Som frivillig FDF-leder har man et stort ansvar i forhold til de børn og unge, man er betroet. Den voksne er forbillede og rollemodel – og lægger rammerne for den måde, man er sammen på. Det er derfor vigtigt, at vi i kredsen har en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Odense 3 har vi nedenstående samværsregler:

Ledersamtale om lederansvar

Før man kan blive leder i FDF Odense 3, har man en samtale med en kredsleder, hvor man får en snak om FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Herudover snakker man om lederens egne ønsker og ambitioner i kredsen samt alt det praktiske omkring det at have en lederrolle.

Som udgangspunkt har nye ledere ikke alene ansvaret for FDF-hold; hverken til de ugentlige møder eller på ture.

FDFs formål og ambition

Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

I FDF Odense 3 forsøger vi at møde børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status. Vi lægger desuden vægt på FDFs ambition: at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Vi er gode ved hinanden

Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere, børn og unge skal derfor tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger. Man behandler hinanden, som man selv ønsker at blive behandlet. Lederne i kredsen arbejder aktivt på at alle overholder dette på alle tider i FDF.

Weekendtur og lejr

På weekendtur og lejr deltager der, som hovedregel, mindst to ledere og helst af forskelligt køn. Ved netværks-, landsdels- eller forbundsarrangementer kan kredslederen dispensere, så der blot deltager én leder fra FDF Odense 3 (da der vil være andre ledere til stede).

Drenge og piger sover hver for sig. Kredsledelsen kan dispensere herfor, hvis særlige omstændigheder taler for det (fx ved overnatning i bivuak, hvor det ikke har været muligt at lave to).

Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig. Vi taler åbent om fx tjek for flåter, som ledere hjælper de mindre børn med.

Alkohol

Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede eller man har en lederrolle overfor dem.

Ved loppemarked og arbejdsdage er det tilladt at nyde en enkelt øl. Dog er det aldrig tilladt at indtage alkohol, hvis man har ansvar for FDFere under 18 år, uanset situationen.

Rygning

Der må ikke ryges indendørs. Rygning foregår udendørs på aftalt sted. Vi ønsker ikke at sende et signal om at der er ”sejt” at ryge. Derfor forsøger vi at holde rygning usynligt, i det omfang, det er muligt.

Ledererklæring og børneattester

Kredsens medlemmer over 18 år skal underskrive landsforbundets ledererklæring.

Kredsens medlemmer over 16 år skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger (§36 – de såkaldte ”pædofiliattester/børneattester”) fra Det Centrale Kriminalregister. Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i kredsen.

Deltager der andre folk over 16 år på kredsens lejre, skal der ligeledes hentes en børneattest på dem efter landsforbundets forskrifter.

Hvad nu hvis…

Hvis en af de ovenstående regler overtrædes, eller man har mistanke herom, skal kredslederen/kredsledelsen eller formanden underrettes.

Vi støtter os op af FDFs forbundskontor i tilfælde af kriser i forlængelse af disse regler.

Enhver henvendelse fra pressen om disse emner må kun besvares af den aftalte kredsleder. I dennes fravær formanden.

Fornyelse af samværsreglerne

Ovenstående samværsregler tages jævnligt op på leder- og bestyrelsesmøder og fornyes årligt.

  • November 2016: Oprindelig version
  • Marts 2019: Behandlet på ledermøde
  • August 2019: Godkendt på bestyrelsesmøde

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til disse regler, er du velkommen til at kontakte vores kredsleder eller formand.