Tilskud og fonde

Skab midler til kredsen og kredsens medlemmer.

Her på siden er der samlet et overblik over tilskud og fonde særligt relevante for FDF-kredse.

Alle landets kommuner yder tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger. Der ydes mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes, samt aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

For at kunne godkendes som folkeoplysende forening og dermed modtage tilskud jævnfør folkeoplysningsloven, skal foreningen have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten:

 • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov.
 • Have en bestyrelse.
 • Være demokratisk opbygget.
 • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst fem betalende medlemmer.
 • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 • Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter for personer over 25 år. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes.

Hver kommune er forpligtet til at nedsætte et udvalg (folkeoplysningsudvalg), som skal varetage det folkeoplysende område. Udvalgets kompetencer og sammensætning skal fastlægges i kommunens folkeoplysningspolitik, som skal revideres minimum hvert fjerde år. Derudover er kommunen også forpligtet til at inddrage brugerne af folkeoplysende aktiviteter i blandt andet udformningen af egen folkeoplysningspolitik.

FDF-kredse kan finde dokumentation i appendiks til FDFs forbundsvedtægter. 

Du kan læse mere om folkeoplysningens samfundsmæssige betydning i denne

Puljens midler kommer fra overskuddet ved lukning af FDF-kredse. Dette overskud bruges dels til at starte nye FDF-kredse, og dels kan kredse og landsdele søge midler til arrangementer og initiativer igennem Medlemspuljen.

Du kan se en oversigt over de kredse, der har fået midler og læse lidt mere om et par af dem her. I FDFs årsrapporter, kan du se hvor mange midler der er i puljen. Du kan herunder bl.a. læse om, hvad Medlemspuljen giver tilskud til, den økonomiske ramme og hvordan midlerne bliver udbetalt.

Puljens midler udledes Jf. LM2020 og Hovedbestyrelsens anvisninger per marts 2021 og justering per maj 2023, til initiativer der knytter sig til FDFs Udviklingsmål. Der kan alene søges til arrangementer og initiativer som tydeligt understøtte udviklingsmålene for nuværende og seneste landsmødeperiode.

Du kan læse med om udviklingsmålene, samt søge medlemspuljen, på knapperne i bunden af siden.

Medlemspuljens formål

Medlemspuljen til kredsprojekter støtter initiativer, der medvirker til at vi sammen giver flere børn og unge et ståsted.

Hvem kan søge?
 • Puljen kan søges af eksisterende FDF-kredse eller landsdele.
Hvad kan der søges tilskud til?
 • Der kan søges til arrangementer eller initiativer som tydeligt understøtte udviklingsmålene for nuværende og seneste landsmødeperiode.
 • Der kan søges støtte til at dække rimelige og nødvendige udgifter i direkte forbindelse med initiativet eller arrangementet.
Hvad kan vi ikke søge støtte til?
 • Der kan ikke søges til aktiviteter, der tidligere har fået støtte fra medlemspuljen.
 • Der kan ikke søges støtte til aktiviteter der i sig selv skal give overskud.
 • Der kan ikke søges støtte til at dække kontingenter.
 • Der kan ikke søges til ukendte udgifter.
 • Der kan ikke søge som privatperson.
Hvordan får vi midlerne?
 • Ansøger skal udfylde formularen. Her skal det skrive hvordan arrangementet eller initiativet understøtter FDFs Udviklingsmål og hvordan man tænker det spiller ind i den lokale virkelighed.
 • Hvis I får bevilget støtte fra puljen, får kredsen direkte besked pr. mail, der sendes til kontaktpersonen på ansøgningen samt kreds- eller landsdelsleder og kasserer.
 • Der skal ifm. ansøgningen fremsendes et budget for jeres samlede udgifter til initiativet. Der er ikke en grænse. for hvor meget et enkeltstående initiativ kan få i støtte, men som hovedregel kan der gives 10.000 – 15.000 kr. i støtte fra medlemspuljen. (Man må gerne søge mindre).
 • Hvis et initiativ, der har opnået støtte mod forventning, giver overskud modregnes overskuddet i den endelige bevilling.
 • Hvis flere kredse søger sammen, skal den ene kreds stå som økonomisk ansvarlig for ansøgningen og bevillingen.
 • Ansøgningen skal underskrives af kredsens eller landsdelens tegningsberettigede og støtten udbetales til kredsens eller landsdelens bankkonto.
 • Der skal udvises omtanke og sparsommelighed i forbindelse med anvendelse af midlerne.

Hvis I har fået støtte, kan I vælge at få dem udbetalt i én eller to rater:

 • Udbetaling i én rate: Kredsen lægger selv ud og får udbetalt hele bevillingen når der er aflagt endeligt regnskab for initiativet. Hvis initiativet giver overskud for kredsen, modregnes det i den endelige bevilling, uanset om den udbetales i en eller to rater.
 • Udbetaling i 2 rater: 75% af støtten udbetales når initiativet igangsættes og de sidste 25% udbetales når der er indsendt godkendt regnskab.
Hvad skal vi gøre når initiativet er slut?

