Som leder har man et stort ansvar i forholdet til de børn, man er betroet. Man er forbillede og lægger rammerne for den måde, vi er sammen på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Tåsinge har vi nedenstående samværsregler.

Ledersamtale om lederansvar

Før man kan blive leder eller hjælpeleder i FDF Tåsinge, har man en samtale med kredslederen om FDFs formål, værdigrundlag og ambition. Herudover snakker man om sine egne ønsker og ambitioner i kredsen samt alt det praktiske angående det at have en lederrolle over for børn og unge.

FDFs formål og ambition

FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.
I FDF Tåsinge forsøger vi at møde børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset etnicitet og social status. Vi lægger desuden stor vægt på FDFs ambition, nemlig at give børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Vi er gode ved hinanden

Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal således tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger. Man behandler hinanden, som man selv ønsker at blive behandlet. Lederne i kredsen arbejder aktivt på at alle overholder dette på alle tider i FDF.

Weekendtur og lejr

På weekendture og lejre deltager der som hovedregel altid mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Drenge og piger sover altid hver for sig.
Vi respekterer børnenes blufærdighed ved omklædning og badning, og sørger for at drenge og piger altid har mulighed for at vaske sig og bade hver for sig.
Vi kræver altid særskilt godkendelse fra forældrene, hvis der af en given årsag kun deltager en leder til et arrangement med overnatning.

Alkohol

Lederne må ikke nyde alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede, eller man har en lederrolle overfor dem.
På lejr med overnatning kan lederne nyde et glas i forbindelse med lederhygge, når børnene er i seng. Der er altid minimum to ledere som er lejransvarlige, og som derfor holder sig helt fra alkohol.

Rygning

Der må ikke ryges indendørs. Rygning foregår udendørs på et aftalt sted. Vi ønsker ikke at sende et signal om at der er ”sejt” at ryge, og derfor bestræber vi os på at holde rygning usynligt.

Ledererklæring og børneattester

Kredsens medlemmer over 18 år skal underskrive landsforbundets ledererklæring.
Kredsens medlemmer over 16 år skal give samtykke til indhentning af særlige oplysninger (§36 – de såkaldte ”pædofiliattester/børneattester”) fra Det Centrale Kriminalregister. Har man en dom for seksuelle overgreb mod børn og unge, kan man ikke være leder i kredsen.
Deltager der andre folk over 16 år på kredsens lejre skal der ligeledes hentes en børneattest på dem.

Hvad nu hvis…

Hvis en af de ovenstående regler overtrædes, skal kredslederen eller kredsformanden underrettes. ALLE henvendelser fra pressen må kun besvares af kredslederen. I dennes fravær overtager kredsformanden ansvaret.