2024-01-24 /Rev. 4

Indledning

Med dette sæt samværsregler udarbejdet af lederne i FDF Vodskov håber vi at kunne byde velkommen til en tryg og aktiv forening. Samværsreglerne kan ikke stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og kommunikation om arbejdet. Åbenhed er en forudsætning, og det er vigtigt, at alle griber ind, hvis der er noget man undrer sig over, så der ikke skabes unødige myter og rygter.

Kredsledelsen sikrer, at alle ledere, assistenter og hjælpere er bekendt med disse regler.

FDF Vodskov rekvirerer børneattester for alle ledere over 15 år iht. gældende lovgivning.

Ved længerevarende arrangementer gælder samme regler for andre medvirkende voksne.

Sådan trives vi i FDF:

Som ledere er vi opmærksomme på, om medlemmerne trives fysisk, psykisk og socialt i den periode, vi har ansvaret for dem. Som mål vil vi have glade, varme, tørre og mætte børn. Opdager vi mistrivsel hos den enkelte, er vi forpligtet til at handle på det og underrette forældrene eller andre relevante parter.

Sådan behandler vi hinanden:

Vi omgås hinanden på en ordentlig måde, så børn, unge og ledere føler sig velkomne og trygge i kredsen. Vi respekterer hinanden og giver plads til vores forskellige evner, muligheder og baggrund.

Som leder er vi bevidste om ikke at tale krænkende og nedsættende til det enkelte barn.

Vi behandler barnet/den unge/medlederen med respekt for dennes integritet og er ærlige og tydelige i de signaler, vi sender verbalt og nonverbalt. Vi sørger for at tale i et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog.

Sådan sover vi på FDF lejre:

Piger og drenge sover hver for sig i hver deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde sover kvindelige og mandlige ledere adskilt. Ved de mindste børn kan det være hensigtsmæssigt, at der sover ledere sammen med børnene. I disse tilfælde tilstræbes det, at der er minimum to ledere af samme køn som børnene.

Er der omstændigheder, der umuliggør fuldstændig kønsopdelte soveforhold, er det ledernes ansvar, at det foregår under hensynstagen til de enkelte børn, og at forældre informeres før tilmelding.

Sådan bader vi på FDF lejre:

Ingen lejrdeltagere skal bade sammen med andre mod deres vilje men skal altid have mulighed for at udføre hygiejne ugenert. Har et barn behov for voksen-hjælp, foregår det med respekt for barnets værdighed og altid med en medleders vidende eller deltagelse alt afhængig af situationen.

Vi sørger for, at der etableres ordentlige muligheder for at blive vasket, når vi er på lejr. Badefaciliteterne skal være kønsopdelte. Er det ikke muligt, skal lederen organisere fordeling af tider til hvert køn.

Ledere bader aldrig sammen med børn/unge af modsatte køn, ligesom ledere kun må bade med deltagere af samme køn, hvis der er mere end en leder til stede. Ovenstående gælder også i forhold til omklædningsforholdene ved badning i sø, hav, pool e.l.

Sådan forholder vi os til kæresteri i FDF:

Vi tror på kærligheden, og det er godt at være kærester i FDF, når der er tale om jævnaldrende og ligeværdige forhold.

Kærestepar dyrker ikke tosomheden og sover ikke sammen, mens vi er til FDF. Kærestepar tænker over deres adfærd, så den ikke virker krænkende, anstødelig eller pinlig på FDF kammeraterne(fx overdrevet kysseri og krammeri).

Ledere og lederassistenter kan ikke indlede et forhold til et medlem, de har ansvaret for, uden at blive frataget dette ansvar.

Sådan benytter vi de sociale medier:

Ved kommunikation på de sociale medier gælder samværsreglerne stadig, og vi vil også gennem de sociale medier leve op til FDF's værdigrundlag.

Det anbefales at lave en gruppe pr. klasse på f.eks. Facebook i stedet for at tilføje barnet som ven.

Sådan spiser vi på FDF lejr:

Vi bestræber os på at servere sundt, nærende og veltilberedt mad og udviser også i spisesituationer respekt for den enkeltes behov såsom kræsenhed, allergi, overvægt o.l.

Vi viser børnene, hvad god madskik er i FDF.

Vi skaber god stemning ved bordet og sørger for god madhygiejne, synger bordvers og venter på, at alle har spist sig mætte inden vi går fra bordet. Vi giver børnene hjælpetjanser.

Sådan kører vi i bil, bus eller cykler i flok med børn, vi har ansvaret for:

Vi overholder altid gældende lovgivning. Er der situationer, hvor der forekommer afvigelser eller tvivlsspørgsmål, tages det op i de enkelte tilfælde. Når vi kører med børn/unge i FDF sammenhæng hedder alkoholgrænsen 0 promille. Ledere, der skal køre hjem fra lejrture, skal sørge for at være udhvilede forinden.

Når vi er på cykeltur med børn, sørger vi for, at der benyttes cykellygter, når gadelygterne tændes og cykelhjelm.

Sådan omgås vi alkohol:

Vi er aldrig påvirkede af alkohol eller euforiserende stoffer, når vi har ansvaret for børnene i kredsen.

Vores praksis i kredsen er, at personer over 18 år, i forbindelse med ledersammenkomster godt kan nyde alkohol. Ligeledes er det i forbindelse med arbejdsdage o.l. i orden, at de voksne får en enkelt ”arbejdsøl”, også selvom kredsens unge medlemmer er til stede.

Rygepolitik:

Rygepolitik omfatter tobak, snus, tyggetobak, e-cigaretter m.m.m.

Vi er rollemodeller for børnene, og vi vil fremme ikke-rygerkulturen. Derfor er det vigtigt, at vi viser et godt eksempel. Vi ryger ikke indendørs og vi ryger ikke i børns påsyn. På lejre og ture opfordres rygere til at vise hensyn og omtanke. Der ryges ikke under aktiviteter.

Børn og unge under 18 år, der ønsker at ryge i forbindelse med FDF-arrangementer, skal have en tilladelse fra forældrene.