Idekatalog

Her finder I en et idekatalog til jeres arbejde med Ungdomsrepræsentanter med veje til et demokratisk dannende forløb.

FOTO: Rieke Poppe

Katalog over dannelsesinitiativer for ungdomsrepræsentanter og suppleanter i FDFs  landsdelsledelser

For at sikre en bred og gennemgående dannelse af de valgte ungdomsrepræsentanter og -suppleanter (omtales kun ungdomsrepræsentanterne herfra) anbefales det landsdelsledelserne at forholde sig til de forskellige handlingsforslag og herfter vælge et eller flere nedslag i følgende struktur.

Strukturen består af fem stadier, hvor forskellige initiativer kan udvælges, for at sikre den demokratiske dannelse af ungdsomrepræsentanterne.

Valget

Første skridt i arbejdet med at demokratiske danne ungdomsrepræsentanter er naturligvis at sikre et godt valg. Et godt valg kræver en bred vifte af repræsentanter og en høj valgdeltagelse.

Følgende handlinger er foreslået for at sikre et godt valg:

Valget afholdes i forbindelse med et ungdoms arrangement, eksempelvis seniorfestival

Valget afholdes af tidligere/nuværende ungdomsrepræsentanter

Valget streames live på facebook

Valget afvikles digitalt

Valget afholdes i forbindelse med FDF-politisk debataften for seniorer

Valget afholdes i forbindelse med store arrangementer i landsdelen fx OiO eller Aktivlejr

Specifik for at sikre en bred vifte af kandidater foreslås følgende handlinger:

Landsdelsledelserne besøger landsdelens seniorgrupper

Krav og aktiv stillingtagen til kandidatur hos seniorerne i landsdelen

Synlighed på sociale medier

Introduktion

Når først ungdomsrepræsentanterne og -suppleanterne er valgt ind, er det vigtigt for landsdelsledelsen at sikre en god introduktion til opgaven. De unge vil ofte have mange forestillinger om hvad opgaven indebærer, men samtidig en stor usikkerhed på hvordan det gøres rigtigt. Opstarten er altså essentiel for at den demokratiske dannelse kan løftes resten af valgperioden.

Forventningsafstemning mellem landsdelsledelsen og ungdomsrepræsentanterne. Denne kan blandt andet have fokus på hvor tit ungdomsrepræsentanterne deltager på møder med Landsdelsledelsen, logistik omkring møderne, deltagelse i andre arrangementer og ønsker om udvikling i valgperioden. Der bør løbende følges op på forventningerne, ligesom rammerne for deltagelse skal kunne genforhandles.

Deltagelse på netværksmøder, udvalgsmøder ol.

Oplæring af afgående ungdomsrepræsentanter

Følgende handlinger kan være med til at sikre en god introduktion:

Repræsentation

Som konsekvens af at vælge repræsentanter er selve det at repræsentere også et område, man må forholde sig til. Landsdelsledelserne repræsenterer landsdelens kredse og på samme måde repræsenterer ungdoms- repræsentanterne landsdelens seniorer.

Følgende handlinger foreslås til dannelse i repræsentationstanken:

Afsøgning af holdninger hos landsdelens seniorer

Udvikling af personaer på klassiske senior-typer, hvor ungdomsrepræsentanterne får kortlagt hvem de repræsenterer.

Afklaring af ungdomsrepræsentanternes egne mærkesager og debat herom med seniorer i landsdelen

Holdningsinddragelse af seniorerne på sociale medier

Kortlægning af forskelle og ligheder mellem repræsentanternes egne holdninger og seniorernes

Roller og opgaver

Her under ses forslag til handlinger omkring dannelse og opgaver:

Når først ungdomsrepræsentanterne er valgt og er kommet godt i gang er det også vigtigt at holde dem i gang med opgaver frem mod landsmødet. Samtidigt er det væsentligt at få afklaret med ungdomsrepræsentanterne hvordan de forstiller deres egen i rolle i landsdelsledelsen.

Tilbagevendende debatpunkter på landsdelsledelsens dagsorden som henvender sig til ungdomsrepræsentanterne

Ungdomsrepræsentanterne afholder klassemøder for seniorerne i landsdelens kredse

Ungdomsrepræsentanterne afholder demokrati oplæg/workshop/happening på landsdelens lederskole

Ungdomsrepræsentanterne deltager på lige fod med landsdelsledelsens øvrige medlemmer på landsdelsledelsesmøder.

Landsmødet

Den store kulmination på den demokratiske dannelse af ungdomsrepræsentanterne er optakt og deltagelse på FDFs landsmøde. Her får ungdomsrepræsentanterne mulighed for at bruge deres indsigt om landsdelens seniorer og i fællesskab med FDFs kredse og landsdelsledelser påvirke hvilken retning FDF skal bevæge sig i de næste 2 år. Landsmødet udgør også en markant milepæl i dannelsen, og kan være en naturlig afslutning på arbejdet som ungdomsrepræsentant. Der kan dog være mange gode arbejdsopgaver for ungdomsrepræsentanterne efter landsmødet, for at sikre en god overgang til næste valgperiode.

Følgende handlinger foreslås som handlinger op mod, under og efter landsmødet:

Ungdomsrepræsentanterne afholder et formøde for unge i landsdelen

Landsmødedagsordenen drøftes med landsdelsledelsen

Alle ungdomsrepræsentanterne mødes til fællesmøde inden landsmødet.

Ungdomsrepræsentanterne forbereder hvilke punkter, de særligt kunne tænke sig at deltage i i landsmødedebatten.

Ungdomsrepræsentanterne omgives af erfarne landsdelsledelsesmedlemmer under landsmødet.

Ungdomsrepræsentanterne indsuppleres i landsdelsledelsen efter landsmødet

Ungdomsrepræsentanterne klargør næste valgperiode ift. valg, opmærksomhed ol.