Retningslinjer for tilmeldinger i FDF

Tilmelding til alle kurser og arrangementer i FDF følger nedenstående retningslinjer.

FOTO: Bernt Nielsen

 

Januar 2018

Disse retningslinjer er gældende over for FDFs kredse og andre, der anvender FDFs kursus- og arrangementssystem. Betingelserne gælder både for kurser og arrangementer med og uden betaling.

Der henvises endvidere til FDFs gældende handelsbetingelser.

 

Arrangementsinformationer

Alle informationer om aktuelle kurser og arrangementer ligger på FDF.dk/tilmeld.
Her kan man finde information om de enkelte kurser, grupper, programmer eller særlige forhold for de enkelte kurser eller arrangementer i FDF.

Tilmelding

Tilmelding foregår online via systemet Flextilmeld, som er ejet af Flexminds Aps, en underleverandør til FDF.

Tilmelding til Landsforbundets kurser og arrangementer foregår via en online tilmeldingsformular på FDF.dk/tilmeld (som hostes af Flexminds Aps)

 

Administrationsmodul

FDF og FDFs kredse har adgang til et administrationsmodul i systemet Flextilmeld.
Herfra kan foretages godkendelser, afvisninger, betalinger og anden tilmeldingsadministration samt udtræk.
Kredsen kan selv tildele adgang til modulet til andre end den kursusansvarlige og kasserer, som er oprettet med adgang som standard.

Deltagerkommunikation

FDF kommunikerer med deltagere pr. e-mail.
Der kvitteres ved tilmelding til e-mailadressen opgivet ifm. registrering.

 

Medlemstjek

Ved registrering til et arrangement sker der medlemstjek i FDFs medlemssystem Carla.
Der foretages tjek på medlemsnummer og fødselsdato.
Findes medlemmet, forsættes registreringen med kredstilknytning. Kredsen kan herefter acceptere at betale eller godkende med egenbetaling.
Findes medlemmet ikke, fortsættes registreringen med straksbetaling, og der opkræves et gebyr for ikke-medlemmer af FDF.

Kursusansvarlig underrettes og godkender

Når et medlem har tilmeldt sig et arrangement, udsender Flextilmeld en e-mail til kredsens kursusansvarlige med anmodning om godkendelse.

 

Forældre underrettes ikke

Forældre skal ikke godkende tilmeldinger til Landsforbundets kurser, da betalingen som udgangspunkt er et mellemværende mellem kreds og Landsforbund.
Deltagerne skal i visse tilfælde medbringe forældrefuldmagt til deltagelse i særlige aktiviteter. Dette sker bl.a. af hensyn til forsikringsdækning. Dette vil i så fald fremgå af deltagerinformation, som udsendes af arrangements- eller kursusledelsen 1-2 uger før afvikling.
Det påhviler kredsen at sikre sig forældres accept ved tilmelding af personer under 18 år.

 

Fortrydelsesret og afbud

Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristen, og kredsen/deltageren er herefter forpligtet på afgiften.
Sygdom betragtes som gyldigt afbud, hvorefter betalingen som en undtagelse bortfalder. FDF kan bede om fremvisning af lægeerklæring.
Ved andet afbud opretholdes et påkrav mod FDF-kredsen - eller deltageren, hvis tilmeldingen er godkendt med egenbetaling.
Det vil for visse arrangementers vedkommende være muligt at indsætte en ny deltager ved afbud efter fristen, dette afgør den kursus- eller arrangementsansvarlige.
Ved afbud og sygdom kontaktes forbundskontoret på FDF@FDF.dk.
Uden for kontorets åbningstid kontaktes den kursus- eller arrangementsansvarlige.

 

Afmelding (Fortrydelsesret)

Køb af kurser og arrangementer på FDF.dk og disses underleverandører er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven; lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2.
FDF yder dog fuld fortrydelsesret indtil tilmeldingsfristen angivet i kursusinformation på FDF.dk/tilmeld.
Før denne dato refunderes hele deltagerafgiften (undtaget gebyrer) ved ændring eller annullering af tilmeldingen.
Efter den annoncerede tilmeldingsfrist kan deltagerafgiften kun refunderes ved sygdom.
Enhver ændring til tilmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til forbundskontoret på FDF@FDF.dk.

 

Priser


Alle priser på varer eller ydelser på FDF.dk og disses underleverandører er i danske kroner. Kursuspriserne fastsættes af FDFs Forbundskontor på baggrund analyser af de enkelte kursers økonomi samt på alm. prisfremskrivning.

