Landsdelsledelsens opgaver

Her får du udfoldet nogle af de opgaver, som skal løftes i landsdelen.

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

Landsdelsmøde

Kredsene holder som minimum landsdelsmøde i løbet af februar måned i ulige år. Her vælges landsdelsledelsen samt debatteres hvordan landsdelsledelsen skal arbejde med landsmødets beslutninger og andre relevante områder.

Samarbejdsaftale

Landsdelsledelserne udarbejder i fællesskab og i samarbejde med hovedbestyrelsen og med opbakning fra landsdelens kredse en fælles samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Samarbejdsaftalen beskriver fælles udviklingsmål og opgaver.

Samarbejdsaftalen fornyes hvert andet år.

Forbundssekretærerne arbejder i landsdelen, på grundlag af samarbejdsaftalen mellem landsdelen og hovedbestyrelsen. En forbundssekretær kan være tilknyttet flere landsdele.

Møde med hovedbestyrelsen (HB)

En gang om årets, typisk i marts, inviterer HB alle landsdelsledelserne til møde. Mødets dagsorden er meget forskellig, men formålet er altid at inddrage landsdelsledelserne og høre deres tanker, holdninger eller ideer til nye initiativer eller arbejdsopgaver i FDF. HB mener kort og godt, at en inddragelse af landsdelsledelserne i udvalgte processer og arbejdsopgaver vil kunne hjælpe og udruste HB til at træffe de rigtige beslutninger og initiativer. Mødet med HB giver desuden landsdelsledelserne et indblik i HBs arbejde og behandlingsproces og skaber direkte relationer mellem HB-medlemmer og landsdelsledelserne. 

 Landsdelsledelsernes fællesmøde

I forbindelse med mødet med HB, afholdes landsdelsledelsernes fællesmøde. Landsdelsledelserne, fra alle otte landsdele, mødes for at blive klogere på hinanden, få ny viden og nye værktøjer, debattere aktuelle emner og udfordringer, udveksle erfaringer og ikke mindst møde de andre FDFere, som også varetager rollen som en landsdelsledelse. Fællesmøderne styrker landsdelsledelserne stemme i FDF og giver rum for en fællesskabsfølelse, som man ofte ikke mærker i det daglige lokale landsdelsarbejde.

Ungdomsrepræsentanter

”Det påhviler landsdelsledelsen at afholde valg i landsdelen til landsdelens ungdomsrepræsentanter og suppleanter samt at danne disse demokratisk forud for landsmødet og støtte disse før og under landsmødet i det nødvendige omfang.”

Bag denne lidt tørre formulering ligger en spændende opgave for landsdelsledelsen. For det er muligheden for at åbne døren til en større verden for en lille, demokratisk valgt gruppe seniorer. Opgaven består både i at sikre, at der bliver afholdt valg til ungdomsrepræsentanter og to suppleanter i landsdelen senest 13 måneder inden landsmødet. Derudover består opgaven også i at sætte disse fire ind i FDFs organisationsstruktur og fortælle om vejen fra idé til handling - på niveauer uden for kredsen. Endelig har landsdelsledelsen også ansvar for at klæde de unge mennesker på til at stå ved deres meningers mod – og tænke udover egeninteresser og i bredere forstand at repræsentere ungdommen i FDF. 


     Ting, landsdelsledelsen er forpligtet til

 • Afholdelse af valg til ungdomsrepræsentanter og suppleanter blandt landsdelens seniorer. Valget skal foretages senest 13 måneder før landsmødet. 
 • Udformning og udførelse af et dannelsesprogram, der danner ungdomsrepræsentanter og suppleanter frem mod landsmødet.
 • Støtte til ungdomsrepræsentanter under landsmødet.

   

Gode råd til landsdelsledelser i forbindelse med ungdomsrepræsentanter

 

 • Tænk i at få gode relationer til ungdomsrepræsentanter og supleanter. Eksempelvis ved at invitere dem til ét eller flere landsdelsledelsesmøder. Med den viden, de tilegner sig, vil de være værdifulde for landsde
  lsarbejdet på både kort og lang sigt. Og de vil kunne lære meget om at repræsentere bredt af jer. 
 • Tænk i at tage ungdomsrepræsentanter og suppleanter med til midtvejsdebatten. På landsmødet stemmes der om FDFs fremtid, mens midtvejsdebatten er stedet, hvor nye idéer fødes, testes og diskuteres.  
  Der er meget læring i deltagelse på midtvejsdebatten og i at klædeungdomsrepræsentanter og suppleanter på til at deltage i dette. Hjælp ungdomsrepræsentanter og suppleanter til at brede debatten om FDF ud 
  –måske via sociale medier? Hjælp dem desuden med at finde sammen med andre ungdomsrepræsentanter og suppleanter fra andre landsdele. 
 • Husk at ungdomsrepræsentanter og suppleanter ikke kan forventes at vide så meget om demokratiet - hverken samtaledemokratiet eller det parlamentariske demokrati. Dermed kan I være med til at åbne døre og skabe overblik for de unge mennesker.