To undersøgelser giver ny viden om at tiltrække de yngste

To nye undersøgelser gør os klogere på, hvordan kredse kan arbejde med at invitere flere af de yngste med i FDFs fællesskab.

Mia Fanefjord Hansen

Foto: Christian Kyed, FDF Virum

Vi skal med strategien over de næste år sammen arbejde for at give flere børn og unge et ståsted. Tidligere medlemsanalyser peger på, at FDFs faldende medlemstal primært skyldes et for lille optag af puslinge og tumlinge i kredsene. For at vende udviklingen skal flere børn i de yngste målgrupper med i FDFs fællesskab - men hvordan gør vi det bedst? Med to helt nye undersøgelser er vi tættere på et svar.

- Undersøgelserne giver os mere viden om såvel barrierer som potentialer for mere puslingearbejde i FDF. De gør det tydeligere, hvor kræfterne er godt givet ud, når kredse skal invitere flere af de yngste med i fællesskabet, siger forbundssekretær Anne Kathrine Østerby Muldbjerg, som har stået i spidsen for begge undersøgelser.

Barrierer for puslingeklasser

Den første undersøgelse giver os viden om de barrierer, kredse oplever for at oprette en puslingeklasse, når de ikke i forvejen har en. Ledere og kredsledere fra 17 kredse uden eller med meget få medlemmer i puslingealderen har medvirket i en række fokusgruppeinterview og delt refleksioner og udfordringer ved puslingearbejde.

Undersøgelsen viser, at den overvejende barriere for at have en fast puslingeklasse er ledermangel. Ledere er nøglen til alt slags FDF, og manglende hænder afholder kredse fra at udvide aktivitetstilbuddet. Samtidig peger lederne i fokusgrupperne på, at puslingemøder kræver særlige rammer, som kan udfordre ledermanglen yderligere; børnene kan lidt mindre selv, og møderne skal helst ligge tidligere på dagen end andre klassemøder. Lederne fremhæver også puslingeforældre som særlige. De er ofte nye i foreningslivet ligesom deres børn og skal læres op. De skal tages mere i hånden og finder tryghed i at høre, at deres barn har haft det godt til FDF.

Forældreperspektiver

Netop forældrene bliver vi meget klogere på i den anden af de to undersøgelser. 305 webinterviews med forældre til børn i alderen 4-9 år giver os viden om, hvad der ligger til grund for valget af deres barns fritidsaktivitet. Undersøgelsen er den første af sin art i foreningsregi og giver indsigt i, hvad forældrene lægger vægt på i valget, hvor stor indflydelse børnene selv har, hvornår på året fritidsaktiviteten typisk vælges og anden relevant viden.

Undersøgelsen viser fx, at otte ud af ti forældre har meget eller rimelig stor indflydelse på barnets valg af fritidsaktivitet.  

- Undersøgelsen peger på forældre som en yderst relevant målgruppe at tænke med, når vi rækker ud til potentielle medlemmer i den yngste målgruppe. Når vi kender forældrenes præferencer og bevæggrunde, kan vi bedre vise, hvordan FDF kan gøre en forskel for deres børn, siger Anne Kathrine Østerby Muldbjerg.

Målrettede indsatser

Indsigterne gør det muligt fremadrettet at arbejde mere strategisk og målrettet med at tiltrække børn i de yngste målgrupper. FDFs hovedbestyrelse har på deres oktobermøde fastlagt en række indsatser, som kredse kan arbejde med. Der vil løbende være materialer at hente på denne side.

 

 

Om undersøgelserne

Læs mere om de to undersøgelser og hent dem i deres fulde længde nedenfor.

Barriereanalyse af kredse uden puslingeklasser

  • Fokusgruppeinterviews med ledere og kredsledere fra 17 kredse uden eller med meget få børn i puslingealderen.
  • Indeholder en statistisk baseline for udviklingen i medlemsgruppen af puslinge.
  • Gennemført i foråret 2021
  • Læs hele undersøgelsen her

Forældreperspektiv på børns fritidsaktiviteter

  • 305 webinterview med forældre til børn i alderen 4-9 år
  • Repræsentativ for danske børn i aldersgruppen
  • Gennemført i efteråret 2021 af analysebureauet Kidvertising Agency for FDF
  • Læs hele undersøgelsen her