 

Gebyr

Ved for sen tilmelding kan pålægges et gebyr.

Ved udsættelse af betaling for et arrangement til efter afvikling overgår opkrævning til FDFs bogholderi, og der opkræves et administrationsgebyr.

Transaktionsomkostninger ved brug af betalingskort vil blive pålagt deltageren og opkrævet sammen med deltagerafgiften.

 

Rejsegodtgørelse

For en række arrangementers vedkommende ydes en godtgørelse til rejsen fordelt på de otte landsdele i FDF. Prisen beregnes ud fra den gennemsnitlige afstand til det enkelte kursussted, og differentieringen er begrundet i et hensyn til transportomkostningen til kurset for de enkelte deltagere.
Der er forskellige satser for hhv. unge- og voksenarrangementer.

 

Betaling - fakturakøb

Deltagerafgiften for de fleste kurser og arrangementer vil blive opkrævet hos deltagerens FDF kreds, efter der er sket godkendelse af den kursusansvarlige.
Kassererrollen i Flextilmeld får besked om betaling, efter der er sket godkendelse, og betalingen sker via kredsens administrationsside på Flextilmeld.
Godkender en FDF-kreds en deltager med egenbetaling, vil opkrævning for arrangementet ske direkte til tilmelder. 

Landsforbundet forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger med fakturabetaling for FDF-kredse med ubetalt gæld til Landsbundet. Sker dette, kan deltageren tilmelde sig med straksbetaling.

Eventuelt mellemværende mellem FDF-kredsen og deltageren er Landsforbundet uvedkommende.

 

Betalingskort

Ved tilmelding til arrangementer på FDF.dk og disses underleverandører kan du betale med betalingskort. Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse (SSL).
Beløbet bliver hævet på din konto med det samme.
Transaktionsomkostninger ved brug af betalingskort vil blive pålagt deltageren og opkrævet sammen med deltagerafgiften.
Disse refunderes ikke ved ændring eller annullering af tilmeldingen.


 

Kursusfaktura

Der udstedes faktura i det øjeblik, den kursusansvarlige har godkendt deltagelsen.
Faktura tilgår pr. e-mail til alle med rollen kasserer i Flextilmeld.

 

Øvrige forhold og forbehold


Fotografering

Ved tilmelding til FDFs kurser og arrangementer accepterer deltageren, at FDF har de fulde rettigheder til billeder taget på kurset. Ligeså accepteres det, at FDF har brugsretten til at anvende billeder, som er delt af deltagere via FDFs officielle hashtags. Billeder må offentliggøres på FDFs medier efterfølgende jf. Persondatalovens § 6, stk. 1.
Såfremt du ikke ønsker at optræde på et billede, skal du rette henvendelse til fotografen i forbindelse med fotograferingen. 

 

Kontaktoplysninger

Som deltager på FDFs kurser og arrangementer accepterer du, at FDF må kontakte dig med relevante forhold relateret til din deltagelse på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter arrangementet.

 

Persondata

FDF og disses underleverandører opbevarer deltager- og medlemsoplysninger forsvarligt og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver.
Når vi ikke har behov for dine data længere, sletter vi dem igen.

FDF har indgået en dataleverandørsaftale på vegne af FDF og FDFs kredse samt øvrige foreninger med relation til FDF.
FDF er dataansvarlig.
Flexminds Aps er dataleverandør.

Der henvises i øvrigt til FDFs datapolitik, som kan findes på FDF.dk nærmere bestemt her: Kredsservice.fdf.dk/carla/datapolitik

 

Ekspedition

FDF ekspederer alle tilmeldinger hurtigst muligt.
Når der gennemføres registreringer, udsendes der øjeblikkeligt mails til de relevante personer.

 

Forbehold

FDF kan se sig nødsaget til at aflyse et kursus eller arrangement. Sker dette, vil tilmeldte deltagere modtage besked herom hurtigst muligt samt få refunderet deltagerafgiften.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, instruktør og indhold samt ret til at aflyse et kursus eller en konference, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail adresse, der er opgivet ved tilmelding. 

 

Står du efter at have læst dette med et ubesvaret spørgsmål, beder vi dig kontakte kursuslederen for det pågældende kursus eller forbundskontoret, som vil kunne svare på dit spørgsmål.

 

Læs tillige

FDFs handelsbetingelser

Information om systemet Flextilmeld

Informationer for de enkelte arrangementer på FDF.dk/tilmeld