Sikkerhedsregler:

- Alle, der sejler med skibet, skal være tilmeldt personligt via NemTilmeld og alle oplysninger skal være udfyldt korrekt. Online tilmeldingen udgør skibets samlede deltagerliste i land i tilfælde af forlis.
- Inden sejladsen påbegyndes skal du have modtaget sikkerhedsinstruks fra skipperen. Instruksen indeholder følgende; Hvad du skal gøre i en nødsituation, mand-over-bord procedure, procedure ved brand, hvordan man iføre sig redningsvest, placering redningsflåder, placering af brandudstyr, regler for rygning og alkohol, samt brug af toilet og andre praktiske informationer.
- Det er ikke tilladt at sidde på lønningen under sejlads.
- Det er ikke tilladt at løbe om bord.
- Hvis du skal ud på bovsprydet, skal du være iført redningsvest og have modtaget instruktion i sikring. Udgang på bovsprydet må kun ske efter aftale med holdleder.
- I tilfælde af brand om bord: Råb med det samme brand, tryk på brandalarm og hjælp evt. personer i sikkerhed. Hvis brandslukker er tilgængelig påbegyndes slukning, ellers kom på dæk med det samme.
- Følg altid anvisning og instruks fra skipper og holdledere om bord.
- Hvis du har spørgsmål af nogen art, spørg skipper eller holdleder.

Affaldshåndtering:

Holdleder og skippers anvisninger til affaldshåndtering skal følges om bord.

Alkohol:

- Det er ikke tilladt at indtage alkohol om bord på skibet eller være beruset under sejlads.
- Alkohol kan nydes i land efter aftale med skipperen.
- Alkohol kan medtages på skibet efter særlig tilladelse fra skipperen.
- Det er ikke tilladt at være beruset af alkohol i samvær med børn på skibet eller i land.
- Unge mellem 16-18 år må indtage alkohol i land efter aftale med skipperen, hvis deres forældrene på forhånd har givet samtykke herom.

Rygning:

- På skibet må der kun ryges på dækket i læ side af skibet, som er den side hvor vinden forlader skibet.
- Det er forbudt at ryge om læ (inde i skibet), samt stående eller siddende i eller ved skibets nedgangsluger.
- Der må ikke ryges indendørs i de lokaler Søkredsen anvender.
- Det skal tilstræbes at rygning foregår på en sådan måde, at andre ikke udsættes for tobaksrøgen.
- Unge mellem 16-18 år må ryge om bord, hvis forældrene har givet samtykke hertil.
- Det skal tilstræbes, at cigaretskodder ikke smides i havet eller i skibets skraldespand af hensyn til hhv. miljø og brandfare - du kan få udleveret lommeaskebæger ombord af holdleder eller skipper.

Euforiserende stoffer:

Indtagelse og besiddelse af enhver form for euforiserende stoffer er forbudt i forbindelse med enhver af Søkredsens aktiviteter.

Samværsregler:

Generelt om samværsreglerne
Samværsreglerne gælder for alle medlemmer af FDF Københavns Søkreds og Skibladner II’s netværk. Hvis der deltager gaster fra en af vores samarbejdspartnere på et togt eller fælles arrangement, skal denne organisation gøres bekendt med Søkredsens samværsregler. Hvis der er konfliktende samværsregler med samarbejdspartner, vil det være togtplanlægger, der fremlægger udfordringen for Søkredsens bestyrelsesformand for at afklare håndtering af konfliktende punkter.

Omgangstonen i kredsen
- Det tilstræbes at alle bruger et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.
Ledere, skippere, holdledere og den øvrige besætning fungerer som rollemodeller for en ordentlig omgangstone i kredsen og på skibet.
- Det er er alles opgave at medvirke til at alle er inkluderet i fællesskabet samt underbygge den gode oplevelse både under sejlads og i land.
- Alle er forpligtet til at gribe ind i tilfælde af mobning.
- Holdledere og skipper er ansvarlig for evt. konfliktløsning om bord.
- Det kan være nødvendigt at kommandoer eller instruktioner bliver givet i form af råb. Er du utryg ved eller i tvivl om noget, så spørg besætningen, når der er faldet ro på situationen igen.

Fysisk kontakt
- Selv om man på et skib kommer hinanden mere ved pga. af de fysiske begrænsninger, skal det naturligvis stadig være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem.
- Der skal selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen eller et trøstende kram, hvis nogen har slået sig eller er ked af det.

