Dette er de samværsregler, som FDF Vardes bestyrelse og lederråd har bestemt, skal gælde for alle aktiviteter og arrangementer i FDF Varde, hvor der er deltager på 18 år eller under. Altså møder, ture, lejre og arrangementer, der aldersmæssigt går til og med seniorerne.

Samværsreglerne er lavet for at forebygge mod ethvert overgreb på børn og unge. Herunder også seksuelle. Men reglerne er også lavet for at tage hensyn til den enkelte deltager og dennes personlige grænser, som kan variere meget fra deltager til deltager. Ved at holde drenge/mænd og piger/kvinder (herefter benævnt 'drenge og piger') adskilt ved badning, omklædning og overnatning forebygger man også mod, at nogle forgriber sig på andre – det gælder både ledere overfor deltagere og deltagere overfor deltagere.

Endelig er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Og derfor skal ledere undgå at komme i situationer, som efterfølgende kan give anledning til mistanke. Dette undgår de blandt andet ved at være rollemodeller for deltagerne og ved altid at kunne stå inde for deres opførsel og deres handlinger. Og ved eksempelvis altid at være to ledere til stede i situationer, der kræver særlig fysisk kontakt mellem deltager og leder. Samtidig er alle ledere forpligtiget til at reagere, hvis de mener, at en anden leder går over stregen.

OVERNATNING
I forbindelse med arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal ledere og deltagere sove hver for sig. I særlige tilfælde kan der afviges fra reglen, f.eks. ved overnatning i bivuak eller lignende.

Børn og unge under 18 år må ikke overnatte hjemme hos lederne privat. Det er dog tilladt, hvis overnatningen er en del af et arrangement og der er flere ledere tilstede.

TOILET- OG BADEFORHOLD
Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Derfor skal drenge og piger have mulighed for at klæde om og bade hver for sig. Ledere bader aldrig sammen med børn og unge af modsatte køn, lige som ledere kun bader sammen med deltagere af samme køn, hvis der er mere end én leder til stede.

SPROGBRUG
Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Ingen negative tilråb eller kommentarer om hinandens udseende og beklædning. Lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.

LEDERE
Nytilkomne ledere bør ikke fra starten have eneansvaret for en gruppe børn.

Så vidt det er muligt, skal alle holdene besættes med ledere af begge køn.

På ture og weekender, hvor der er børn og unge under 18 år tilstede, skal der altid være mindst to ledere, hvoraf mindst én er over 18 år. Det tilstræbes, at der er ledere af begge køn.

BØRNEATTEST
Alle ledere og seniorer skal underskrive en børneattest hvert tredje år. Første gang sker når man bliver 15 år eller indmelder sig i FDF Varde. Børneattesten bruges til at tjekke for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister.

ANSVAR
Lederrådet er fælles ansvarlig for, at reglerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens opgave at påtale dette overfor vedkommende.