Retningslinjer for hovedbestyrelsens arbejdsform

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 4. marts 2017 med ikrafttrædelse samme dato.

Introduktion af nye hovedbestyrelsesmedlemmer

 •  Ved introduktion af nye medlemmer af hovedbestyrelsen etableres en følordning, hvor et nyt medlem kobles med et mere erfarent medlem. Det afgøres individuelt hvor lang tid følordningen skal fungere

 • Revidering af forretningsorden, udvælgelse af repræsentationer, beslutning af hovedbestyrelsens arbejdsform tjener også formålet at sikre at få introduceret nye medlemmer af hovedbestyrelsen til arbejdet.


Dagsorden til hovedbestyrelsesmødet

 • Dagsorden til et hovedbestyrelsesmøde tilrettelægges således, at vigtige sager får fortrinsstilling samt i et hensyn til gæster udefra og deltagelse af ansatte.

 • Skriftlige bilag til hovedbestyrelsen kan have flere bidragsydere, men skal altid slutbehandles af en fra FDFs ledelse, som herved sikrer ensartethed og kontekstualisering af bilag ift. proces og målsætninger.


Formen på hovedbestyrelsesmødet

 • Afvikling af møderne tilstræber en variation på formen, hvor det giver mening ift. emne og proces.

 • Det tilstræbes at sikre en arbejdsform som er kendetegnet ved

 • Synliggørelse og åbenhed omkring processer og beslutninger samt hovedbestyrelses-medlemmernes mulighed for inddragelse i processer og beslutninger. Det påhviler FU i sidste ende at sikre den fornødne bemanding af de nødvendige opgaver.

 • Tydeliggørelse af hovedbestyrelsesmedlemmernes individuelle fokusområder samt ansvar og opgaver herunder.

 • Kvalificeret behandling af sager og emner gennem skarpe bilag, god mødeforberedelse samt en rummelig debatkultur.

 • Fortløbende evaluering af hovedbestyrelsesmøderne med henblik på eventuel regulering af arbejdsformen.

 • Laptops eller tablets bruges på møderne til at orientere sig i bilag. Øvrig brug af IT sker med omtanke og respekt for mødet. Særligt ved besøg af gæster eller repræsentationer søges individuel brug af IT minimeret i et hensyn.


Inddragelse af hovedbestyrelsesmedlemmet

 • Hovedbestyrelsens medlemmer kan deltage i udvalg og arbejdsgrupper samt repræsentationer efter aftale og hvor det giver mening.

 • Deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper er i udgangspunktet politisk funderet og skal blandt andet sikre at emner af principiel karakter eller med konsekvens for FDF, bliver optaget på hovedbestyrelsens dagsorden.