Hvad er en landsdelsledelse?

Beskrivelsen nedenfor er blevet til i et samarbejde mellem en arbejdsgruppe under lederuddannelsesudvalget, bestående af tre landsdelsledelser, og drøftelser i hovedbestyrelsen. 

FOTO: Thomas Heie Nielsen.

Landsdelsledelserne er et vigtig organisatorisk led i FDF. Landsdelsledelserne skal fungere som bindeled mellem hovedbestyrelsen (HB) og kredse og dermed bidrage til sammenhængskraft og demokrati i FDF. Landsdelsledelserne deltager i et HB-møde årligt med fokus på dialog omkring aktuelle og fremtidige emner med henblik på at inddrage lokal viden og det lokale kendskab til kredse og netværk som baggrund for hovedbestyrelsesbeslutninger og for at kvalificere diskussioner om FDFs udvikling. 

Hver landsdel har en HB-kontaktperson, som landsdelsledelserne kan samarbejde med på forskellig vis for at højne den demokratiske proces. De gensidige forventninger til samarbejdet drøftes i udarbejdelse af samarbejdsaftalerne. HB-kontaktpersonen skal være med til at opfylde en løbende dialog undervejs mellem HB-møder ved at både HB-kontaktpersonen proaktivt kan søge viden hos landsdelsledelsen, og landsdelsledelsen kan henvende sig til kontaktpersonen for sparring, drøftelse og dialog. 

HB skal se landsdelsledelsernes tætte relationer til enkeltmedlemmer i landsdelene som en ressource i forhold til inddragelse af frivillige generelt. Landsdelsledelsen er nøglepersoner i forhold til relationer i landsdelen, og når noget skal foregå på tværs i FDF – for eksempel udvalg, større arrangementer skal det være naturligt at inddrage landsdelsledelsernes viden omkring frivillige ressourcer. 

Landsdelsledelsens rolle og opgaver i FDF 

Landsdelsledelserne er valgt demokratisk i landsdelene og virker efter FDFs vedtægter. Når man træder ind i ledelsen, så påtager man sig en vigtig rolle i forbundet. For at styrke det gode samarbejde mellem HB og landsdelsledelser og for at motivere og tydeliggøre landsdelsledelsernes arbejde, er der her udarbejdet nogle forventninger til arbejdet i en landsdelsledelse. 

Det er hensigten, at beskrivelsen af følgende roller og opgaver kan skabe sammenhængskraft, demokrati, medindflydelse og udvikling i FDF i forhold til landsdelsledelsernes arbejde. Roller og opgaver kan med fordel også drøftes med kredsene, for eksempel på et landsdelsmøde. 

Roller og opgaver 

Udvikling af FDF 

 • Er konstant bevidste om FDFs ambition og udviklingsmål. Landsdelsledelsen har en holdning til nutidens og fremtidens FDF og diskuterer dette som en fast del af deres opgaver. 

 • Tager stilling før og efter et landsmøde til forslag og vedtagelser og sætter dem ind i lokal kontekst. 

Udvikling af landsdelen og landsdelsledelsen 

 • Gør landsdelsledelsens arbejde sjovt, attraktivt og udfordrende, så det bliver attraktivt at være frivillig i landsdelsledelsen. 

 • Skabe en fødekæde til landsdelsledelsen og til landsdelsledelsens udvalg. 

 • Arbejder med demokratiske processer. 

 • Understøtte ungdomsdemokratiet. 

 • Arbejder kontinuerligt for et godt samarbejde med forbundssekretær. 

 • Arbejder for at gøre FDF synlig i landsdelen og er opmærksomme på lokale udfordringer. 

Fokus på kredse 

 • Skaber relevant uddannelse og kontinuerlig fokus på at udvikle uddannelsestilbuddet til lederne. 

 • Er åbne over for initiativer fra især frivillige, så frivillighedskulturen og græsrodskulturen dyrkes. 

 • Anerkender kredsenes store arbejde. 

 • Sikrer netværkssamarbejde i landsdelen, så ingen kredse står alene med deres kredsudvikling. 

 • Støtter kredse og netværk i at føre ambition, udviklingsmål og landsmødevedtagelser ud i livet. 

Sammenhængskraft 

 • Spotter lokale talenter til gavn for både kredse, landsdel og landsforbund. 

 • Skaber sammenhængskraft i landsdelen med gode relationer, fællesskaber og arrangementer. 

 • Er kulturbærere af FDFs historie og rødder, FDFs formål og værdigrundlag. 

 • Kender til og bruger FDFs organisation både af ansatte og frivillige ressourcer – her tænkes på forbundskontor, udvalg, HB, ledelse og stab. 

 • Deler viden mellem landsdelsledelser og er nysgerrige på andres landsdelsledelsers arbejde. 

Hovedbestyrelsen april 2016