Kredsbudget - Et godt budget er godt på vej

Et regnskab skal være i balance. Første skridt på vejen til det er at lægge et budget, inden året går i gang.

Budgetlægningen bør ske i samarbejde mellem bestyrelse og ledermødet. Bestyrelsen har ansvaret for, at der bliver den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter, og at indtægterne vurderes realistisk.
Lederne ved normalt bedre end bestyrelsen, hvordan de penge, der skal bruges i det direkte børnearbejde, bedst kan anvendes, og det kan være af stor betydning for ledernes lyst til arbejdet, at de får indflydelse på, hvordan pengene bruges

Fremgangsmåden kan f.eks. være den, at kassereren i slutningen af kalenderåret deltager i et ledermøde, hvor økonomien for det følgende år drøftes – herunder holdledernes ønsker om midler til holdarbejdet. Derefter udarbejder kassereren forslag til budget, der behandles og vedtages i bestyrelsen i januar, samtidig med at regnskabet for det forløbne år godkendes. Dette regnskab er en vigtig hjælp ved budgetlægningen.

FDF-holdets økonomi

Når kredsens budget er vedtaget, og derigennem rammerne for holdarbejdet, må holdlederen sammen med sine assistenter lave budget for holdarbejdet. Det kunne være for et halvt år, hvilket indebærer planlægning af møderne og de dermed forbundne indkøb i halvåret.

Arrangementer med egen økonom

Både på kreds- og holdplan forekommer arrangementer, der har egne indtægter, og som oftest skal hvile i sig selv. Det gælder sommerlejr, weekendture, og måske fester med entré. For sådanne arrangementer bør der også laves budget. Den ansvarlige leder må sikre sig, at der er balance mellem indtægter og udgifter, med mindre det i forvejen er besluttet af ledermødet og/eller bestyrelse, at balanceprincippet kan fraviges.