Styr på økonomien

Budgettet for 2019 og 2020 blev vedtaget uden anmærkninger. Inden det kom til afstemning, måtte landsmødet tage stilling til medlemsbetalingen til landsforbundet.

18. Nov 2018
Rasmus Lind

Emil Gaarde fra hovedbestyrelsen præsenterede budgettet.

FOTO: Asbjørn Laurberg.

Vejen til en beslutning om et bæredygtigt budget for landsforbundet for årene 2019 og 2020 gik over et forslag om kraftig reduktion af det kontingent, som kredsene betaler til landsforbundet på baggrund af medlemstallet.

Forslaget om reduktion af medlemskontingent til landsforbundet er stillet af FDF Haslev. Kredsrepræsentant Sanne Krøyer motiverede forslaget med henvisning til, at en for stor del af medlemmernes kontingentbetaling får lov at arbejde i kredsene.

Der tegnede sig to hovedsynspunkter i debatten. På den ene side fremhævede nogle kredse ønsket om at bede hovedbestyrelsen forholde sig til en prioritering af udgifter. Overfor dette synspunkt udtrykte en række kredse tillid til hovedbestyrelsens mandat til at forvalte det hidtidige medlemskontingent. Forslaget faldt.

Budget 2019-2020
 

Emil Gaarde fremlagde hovedbestyrelsens budgetforslag, og efter en grundig gennemgang af forventede indtægter og udgifter afslørede han et i udgangspunktet overraskende resultatoverblik – hvilket han selv var den første til at anerkende.

Det forventede resultat for 2019 er et underskud på 952.000 kroner. Emil Gaarde forklarede det forventede underskud med planlagte udgifter til udrulning af det nye skjold samt til vedligehold af svømmebassin, vandværker med mere på FDF Friluftscenter Sletten. Samtidig pegede han på, at underskuddet skal ses som udtryk for, at et positivt resultat i 2018 nu skal tilbage og arbejde i forbundet.

 

Det forventede resultat for 2020 er et overskud på 195.000 kroner, hvilket Emil Gaarde fremhævede som et tegn på en ansvarlig, rentabel drift af landsforbundet.


Landsmødet vedtog budgettet uden betydelige indvendinger.