Stort engagement i arbejdet for at forbedre økonomien for FDFs hovedkontor

Arbejdet for at forbedre økonomien for FDFs hovedkontor er godt i gang. Her får du et indblik i arbejdsgruppens foreløbige drøftelser og initiativer.

05. Aug 2021
Mia Fanefjord Hansen

Deltagere på Rysensteens 7.-8. klassekursus i 2019. Foto: Thomas Heie Nielsen 

Stort engagement, vigtige input fra frivillige og grundige undersøgelser er det, der kendetegner det foreløbige arbejde, der skal munde ud i en forbedret økonomi for FDFs hovedkontor. Siden arbejdsgruppen blev nedsat i februar, er der søsat mange initiativer for at afdække behov, potentialer og økonomi i forbindelse med et fremtidigt facilitetstilbud.

Flere spor

Arbejdsgruppens syv medlemmer har undervejs delt sig op i to undergrupper. Den ene undergruppe står for at undersøge de økonomiske aspekter ved et fremtidigt facilitetstilbud, mens den anden ser nærmere på inddragelse af frivillige og den FDF-værdi, et facilitetstilbud kan understøtte.

Den samlede arbejdsgruppe har afholdt fire møder i foråret, mens undergrupperne er mødtes oftere. Indtil nu har fokusområderne været følgende:

 

  • At opdele den nuværende økonomi i hhv. ejendom, aktiviteter og udlejning.
  • At undersøge udgifter til køb og leje af ejendom forskellige steder i landet, blot for at få en ide om prisniveauet.
  • At Undersøge behovet for vedligeholdelse og/eller ombygning på Rysensteen samt udgifterne forbundet hermed.
  • At undersøge hvordan Rysensteens økonomi kan forbedres, herunder hvorvidt det er rentabelt at drive kollegie på Rysensteen.
  • At indsamle input, drømme og behov i forbindelse med et fremtidigt facilitetstilbud fra kredse, netværk, landsdele, Arena og individuelle FDFere.
  • At opstille en række scenarier med tilhørende beskrivelser af, hvad de kunne rumme af aktivitet.
  • At afrapportere til Hovedbestyrelsen i juni 2021, hvorfra yderligere input tages med i det videre arbejde.

 

Stort engagement

Formand for arbejdsgruppen Søren Rejkjær Svendsen er glad for det engagement, som ledere over hele landet og ikke mindst arbejdsgruppens frivillige medlemmer har udvist i det foreløbige arbejde:

- FDFs hovedkontor er meget identitetsbærende for mange FDFere, og jeg er imponeret over, hvor ydmygt og grundigt en række frivillige tilgår opgaven om at skabe grobund for gode og vigtige beslutninger for fremtidens FDF, siger Søren Rejkjær Svendsen.

Han forklarer, at der er mange overvejelser og perspektiver, der skal medtages i arbejdet.  

- Hovedkontoret er ikke blot et sted, hvor ansatte og frivillige kan færdes – det har også store indvirkninger på FDFs samlede økonomi og mulighederne for at forløse drømme i fremtiden. Man er simpelthen bedre stillet i banken, når der er sikkerhed i en ejendom, siger Søren Rejkjær Svendsen.

Det er arbejdsgruppens ønske undervejs at give ledere indblik arbejdet og mulighed for at følge processen. Du kan derfor finde og læse dagsordener og referater fra arbejdsgruppens møder her:

FAKTA

På landsmødet i november 2020 gav FDFs kredse hovedbestyrelsen en opgave i form af vedtagelsen: “Landsmødet giver hovedbestyrelsen mandat til udlejning eller salg af Rysensteen efter forudgående grundige undersøgelser i samarbejde med et bredt funderet udvalg af frivillige fra kredse, udvalg og HB." 

Hovedbestyrelsen har siden nedsat en arbejdsgruppe, der skal afdække behov og potentialer samt de økonomiske aspekter for et fremtidigt facilitetstilbud.