Forholdsregler ved overnatning
- På skibet sover drenge og piger som udgangspunkt altid i samme rum. Der forefindes 13 stk. ”alene” køje og 3 stk. dobbeltkøjer ombord.
- Drenge og piger under 18 år sover ikke i dobbeltkøje sammen.
- Voksne sover ikke i dobbeltkøje med børn og unge, medmindre der er tale om forældre, der har deres mindre børn med ombord.
- Den faste besætning (skipper/holdledere) er ansvarlige for at sikre at ovenstående regler overholdes i forbindelse med tildeling af sovepladser.
- Ved overnatning i hytter, på værfter, lokaler, telte osv. tilstræbes det, at drenge og piger sover hver for sig.
- På landsforbundets kurser og arrangementer sover drenge og piger altid adskilt.

Badning og omklædning
- Ombord på skibet er der ikke meget plads eller mange rum, hvor man kan klæde om alene. Hvis man har brug for at være helt afklædt, må man være opmærksom på at vise hensyn over for egne og andres grænser. Evt. kan omklædning foregå på toilettet.
- Alle forventes at være opmærksomme på de øvrige ombordværendes blufærdighed i forbindelse med fx omklædning.
- På faciliteter i land til brusebad o. lign. bader voksne aldrig sammen med børn af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade sammen med børn af samme køn, hvis der er mere end én voksen til stede. Voksne skal altid vise særlig respekt for børnenes blufærdighed ved badning og omklædning.

Intim hjælp
Hvis et barn har brug for intim hjælp (fx fjerne en skovflåt fra intime steder), skal der som udgangspunkt være to voksne til stede. Det er vigtigt at voksne viser respekt for børnenes blufærdighed og følelser. Det kan være krænkende for et barn, der søger intim hjælp hos en leder, at denne tager en ekstra leder med. I sådanne tilfælde skal en anden leder oplyses om, at lederen nu går ind og hjælper barnet. Efter hjælpen skal ledergruppen informeres. Forældre skal altid underrettes om intim hjælp.

Sociale medier
- Det er den enkeltes eget valg at acceptere en kontaktanmodning, men ved accept vedkender ledere sig at være FDF-ledere også uden for FDF-aktiviteter.
- På de sociale medier skal lederne i sin kommunikation med børn og unge fremstå som rollemodeller og overholde kredsens samværsregler for en ordentlig omgangstone.
- Lederne skal sørge for at barnet eller den unge ikke bliver præsenteret for uhensigtsmæssig, stødende eller krænkende indhold fra ledernes profil.

Børneattester
- Alle, der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år, og som selv er fyldt 15 år, skal ifølge loven tjekkes i Det Centrale Kriminalregister på den måde, at der indhentes og udfyldes en børneattest. Det gælder hvad enten man er frivillig leder eller hjælper. Alle kredse skal mindst hvert 3. år genindsende børneattest for alle ledere og andre tilknyttede hjælpere. Hvis man er dømt for straffelovens §§ 210, 222, 224,225, 232 og 235 kan man ikke være medlem af FDF Københavns Søkreds eller Skibladner II’s netværk.
- Der skal indhentes børneattester på ikke FDF’ere (forældre, hjælpere mv.),som deltager i kredsens arbejde med børnene, hvis de deltager i arbejdet mere end 3 gange over en periode på 3 måneder, eller hvis de deltager i et arrangement, som har en varighed på mere end 4 dage.
- Det er kredslederens og bestyrelsens ansvar, at ovenstående bliver overholdt.

Kæresteri og seksuelt samvær mellem kredsens medlemmer
- Kæresteri og alle former for seksuelt samvær mellem de voksne og unge under 18 er ikke tilladt.
- Kredsen følger altid gældende dansk lovgivning på området vedr. pædofili og lærer/elev-forhold jf. straffelovens §§ 210, 222, 223, 224, 225, 232 og 235. Og overtrædelse vil blive politianmeldt af bestyrelsen.

Forældrekontakt
- Forældrene bedes oplyse lederne i Søkredsen, om specielle forhold, der gør sig gældende omkring deres børn. Det kan f.eks. være: Medicinering, sociale problemer, personlig hygiejne og andet, som lederne skal være opmærksomme på i forhold til børnenes trivsel.
- Forældre opfordres ligeledes til at stille op som forældrerepræsentanter til Søkredsens bestyrelse og sikre indflydelse på kredsens udvikling og arbejde.

Formalia
- Det er Søkredsens bestyrelse og kredsleders ansvar at sørge for at alle medlemmer af Søkredsen, SkibladnersII’s netværk og samarbejdspartnere der deltager på togter, er informeret om ovenstående regler, og at de overholdes.
- Alle medlemmer er forpligtede til at gribe ind, hvis de mener at et medlem eller deltager overtræder Søkredsens regler. Dette skal ske ved henvendelse til skipper ombord eller til kredsens bestyrelse.