RETNINGSLINIER FOR LEDELSE I FDF

Vedtaget af hovedbestyrelsen den 23. marts 2019 med ikrafttrædelse samme dato.
 

Generalsekretæren

 • Generalsekretæren har under ansvar overfor hovedbestyrelsen, ansvaret for den daglige ledelse af landsforbundet FDF, herunder ledelsen af FDFs øvrige ledelseskraft.
 • Generalsekretæren er personaleleder for FDFs mellemledere, hhv. administrationschefen, udviklingschefen, centerchefen og landslejrchefen.
 • Generalsekretæren er ligeså personaleleder for ansatte under FDFs medier samt ansatte, der arbejder med organisationsudvikling og/eller særlige projekter i FDF.
 • Generalsekretæren skal gennem løbende kontakt med FDFs mellemledere være til støtte og inspiration for disse og vurdere, om deres arbejde fører til de ønskede resultater.
 • Generalsekretæren skal via sin kontakt til kredse og landsdele medvirke til at give inspiration og skabe udvikling. Ud fra kendskabet til livet i kredse og landsdele, øvrige organisationer og samfundet i almindelighed skal generalsekretæren bidrage til opstilling af de langsigtede mål for FDF.
 • Ansættelse af generalsekretæren sker efter samtale med den samlede hovedbestyrelse. Generalsekretæren ansættes på åremål. Ansættelsen kan genforhandles.

 

Ledergruppen

Ledergruppen består af ledere og mellemledere der har et personaleansvar i FDF;

 • generalsekretæren,
 • administrationschefen
 • udviklingschefen samt
 • centerchefen

I Landslejrperioden kan Landslejrchefen endvidere indgå i Ledergruppen efter nærmere aftale med generalsekretæren.

Ledergruppen mødes efter behov og har til formål at styrke personaleledelsen og sammenhængskraften i FDF.

 

Administrationschefen

 • Administrationschefen refererer til generalsekretæren og har til opgave at varetage den daglige ledelse af forbundskontoret. Opgaverne for kontoret omfatter sekretariatsfunktioner, økonomistyring, kursusadministration, serviceopgaver i forhold til stab og hovedbestyrelse, arkivering m.m.
 • Administrationschefen ansættes efter funktionærlovens almindelige bestemmelser. Ansættelse godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra et ansættelsesudvalg.

 

Udviklingschefen

 • Udviklingschefen refererer til generalsekretæren og har til opgave at varetage kredsudviklingsopgaver i FDF, herunder ledelse af medarbejdere med kreds- og landsdelskontakt.
 • Udviklingschefen ansættes på åremål. Ansættelsen kan genforhandles. Ansættelse godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra et ansættelsesudvalg.

 

Centerchefen

 • Centerchefen indtager overfor generalsekretæren funktionen med den daglige ledelse af FDFs tre ejendomme hhv. Friluftscenter Sletten, Lejrcenter Vork og domiciladressen Rysensteen.
 • Centerchefen har herunder personaleansvaret for ansatte omkring disse funktioner i FDF samt ansvar for driften og udviklingen af hhv. Sletten og Rysensteen.
 • Centerchefen ansættes efter funktionærlovens almindelige bestemmelser. Ansættelse godkendes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra et ansættelsesudvalg.

 

Vilkår for øvrige ansættelser

Stillinger som konsulenter, forbundssekretærer skal slås op.

 

Åremålsansatte medarbejdere

 • Forbundssekretærer og konsulenter ansættes på åremålskontrakter, normalt lydende på 5 år med mulighed for forlængelse.
 • Ansættelsen sker efter funktionærlovens bestemmelser.
 • Ansættelse og afskedigelse af åremålsansatte medarbejdere foretages af generalsekretæren efter aftale med forretningsudvalget. Medlemmer af hovedbestyrelsen samt landsdelslederen kan indgå i et ansættelsesudvalg.

 

Øvrige ansatte

 • Øvrige medarbejdere ansættes efter funktionærlovens bestemmelser.
 • Ansættelse og afskedigelse i kontor og ved centrene foretages af de respektive funktionsledere efter aftale med generalsekretæren.