Referat af årsmøde 2021 den 25/1-2022 kl.19.00:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsens liv
3. Fremlæggelse af regnskab 2021 og fremlæggelse af budget 2022
4. Valg til kredsbestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
7. Eventuelt

Deltagere: Anna Gammeltoft, Malene Kildegaard, Inge Holm, Laila Lauridsen, Thomas Trier
Andersen, Michael Løwe Jensen og Jeanne Trier Andersen.
Afbud: June Jensen og Heide Granberg.

Velkomst v/Jeanne og Michael: Årsmødet er blevet udskudt indtil nu – grundet corona.
Ad. 1) Valg af dirigent – Jeanne
Ad. 2) Orientering v/Michael: Der er ca. 8-10 aktive ledere tilbage i FDF Utterslev – flere har
trukket sig pga. af huskøb, børn, udsendelse m.m. Situationen klares pt. ved at ændre på
mødetider etc., men på længere sigt, vil der måske blive brug for nogle ekstra hænder – altså
indtil der er flere af de unge mennesker fra kredsen, som bliver klar til at blive ledere.
Ad. 3) Herefter gennemgår Michael regnskabet, som er på plads.
Laila havde en enkelt kommentar til posten omkring klassearbejde, som er steget betydeligt ifht
tidligere år, hvor der fx ikke har været corona – og derfor, i udgangspunktet burde være mere
mødeaktivitet – hvorfor denne stigning? Michael forklarer, at det primært handler om, hvor
pengene bliver konteret – dog overvejer lederne, at den enkelte klasse fremover skal have
anvist et fast beløb, så de bedre kan følge, hvor pengene går hen og til hvad.
Dette punkt vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
Stig har gennemset regnskabet og forventes fortsat at være revisor.
Michael bekræfter dette med Stig.
Ad 4.) Valg til bestyrelse:
Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
Både Anna og Malene ville gerne være med – og begge er valgt til bestyrelsen for en 2-årig
periode.
Niels Toft er valgt som suppleant.
KÆMPE STOR tak til alle jer 3.

Til årsmødet for 2021, som afholdes onsdag den 11. maj 2022 fra kl. 17.30 – 19.00 på
Streyf, er der ligeledes valg til bestyrelsen – igen 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Arbejdet i bestyrelsen omfatter max 4 møder årligt – og nogle af de opgaver, som bestyrelsen
skal være ind over er:

Formalia – fx regnskab m.m. (Den opgave har Michael pt.)
Lederpleje – bestyrelsen (Inge og Laila har pt. opgaven)
Større investeringer landlejr kr. 40.000,- (bestyrelsen skal altid godkende større investeringer)
Fundraisning (alle – også forældre, der aktivt kunne tænke sig at påtage sig en opgave)
Kredshus (alle - også forældre, der aktivt kunne tænke sig at påtage sig en opgave).

Næste bestyrelsesmøde den 3. Marts 2022 kl. 18.00 til 19.30 hos Michael, Rentemestervej
19B St. 1, 2400 København NV.
Referent/Jeanne