Dette er samværsregler, som FDF Sct. Jørgensbjerg har udarbejdet, og gælder for alle arrangementer i FDF Sct. Jørgensbjerg. Reglerne er lavet dels for at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores FDF-aktiviteter. Dels at give opbakning til lederne, således at de trygt kan udføre deres arbejde i kredsen. Definition: En ”leder” og ”voksne” er over 18 år.

 • Samværet mellem børn og ledere/voksne foregår på en god og positiv måde med en god omgangstone, vi respekterer hinanden og forsøger at være lydhøre og konstruktive.
 • Lederne er bevidste om at samværet sker med børnenes udbytte af samværet i fokus.
 • Samværet foregår i respekt for børnenes grænser.
 • Som FDF-leder er man et forbillede for børnene – både i og udenfor FDF. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.
 • Der skal altid være mindst to ledere/voksne tilstede ved klasse-møder og på lejre.
 • Vi tilstræber at der er ledere af begge køn tilstede på klassemøderne og på lejre. For at opnå dette kan der laves aftale om, at forældre deltager på f.eks. lejre.
 • Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to ledere/voksne vidende om situationer, som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skovflåt.
 • Drenge og piger klæder om og bader hver for sig.
 • Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig. Ledere kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt, f.eks. i forbindelse med udendørs overnatning eller overnatning i sovesal.
 • Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser. Dette gælder både gennem den direkte kontakt ved FDF-aktiviteter og gennem kommunikation via telefon eller sociale medier. I praksis gennemføres dette ved at informere med-ledere om kontakt uden for kredshuset.
 • Brug af mobiltelefon må ikke forstyrre klassemøder og lejre.
 • Ledere må ikke opsøge kredsens børn og unge gennem sociale medier. Kontakt kan kun etableres af den unge selv (minimum seniorvæbnere). Det er lederens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender lederen sig at være FDF-leder også uden for FDF-aktiviteter, og forventes derfor også gennem de sociale medier at leve op til FDFs værdigrundlag og kredsens samværsregler (specielt punktet om åbenhed). Hvis lederen vælger at afvise kontakten, bør afvisningen forklares for barnet eller den unge, ud fra lederens egne principper for anvendelsen af de sociale medier. Lukkede grupper i de sociale medier kan oprettes til forskellige formål, efter aftale med kredslederen.
 • Der er rygning forbudt indenfor og sammen med børn og unge.
 • Alkohol nydes ikke ved FDF-arrangementer, hvor der deltager børn/unge.
 • Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle være fastspændt med sikkerhedssele, og de gældende færdselsregler skal overholdes.
 • Alle ledere/bestyrelsesmedlemmer ved FDF Sct. Jørgensbjergs aktiviteter har underskrevet en børneattest, og er efterfølgende tjekket i Det Centrale Kriminalregister. Dette gælder også voksne, der deltager i FDF-arrangementer med mere end 2 overnatninger.

Alle er ansvarlige for at efterleve kredsens samværsregler, samt reagere hvis man mener, at en leder overskrider retningslinjerne. I nødvendigt omfang involveres kredslederen eller bestyrelsesformanden.

Ovenstående er ikke udtømmende, men suppleres med almen opmærksomhed og sund fornuft. Der appelleres generelt til åbenhed omkring situationer, der kan være til diskussion.

Reglerne gennemgås én gang årligt i lederkredsen.

Samværsreglerne er udarbejdet i foråret 2014 af bestyrelse og ledere og reglerne er godkendt af FDF Sct. Jørgensbjergs bestyrelse d. 23. april 2014.