Landsforbundets struktur

Kredse 

De lokale, selvstændige kredse er grundstammen i FDF. Det er her, børn, unge og voksne mødes til ugentlige møder, familie-aktiviteter, lejrture og meget mere. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsledelse på op til tre medlemmer. Alle kredse har også en bestyrelse, der er ansvarlig for, at kredsen drives i overensstemmelse med FDFs vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Netværk

Alle kredse er tilknyttet et netværk sammen med andre kredse fra samme geografiske område for at sikre, at ingen kredse står alene med kredsudviklingen. Kredse i et netværk kan eksempelvis bruge hinanden til erfaringsudveksling, gensidig støtte samt fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere.

Landsdele

FDF er inddelt i otte landsdele, der ledes af selvstændige landsdelsledelser. Landsdelsledelserne fungerer som bindeled mellem landsdelens kredse og netværk samt mellem hovedbestyrelsen og landsdelen, og de har til opgave at samarbejde med kredse og netværk i landsdelen om at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet. 

I landsdelene arrangeres der lederuddannelse og andre arrangementer for børn, unge og ledere.

Landsmødet

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet. Her mødes repræsentanter for kredse, landsdelsledelser og hovedbestyrelsen for at beslutte landsforbundets retning. Landsmødet vælger også FDFs hovedbestyrelse. 

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer, som overordnet set har til opgave at føre landsmødets beslutninger ud i livet. Hovedbestyrelsen leder landsforbundet som helhed, blandt andet ved gennemførelse af arbejdsområder, som er væsentlige for opfyldelsen af FDFs formål.