udendørs i fx. telt. Udluftning af sovesale/rum, hvor familiegrupperne overnatter, bør ske mindst to gange dagligt med gennemtræk i 10 minutter. 

 

Måltider

Ved indendørs siddende spisning gælder, at antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke må være større end, at arealkravet på 2 m2 per person kan overholdes. Det kan i nogle situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden. Færdsel i spisesale bør ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås. 

Buffeter bør betjenes af ledere eller få udvalgte deltagere. Mellemmåltider serveres af enten ledere eller af få udvalgte deltagere. 

Børn og unge må gerne deltage i madlavningen.

Ved sommeraktiviteter med overnatning (sommerlejr), hvor deltagerne er inddelt i familiegrupper, bør disse grupper udgøre deltagernes faste spisegrupper. Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige familiegrupper. Der skal være mindst 1 meter mellem de enkelte familiegrupper. 

 

Hygiejne

Der bør være stor opmærksomhed på særligt hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte i forbindelse med aktiviteter med bevægelse og fysisk kontakt. 

Ved måltider bør deltagerne have faste pladser, og lederne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.

Toilet- og badefaciliteter bør deles af færrest mulige deltagere. 

Ved sommeraktiviteter med overnatning (sommerlejr) gælder, at hvor flere familiegrupper deles om bade- og toiletfaciliteter, bør det aftales, hvilke familiegrupper der bruger hvilke toiletter og bad. Alle medlemmer i familiegruppen bør have personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter. 

Der bør være en særlig opmærksomhed på, at håndsprit ikke håndteres i nærheden af bålaktiviteter.

 

Rengøring

Fælles toiletter og øvrige kontaktpunkter bør rengøres mindst to gange dagligt. Det gælder fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, bordkanter, stolerygge, dørhåndtag, gelændere, stige til køjesenge, lyskontakter o.l. Brusepladser svabes, og armaturer bør aftørres med papirserviet efter hver brug. 

Formelt er det arrangørens ansvar at sikre, ”at rengøringen lever op til kravene for skoler og daginstitutioner i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut”. Det er en vejledning lavet til et professionelt miljø. For frivillige tolker vi de retningslinjer således:

 • Generelt afhænger behovet for rengøring af, hvor meget et rum bliver brugt, og hvilken type rum der er tale om. Fællesarealer, gennemgangsrum, bad/toilet og køkken skal rengøres ofte (mindst dagligt).
 • Rengøringen skal sikre, at mængden af snavs og sygdomsfremkaldende mikroorganismer nedbringes i et sådant omfang, at infektioner kan forebygges.
 • Rengøring udføres i retningen fra rene rum mod urene, dvs. køkkenet først og toiletter sidst.
 • Skift ofte klude. Urene klude må ikke benyttes til rene områder og arbejdsopgaver.
 • Støvsuger kan anvendes.
 • Oplever man en infektion må ekstra rengøring laves for at bryde smittevejene.

 

Transport

Afstandskravene for offentlig transport er gældende, når I skal på lejr. Det være sig i offentlig eller lejet bus, tog og private biler. I må tage beslutning om transport i henhold til, hvad I som ledere finder det trygt at være i, og formidle til jeres medlemmer og deres forældre. 

Der opfordres i myndighedernes retningslinjer til, at deltagerne afleveres i bil. En del kredse vil dog benytte turistbusser, og dette er både muligt og tilladt. 

Deltagerne bør afleveres udendørs, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering. Det samme kan tænkes ind i forhold til afhentning.

 

Sygdom

En deltager, der har symptomer på Covid-19, skal hentes hjem hurtigst muligt. Indtil deltageren er afhentet, skal vedkommende isoleres. I skal i kredsen sørge for, at der er værnemidler med på lejren til brug for den leder, der må skulle tilse den syge, indtil denne er afhentet. Husk inden lejren at tale om og aftale procedure for, hvordan kredsen skal håndtere det, når en potentielt bliver syg på lejren.

Ud over forældre er det vigtigt at kontakte læge eller vagtlægen ved symptomer på Covid-19 for en konkret faglig vurdering og anbefaling af, hvad I skal gøre. 

Se også yderligere information fra Sundhedsstyrelsen: