Regnskab

Kredskassereren sørger for bogføringen året igennem.

Regnskabet skal som minimum indeholde balance (aktiver og passiver) og resultatopgørelse (indtægter og udgifter) opstillet i skematisk form.

Det skal underskrives af kredskasserer, kredsleder og formand og revideres af en revisor. Det bør fremgå af et referat fra et bestyrelsesmøde, at bestyrelsen har godkendt regnskabet.
Det er den siddende bestyrelse ved regnskabsaflæggelsen, der skriver under.

Kredsens regnskab skal indsendes til FDFs Forbundskontor, via Medlemsservice senest d. 15. marts. Vær opmærksom på at når sidste årsregnskab er klart og skal afleveres, skal det afleveres under det år regnskabet gælder for. Regnskabet for nuværende år kan allerere ses.

Hovedbestyrelsen kan vælge en revisor til at gennemgå kredsregnskaber, når det findes nødvendigt. Men normalt vil hovedbestyrelsen blot sikre sig, at kredsene fører regnskab, og at regnskabet bliver revideret. Derudover benyttes regnskaberne bl.a. til statistik. I tilfælde af at en kreds indstilles, har man brug for oplysningerne om kredsens formue.

Regnskabet skal bruges i flere sammenhænge

Ofte vil der være flere, der ønsker at se kredsens regnskab og kommunerne har ikke én fælles procedure for indsendelse af foreningsregnskaber. Derfor findes der ikke én korrekt måde at opstille regnskabet på

Til landsforbundet

Hvis kredsen bruger Medlemsservice til at udarbejde regnskabet, lever dette helt op til FDFs forventning til regnskabet, efter det er printet, underskrevet.
Bruger kredsen ikke Medlemsservice, som regnskabsprogram, er der ikke noget formkrav for regnskabet, men her på siden kan hentes et Excel-arket

Til kommunen

Mange kommuner kræver at se årsregnskabet for at kunne kontrollere, om de tildelte tilskud er anvendt som forudsat. Kig på kommunes hjemmeside og orienter jer om, hvilke krav de har til oplysninger, eventuelle skemaer og deadlines for regnskaber.

Lav regnskab i Medlemsservice

Alle kredse skal bruge Medlemsservice til at holde styr på kredsens medlemmer. Se eventuelt hvad kredsen skal og kan i Medlemsservice

Medlemsservice som stilles gratis til rådighed for alle kredse understøtter fuldt alle arbejdsgang vedrørende kredsens økonomi og indeholder moduler til:

  • Kontingentopkrævning: Efter det er sat op, udsendes det automatisk en mail til alle medlemmer, om at det er tid til at betale, med link til betalingen.
    Der udsendes automatisk rykkere til dem der ikke har betalt
  • Udlægshåndtering: Lederne afleveres deres bilag via Medlemsservice og lederen vælge den rigtige konto ud fra en shortlist.
    Nu kan bilaget godkendes og pengene skal overføres via banken
  • Regnskabsopfølgning: Der kan altid udskrives en oversigt over hvad der er brugt af penge i løbet af året
  • Revision: Det er muligt at give revisoren adgang til at se alle bilag, men intet andet. Så revisoren kan følge med hele året
  • Årsregnskab: Selve årsregnskabet udskrives når de sidste posteringer er inde, og det er klart til underskrifter

Landsforbundet anbefaler kredsene at lave deres regnskab i Medlemsservice.