FDFs struktur

Kredsene er grundstenen i FDF. De er samlet i netværk og landsdele. Kredsene sender repræsentanter til landsmødet, det afholdes hvert andet år.

Kredsen

Kredsen er grundstammen i FDF. Det er her lederne mødes med børnene til de ugentlige møder, ture, lejre og meget mere. Kredsen er en selvstændig enhed, hvilket i praksis betyder, at Landsforbundet er en samling af alle 370 suveræne kredse. Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder, eller en kredsledelse på op til tre medlemmer, der i samarbejde med kredsens øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse. Kredsledelsen vælges for to år ad gangen. I kredsen er en bestyrelse, der er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med grundlov og forbundsvedtægter og på økonomisk forsvarlig vis.

Netværk

Netværk består af et antal kredsen, der er placeret i samme område eller har en fælles interesse. De kan bruge hinanden til erfaringsudveksling og gensidig støtte og fælles arrangementer og møder for børn, unge og ledere.

Landsdele

Landsdelen fungerer som bindeled mellem FDFs hovedbestyrelse og kredsene. Landsdelen har en landsdelsledelse, der består at mindst tre personer. Herudover er en af FDFs fastansatte forbundssekretærer tilknyttet landsdelen. Landsdele skal rådgive og støtte kredse og netværk, og hjælpe med kredsenes udvikling. Landsdelene gennemfører lederuddannelse og laver arrangementer for kredsene. 

Landsmødet

Landsforbundets højeste myndighed er landsmødet. Her mødes repræsentanter for kredsene, landsdelsledelserne og hovedbestyrelsen. Desuden kan der deltage et antal observatører, som dog hverken har tale- eller stemmeret.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer, hvoraf mindst fire skal være kvinder og mindst fire mænd. Hovedbestyrelsen bliver valgt af landsmødet, og er underlagt landsmødet, og skal bære landsmødets idéer ud i livet.

Hovedbestyrelsen skal lede landsforbundet som helhed og føre tilsyn med de enkelte kredse. Hovedbestyrelsen skal blandt andet forelægge en arbejdsplan for landsmødet, træffe bestemmelse om og drage omsorg for gennemførelse af arbejdsområder, som er væsentlige for opfyldelsen af FDFs formål. Det er hovedbestyrelsen, der godkender lederudnævnelser og kan udelukke ledere, som gennem deres ord og adfærd har givet begrundet formodning om, at de skader arbejdet for FDFs formål.

Udvalg

FDFs hovedbestyrelse har ansvaret for landsforbundets drift og udvikling imellem landsmøderne. For at det kan lade sig gøre, har hovedbestyrelsen nedsat en række udvalg. Der findes flere forskellige slags udvalg. Udvalg, der arbejder med  kristendom og forkyndelse, lejr og friluftsliv eller musik. FDFs udvalg består hovedsageligt af frivillige, ulønnede ledere, som er børneledere i en kreds; på den måde bliver der god sammenhæng mellem det, der er behov for i kredsene, og det, som landsforbundet laver og sender ud.

Forbundssekretærer

FDFs forbundssekretærer er ansat som bindeled mellem forbundet og kredsene. Deres opgave er at hjælpe kredslederen, bestyrelsen og lederne med udfordringer, administration og inspiration.