Handelsbetingelser

BETINGELSER VED TILMELDING, BETALING OG ABONNEMENT 

Gældende fra december 2023

Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF eller af FDFs lokale kredse eller landsdele. 


Disse handelsbetingelser beskriver hvordan Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF håndterer: 
• Tilmelding og afbud 
• Betaling 
• Abonnement 
• Hvilke rettigheder du har 


Disse betingelser gælder ved tilmelding og betaling til kurser, arrangementer og for kontingent(medlemskab), som afholdes af Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF eller en af FDFs lokale kredse eller landsdele. Betingelserne skal accepteres for at kunne gennemføre betaling eller tilmelding til arrangementer med eller uden betaling. 

1. Udbyder 
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 
Rysensteensgade 3 
1564 København V 
CVR-nr.: 22 16 78 12  

2. Tilmelding til kurser og arrangementer 
Tilmeldingen er bindende. Læs nærmere om fortrydelse i pkt. 6 
Tilmelding til kurser og arrangementer sker via medlem.fdf.dk  
Opkrævning for deltagelse i et kursus eller arrangement fremsendes pr. mail med link til betaling til kredsen eller landsdelen. Hvor enkeltpersoner er betaler fremsendes link til disse. 


3. Kontingent 
Kontingent for medlemskab opkræves fra den dato indmeldelsen finder sted og indtil skriftlig udmeldelse er modtaget eller medlemmet er elektronisk udmeldt via medlem.fdf.dk. Opkrævning fremsendes pr. mail med link til betaling eller man kan vælge at registrere sit betalingskort, hvorefter kontingentet opkræves som abonnement, se afsnit om abonnement. 


4. Priser 
Alle priser på medlem.fdf.dk er i danske kroner. 


5. Betaling 
a) Kontokøb 
Såfremt et kursus eller arrangement er oprettet med mulighed for at angive en anden betaler end deltageren vil deltagerafgiften blive opkrævet hos deltagerens kreds eller landsdel efter arrangementet. Eventuelt mellemværende mellem kredsen og deltageren er FDF uvedkommende. Muligheden for at angive anden betaler fremgår af tilmeldingsformularen. 
Afviser en kreds eller landsdele at betale for en deltager, så forbeholder FDF sig retten til at opkræve deltagerafgiften direkte hos deltageren eller afvise deltagerens tilmelding. 
FDF forbeholder sig retten til at afvise kontokøb for kredse med ubetalt gæld til landsforbundet. 


b) Betalingskort 
Kontingentbetaling eller deltagerbetaling med betalingskort, her efter kaldet opkrævning, fungerer på følgende måde: 
Der fremsendes en mail med faktura for den pågældende ydelse, hvori der også er et link til betaling med et af nedenstående korttyper. 
Ved betalingen af kontingent eller arrangementer på medlem.FDF.dk kan du betale med Visa Dankort, Dankort, VISA, VISA Electron, Eurocard og MasterCard. 
     
Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse (SSL). Beløbet bliver hævet på din konto på den dato, hvor betalingen gennemføres. 


c) Abonnementsbetaling 
Kontingentbetaling med abonnement, herefter kaldet kontingentopkrævning, fungerer på følgende måde: 
Tilmelding første gang: 
Der fremsendes en mail med faktura for den pågældende kontingentopkrævning, hvori der også er et link til betaling med et af nedenstående korttyper. Ved registreringen af betaling kan man vælge, at tilmelde kortet til abonnementsbetaling, hvorefter kortet anvendes til betaling af de kontingentopkrævninger, der dannes på grundlag af ens medlemskab. Opkrævninger fremsendes til den mailadresse, som man har oplyst ved sin registrering/indmeldelse hos FDF. Har man valgt en anden betaler vil kontingentopkrævningerne blive sendt til denne, via den mail der er registreret på betaleren. 
Ved abonnementsbetaling af kontingentopkrævninger på medlem.FDF.dk kan du tilmelde følgende kort: Visa Dankort, Dankort, VISA og MasterCard. 
     
Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse (SSL). Beløbet bliver hævet på din konto på den dato, der fremgår som fakturadato på den fremsendte opkrævning. 
Fornyelse af abonnement: 
Er man tilmeldt abonnementsbetaling bliver tilkøb af nye kontingentopkrævninger automatisk hævet på det tilmeldte kort. Der vil for hver ny kontingentopkrævning blive fremsendt en faktura til den registrerede mailadresse, hvoraf kontingentbeløb og betalingsbetingelser vil fremgå, ligesom den underliggende faktura vil være vedhæftet. 
Fornyelse af kreditkort: 
Når dit kreditkort udløber, kan du indtaste nye kortoplysninger på ”Min side” på medlem.FDF.dk 
Ønsker du at skifte betalingskort inden udløb af eksisterende kort er det muligt via ”Min side” på medlem.FDF.dk at opdatere med nye kortoplysninger. Der vil både ved fornyelse og udskiftning af kort blive fremsendt en kvitteringsmail på, at kortet er tilmeldt betalinger for ydelser købt på medlem.FDF.dk. 


