Retningslinjer for kommunikation

FDFs retningslinjer for kommunikation sætter retningen for FDFs interne og eksterne kommunikation. Målet med retningslinjerne er at skabe en ensartet og sammenhængende kommunikation indadtil og udadtil med henblik på at tydeliggøre organisationens identitet. 

Kommunikationen foregår via FDFs medier i overensstemmelse med formålsbeskrivelsen for disse (se nedenstående) samt i løbende interessevaretagelse. Begge dele løses af både ansatte og frivillige.

Grundtilgangen er, at FDF lever lokalt og formidles bedst lokalt. Derfor løftes størstedelen af FDFs kommunikation lokalt af FDFs kredse. Landsforbundets ansatte kommunikationskonsulenter understøtter kredsenes lokale kommunikation med værktøjer, kurser og løbende sparring. Landsforbundets kommunikation, herunder indholdet på landsforbundets medier, skal samtidig være til inspiration for FDFs kredse i deres egen kommunikation. 

 

1. Hovedbudskab og strategiske mål 

Med afsæt i FDFs formål og ambition, “FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem tro, leg, relationer og samfundsengagement”, er nedenstående hovedbudskab bærende i FDFs kommunikation: 

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation med lokale fritidsaktiviteter ledet af frivillige voksne. I FDF dannes børn og unge i fælles oplevelser, og gennem relationer, tro, leg og samfundsengagement får de et ståsted et møde verden fra. 

Strategiske mål: 

 • Forældre til både nuværende og potentielle medlemmer skal vide, at deres børn får fællesskab, oplevelser og dannelse ud af at gå til FDF, og at voksne frivillige ledere sætter rammerne for fællesskabet. 
 • Flere børn, der endnu ikke er medlem, skal se, at det er sjovt at gå til FDF, og at man får venner og bliver en del af et større fællesskab. 
 • Forældre til både nuværende og potentielle medlemmer skal vide, at de er velkomne som frivillige ledere i FDF. 
 • Flere danskere skal kende FDF som en lokal fritids- og foreningsaktivitet ledet af frivillige voksne, hvor børn og unge dannes gennem fællesskab, leg og oplevelser. 
 • Ledere skal inspireres og uddannes til at fortælle om deres kreds med udgangspunkt i ambitionen. 
 • Medlemmer oplever at få styrket og udviklet deres identitet som FDFere. 
 • Medlemmer skal kende FDFs uddannelsestilbud og arrangementer og motiveres til at deltage. 
 • Relevante målgrupper møder FDFs aktuelle udviklingsspor, projekter og arrangementer via FDFs medier. 
 • Medlemmer modtager rettidig og nødvendig kommunikation målrettet deres behov og virke i FDF. 
 • Understøtte at man i FDF debatterer respektfuldt og på et oplyst grundlag. 

 

2. Interessevaretagelse 

For at understøtte, at der både nu og fremover kan eksistere lokale FDF-kredse med aktiviteter for børn og unge, prioriterer FDF interessevaretagelse inden for særligt følgende områder: Børn og unge, Folkekirken og Rammer for det gode foreningsliv. Landsforbundet arbejder med interessevaretagelse bredt og på flere niveauer. Kommunikation er en af måderne at understøtte dette arbejde. 

Børn og unge 

Der er i dag børn og unge, der står helt uden for de demokratiske og forpligtende fællesskaber. I samarbejde med andre arbejder FDF for, at flere børn og unge skal være en del af et fællesskab i en forening, for et aktivt fritidsliv styrker børns dannelse, trivsel og relationer. 

Folkekirken 

FDF arbejder for at fremme en demokratisk struktur i folkekirken. FDF arbejder for, at folkekirken tør nytænke egne traditioner og virkemidler, så også børn og unge lokalt oplever relevant, nærværende og vedkommende kirke og kan få indflydelse på det lokale arbejde. Gennem menighedsrådene og nationale organisationer arbejder FDF for at varetage børn og unges interesser i sognets og kirkens arbejde. 

Rammer for et godt foreningsliv 

FDF arbejder sammen med lokale og nationale aktører for at sikre gode rammevilkår for foreningslivet i såvel national lovgivning som lokale kommunale procedurer, herunder sikre friest mulige rammer for kredses adgang til faciliteter og tilskudsmuligheder. 

 

3. Formål for FDFs medier 

FDFs konkrete medier skal med afsæt i FDFs formål, ambition og strategi skabe identifikation, information og inspiration for mediernes respektive interne og/eller eksterne mål- og aldersgrupper. 

Medierne skal skabe identifikation ved at: 

 • præsentere og give en forståelse for, hvad FDF er og hvorfor vi er FDFere. 
 • give en forståelse for FDFs historie, som vi er formet af og står på den dag i dag. 
 • bidrage til det enkelte medlems identitetsdannelse som FDFer, samt synliggøre og understøtte kredsenes forbundethed i et fællesskab. 
 • der skabes en forståelse for FDF som organisation 
 • der skabes en forståelse for FDFs relationer/sammenhæng med omverden (FDFs syn på temaer som fx kirke, leg, pædagogik, dannelse m.m.) og for FDFs kendetegn ift. andre lignende organisationer. 
 • give modtagere et sprog for, hvad FDF er. 

Medierne skal skabe information ved at: 

 • levere viden, perspektiv og dybde til relevante temaer og nyhedsstof i FDF-regi. 
 • klæde modtagere på til at kunne indgå i en konstruktiv debat om FDF-relaterede emner. 

Medierne skal skabe inspiration ved at: 

 • stille konkrete værktøjer/inspirationer/guides til møder/aktiviteter til rådighed. 
 • udfordre og generere refleksion over medlemmernes FDF-praksis