Retningslinjer for kommunikation

Indledning

Disse retningslinjer handler om, hvad FDF kommunikerer internt så vel som eksternt. Målet er at sikre en ensartet og sammenhængende kommunikation af FDF med henblik på at etablere vores identitet og arbejde for vores mærkesager.

 

FDFs kommunikation er bygget op om FDFs formål, ambition og udviklingsmål, hvor der er opstillet en række strategiske mål. I ambitionen er en række konkrete budskaber, som naturligt er omdrejningspunkt for kommunikationen. På baggrund af disse er identificeret en række målgrupper, og med udgangspunkt heri tilrettelægges en række initiativer for perioden 2015-2017, der skal sikre, at budskaberne når målgruppen, og dermed arbejde for opfyldelse af FDFs overordnede målsætning.

 

Kerneprodukt

FDFs kerneprodukt er ambitionen - og dermed indeholder den de overordnede kommunikative budskaber:

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

 • Relationer: FDF er et frirum, hvor børn og unge vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.
 • Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet (med rødder i folkekirken) / (på et folkekirkeligt grundlag).
 • Leg: I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer udvikler evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.
 • Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere.

 

Som en del af FDFs udviklingsmål 2015-2017 - der ligeledes tager udgangspunkt i visionen - præciseres, at FDFs kommunikation arbejder for, at FDF bliver en aktiv stemme både lokalt og nationalt i forhold til børns fritidsliv, og for udbredelse af vores holdning om vigtigheden af relationer og fællesskab for børn.

 

Målgrupper

Med udgangspunkt i formål, vision og udviklingsmål er identificeret en række målgrupper, overfor hvem det er relevant for FDF at kommunikere vores kerneprodukt. Grupperne inddeles i interne og eksterne - men hvad vi overordnet siger, og hvad der er på dagsordenen, skulle gerne være det samme, for det vi siger, er det vi gør. Dog har målgruppe betydning for valg af platform, vinkel og henvendelsesform. Der er således heller ikke forskel på, hvad der kommunikeres lokalt og nationalt - det skal være det samme, men leveret på forskellig vis.   

Interne:
 • Medlemmer - børn og unge
 • Ledere
 • Forældre 
 
Eksterne:
 • Kommende medlemmer og deres forældre
 • Kommunen - lokalpolitikere og embedsfolk
 • Folkekirken - præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsråd
 • Skoleverdenen: skoleledere, skolebestyrelse, lærere, pædagoger
 • Lokalsamfundet
 • Offentligheden[1]

 

Strategiske mål for FDFs kommunikation

FDF vil lokalt være kendt som et solidt tilbud til børn og unge - en fritidsaktivitet, hvor børn og unge får et ståsted at møde verden fra, og hvor leg, tro og gode relationer er i centrum. FDF er en forening, der har blik for sin omverden, og tager del i sit lokalmiljø gennem samarbejde med skole, folkekirke, kommune, samt andre relevante lokale samarbejdspartnere.

 

Dette skal lederne vide og føle, og det skal FDF klæde dem på til at gå ud og gøre. De gode eksempler skal omsættes til historier, der kan fortælles lokalt og internt i FDF, hvor de kan inspirere andre. Børn og unge i FDF skal mødes med elementerne i ambitionen - til FDF-møder og i FDFs medier. Samarbejdspartnere skal kende FDF og vide, hvad vi står for, gennem relevant materiale, og FDF skal formidle viden til dem på de områder, hvor vi har en viden og erfaring.

 

Konkrete budskaber

Strategien kan ud fra målsætninger omsættes til følgende mere konkrete budskaber. De forskellige målgrupper, skal have præsenteret  relevante budskaber. Hvordan dette er tænkt vil fremgå af kommunikationsplanen.

 

 
  Målsætninger Budskaber
Samfundsengagement  FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende medborgere. FDF har fokus på verden omkring os, vi tager del i lokalsamfundet og vi er en del af Folkekirken - og det er det, vi giver videre til børn og unge.
Leg I FDF bliver verden større, når vi gennem leg og udfordringer udvikler evner til at indgå i forpligtende fællesskaber. FDF har en viden om leg, og ser leg som metode til at lære at begå sig i sociale fællesskaber, og som en måde at formidle og arbejde med forkyndelse og i tilegnelsen af konkrete færdigheder. FDF står for de skæve løsninger, kreativitet og fantasifuldhed.
Tro FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet (med rødder i folkekirken) / (på et folkekirkeligt grundlag). I FDF får børn og unge de gode historier fra Biblen, og lærer fadervor på en legende og involverende måde. Der er plads til at stille spørgsmål og snakke om alt mellem himmel og jord med voksne, der har taget stilling til, hvad kristendommen betyder for dem.
Relationer

FDF er et frirum, hvor børn og unge vokser i mødet med ledere, der har noget på hjerte.

FDF arbejder for udbredelse af vores holdning om vigtigheden af relationer og fællesskab for børn.

I FDF er der fokus på det gode og velfungerende fællesskab. 

Der er fokus på mobning, og at alle børn trives.

I FDF er der plads til det skæve, her er rummelighed.

I FDF er der tid og plads til at få en snak med en voksen om mor og fars skilsmisse, skolen osv. for i FDF er der voksne der vil børn.

Aktiv stemme FDF bliver en aktiv stemme både lokalt og nationalt i forhold til børns fritidsliv. FDF vil børn og unge, og vi har en holdning til, hvad der er et godt fritidsliv. Derfor er FDF aktiv i debatten, når det handler om børns tid til fritidsliv, rammer for børns fritidsliv og indholdet heri.

 

Begivenheder og oplevelser

I de to kommende år venter en række store begivenheder i FDF. 2015 er oplevelsesår, og 2016 er landslejrår. Det vil være oplagt med presseaktivitet i forbindelse hermed. Det er dog vigtigt at bruge aktiviteter som dåseåbner til formidling af, hvem vi er, og hvad vi vil - altså vores budskaber. Det er ikke nok at fortælle om aktiviteten i sig selv, vi skal også formidle, eksempelvis hvad de unge får ud af at være med, eller det særlige samvær, der er mellem voksne og børn omkring begivenheden. Det handler om, at aktiviteter skal kobles med værdier - og det skal vi have lært kredsene.

 

Hjælp til kredsene

Det er lokalt FDF lever. Derfor skal den største kommunikationsindsats også være lokal. FDF støtter dette ved at tilbyde konkrete værktøjer; PR-materialer, relevante fotos og tekst - herunder af FDF producerede pressemeddelelser i forbindelse med konkrete begivenheder, som en hjælp og støtte til kredsene.

 

Kommunikationsplan

Den konkrete kommunikative indsats, som både har et internt og eksternt fokus, vil forankres i en detaljeret kommunikationsplan. Kommunikationsplanen vil forholde sig til budskaber i forhold til målgrupper, og omsætte disse til konkrete handlinger. Placeringen af initiativer vil inspireres af udviklingsmålenes tidsmæssige placering. Planen vil være konkret styrende og sikre fremdrift, idet den er klar om indhold, timing og eksekvering. Samtidig sikrer planen, at vi kan måle på vores indsats ved at opstille en række kommunikative succeskriterier. 

 

[1] Dette præciseres og defineres nærmere i forhold til de konkrete emner i en kommende kommunikationsplan.