Når I er færdige med aktiviteten, skal I gøre fire ting:

 • I skal skrive en kort historie om den til FDFs hjemmeside. Her skal I fortælle lidt om hvad I har lavet, hvad der er gået godt og hvad der er gået skidt, hvad I som kreds har fået ud af aktiviteten og hvad andre kredse måske kan lære af jeres erfaringer.
 • I skal sende os et par gode billeder fra aktiviteten, gerne med nogle glade FDFere på. Historien og billedet kommer på FDFs hjemmeside så andre kredse kan blive inspireret og tage ved lære af jeres erfaringer.
 • I skal aflægge regnskab for aktiviteten. Her skal I opgøre jeres samlede udgifter og indtægter til aktiviteten. Regnskabet skal holdes op imod budgettet fra ansøgningen og skal underskrives af kreds-kassereren.
 • I skal gemme kvitteringer og dokumentation for alle udgifterne i tilfælde af at jeres regnskab bliver udtaget til stikprøve.
Hvordan søger vi? 

I skal indsende en motiveret ansøgning og et budget for initiativet. Ansøgningen skal indsendes via knappen i bunden af siden.

Det kan være at vi har nogle spørgsmål til jer inden ansøgningen kan vurderes endeligt, men ellers gør vi vores bedste for at at I får svar hurtigst muligt. Det er dog altid en god ide at søge i god tid inden I gerne vil gå i gang med aktiviteten. Ansøgningerne behandles hver 2. måned.

Brug for vejledning? 

Har kredsen eller landsdelen et ønske om at søge puljen er I velkomne til, at søge råd og vejledning til om hvordan jeres projekt få støtte gennem medlemspuljen.

 • Skriv gerne en mail eller ring til:

Tlf.: 33 13 68 88 

E-mail: FDF@FDF.dk

Initiativer i 2023

FDF Støvring – Kurser i det fri

FDF Stoholm – Genstart af FDF Stoholm

FDF Tommerup St. – Jubilæum og agitationsdag

FDF Herning Nord – Børnezone til Royal Run i Herning

DUF har lavet en række ændringer og opdateringer til initiativstøtten. Det har de gjort i håbet om at gøre puljen lettere tilgængelig for ansøgere. Ændringerne består bl.a. i, at der er lavet en vejledning til retningslinjerne. Derudover er den tematiserede initiativstøtte ændret og det betyder, at der fremadrettet hvert andet år vil blive offentliggjort 1-2 temaer for den tematiserede initiativstøtte. Temaerne pr. 1. marts 2024 og indtil 28. februar 2026 er bæredygtigt engagement og demokratisk selvtillid.

I kan læse mere om vejledningen til retningslinjerne, den tematiserede initiativstøtte og temaerne ved at klikke på knappen herunder, og under afsnittet vejledningsmateriale initiativstøtten.

DUFs lokalforeningspulje støtter de lokale foreningers arbejde for børn og unge i Danmark og Sydslesvig. Puljen kan søges af lokalforeninger og lokale grupper i DUFs medlemsorganisationer og observatørorganisationer.

Der er ansøgningsfrist den første hver måned og ansøgninger behandles på et månedligt udvalgsmøde, bortset fra juli.

Julsøfondens formål er at støtte køb og forbedring af ejendomme, støtte køb og forbedring af både og skibe, som har en størrelse, så de kan anvendes som mødelokale. Støtte køb af joller og mindre både samt støtte etableringen af nye musikenheder.

Fondens formål er at støtte landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF. I indeværende hovedbestyrelsesperiode støttes alene FDFs lederes ophold på Silkeborg Højskole. Ansøgningsskemaet udleveres på Silkeborg Højskole.

Fonden har udelt sine sidste midler og er indstillet til lukning i efteråret 2024.

Vidste du, at du også kan søge private fonde og legater?

Kig i Legatbogen.dk.

Herudover har DUF også en række forslag til gode fonde at søge tilskud, når man er en idébaseret forening som FDF.

Uddannelsespuljen

Økonomisk støtte til landsforbundets kurser

Uddannelsespuljen har til formål at fremme, at flest mulige FDFere får mulighed for at deltage på landsforbundets kurser og støtter derfor deltagelse i generel ledertræning for både unge og voksne fra kredse, der ellers kan have svært ved at få råd til at sende deres medlemmer på kurser. Uddannelsespuljen støtter ikke fagspecifikke kurser såsom klatring- og kanokurser og lignende.

Puljen støtter deltagelse på følgende kursustyper:

 • KursusSTART
 • Seniorvæbnerkurser
 • Seniorkurser
 • FDF Lederkursus
 • FDF KursusPLUS

Uddannelsespuljen er oprettet af FDFs landsmøde 2018, der besluttede at nedlægge TVR-fonden og oprette en uddannelsespulje i stedet for. Puljen består af en pose penge på ca. 0,5 mio. kr. Når puljen er tom, nedlægges puljen.

Kredse der ikke kan modtage mere end 50% i tilskud til kursusdeltagelse fra deres kommune kan modtage 30% af kursusprisen i tilskud til de deltagere der godkendes som støtteberettigede.

Spørgsmål til uddannelsespuljen kan rettes til forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller tlf. 33136888.

Læs mere om puljen