6. Afmelding (Fortrydelsesret) 
Køb af kurser og arrangementer på FDF.dk og disses underleverandører er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2. 
FDF yder dog fuld fortrydelsesret indtil tilmeldingsfristen angivet for de enkelte arrangementer på medlem.FDF.dk. Før denne dato refunderes hele deltagerafgiften, fratrukket gebyrer, ved ændring eller annullering af tilmeldingen. 
Efter tilmeldingsfristen kan deltagerafgiften ikke refunderes. Hvis kreds eller landsdel er valgt som betaler opkræves denne ligeledes fuldt deltagergebyr efter tilmeldingsfristen såfremt betalingen er accepteret. Eventuelt mellemværende mellem kredsen og deltageren er FDF uvedkommende. 
Enhver ændring til tilmelding skal ske ved skriftlig henvendelse til forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller den kreds eller landsdel, der står som arrangør. 
 

7. Venteliste 
Hvis et kursus eller et arrangement er fyldt, kan der tilbydes plads på venteliste. I givet fald gennemfører deltagere tilmeldingen på samme vis som ved en regulær tilmelding. Dog uden betaling, hvis der kræves betaling med det samme. Ved valg af faktura vil deltageren kun blive opkrævet, hvis denne har fået en plads på det givne kursus eller arrangement. Hvis en deltager melder fra, og der bliver en plads, tildeles disse efter først til mølle. Dog kan der være tilfælde, hvor en deltager springes over, hvis det er nødvendigt for at gruppesammensætninger på et kursus kan gå op.

Den person der melder fra opkræves ikke for deltagelsen hvis en person fra ventelisten overtager pladsen. Dette er gældende selvom fristen for at melde fra er passeret.  Handelsbetingelserne vil være gældende for den person fra ventelisten som får en plads.


8. Forældretilladelser 
På visse arrangementer eller dele af et arrangement kan der kræves særskilt tilladelse fra deltagerens forældre. Læs mere om dette på de enkelte arrangementer.  

9. Kontaktoplysninger 
Som deltager på FDFs kurser og arrangementer accepterer du, at FDF må kontakte dig med relevante forhold relateret til din deltagelse på de angivne kontaktoplysninger både før, under og efter arrangementet. 

10. Ekspedition 
FDF og disses underleverandører ekspederer alle tilmeldinger hurtigst muligt. 
Når du har registreret din tilmelding, modtager du en besked via e-mail med bekræftelse af din ordre. 
Ved deltagelse med fakturakøb (medlemmer af en FDF-kreds) er du dog først endeligt optaget på kurset, når kredsen har godkendt betaling for deltagelsen. 

11. Ændringer  
Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, instruktør og indhold samt ret til at aflyse et kursus eller et arrangement, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forventet. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mail adresse, der er opgivet ved tilmelding.  

12. Forbehold  
FDF kan se sig nødsaget til at aflyse et kursus eller arrangement. Sker dette vil tilmeldte deltagere modtage besked herom uden unødigt ophold samt få refunderet deltagerafgiften. 

13. Force majeure 
Såfremt det på grund af omstændigheder, der ikke kunne tages i betragtning af FDF i forbindelse med planlægning af det enkelte arrangement, såsom krig, terrortrussel, strøm- eller it-nedbrud, sygdomsepidemi eller usædvanlige vejrforhold, måtte være umuligt eller være forbundet med ekstraordinært og uventet stort besvær eller store omkostninger at gennemføre arrangementet, er FDF berettiget til at aflyse eller afbryde arrangementet, såfremt det er påbegyndt. 
I tilfælde af aflysning før eller under afholdelse af et arrangement som følge af force majeure vil FDF refundere de beløb under deltagerafgiften, som ikke allerede er medgået til at afholde udgifter forbundet med planlægning og afvikling af arrangementet. Ved arrangementer med efterfakturering forbeholder FDF sig ligeledes ret til at fakturere de udgifter, der er medgået til planlægning og afvikling af arrangementet. FDF søger i videst mulige omfang at minimere omfanget af disse udgifter. 
FDF tilstræber ved aflysning af kurser grundet vejret at tilbyde erstatningskurser eller moduler for at sikre at deltagerne kan fuldføre de planlagte kurser og moduler. Om muligt sker dette uden at der opkræves yderligere deltagerbetaling. FDF forbeholder sig om nødvendigt ret til at opkræve yderligere deltagergebyr. 

14. Købe- og aftaleretlige regler 
Når du handler på FDF.dk og disses underleverandører, gælder herudover dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. særligt Købeloven og Forbrugeraftaleloven, dog gælder reglerne om fortrydelsesret ikke, jf. pkt. 6.  

15. Persondata 
FDF og disses underleverandører opbevarer din oplysninger forsvarligt, og giver kun adgang til dine data for personer med relevante arbejdsopgaver. 
Når FDF og disses underleverandører ikke har behov for dine data længere, så sletter vi dem. 
Dataansvarlig er FDF ved administrationschefen. 
Der henvises i øvrigt til FDFs privatlivspolitik, som kan findes her. 

16. Tvister 
Enhver tvist om handel på FDF.dk, og om disse vilkår, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.  


Læs tillige
FDFs Kursusprincipper her.