Aktuel information om corona-virus

Find aktuel information fra myndighederne og landsforbundets anbefalinger om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

11. May 2021

Foto: Thomas Heie Nielsen

Opdateret 11. maj 2021

Fra torsdag d. 6 maj kan der afholdes udendørs foreningsaktivitet for op til 75 personer i alle aldre. Foreningsaktiviteten udendørs er ikke underlagt aldersbegrænsninger. Det er med genåbningen atter muligt at afholde årsmøder indendørs. Læs mere herom i afsnittet om årsmøder længere nede.

Der er tirsdag d. 4. maj indgået en politisk aftale om yderligere genåbning af samfundet. Med aftalen åbnes der op for afholdelse af sommerlejre med overnatning udendørs for op til 500 deltagere fra 14. juni. Indtil denne dato kan lejre afvikles inden for de eksisterende retningslinjer. 

Den politiske aftale omtaler ligeledes afholdelsen af større arrangementer. Landsforbundet kan i forbindelse med enkeltstående, større arrangementer yde rådgivning, men afventer fortsat konkrete retningslinjer for sådanne fra myndighederne. 

Den politiske aftale ændrer ikke ved de p.t. gældende retningslinjer for afvikling af almindelige foreningsaktiviter. 

Foreningslivet, herunder FDF, er underlagt særlige bekendtgørelser fra Kulturministeriet. Det betyder bl.a., at reglerne for forsamlinger i FDF ikke nødvendigvis følger det nationale forsamlingsforbud længere. Reglerne for, hvordan og hvor mange vi må samles til hhv. indendørs og udendørs FDF-aktivitet i den kommende tid, følger herunder.

Hvad gælder generelt for FDF? 

Der er p.t. ikke krav om test/corona-pas i forbindelse med afvikling af FDF-aktiviteter; hverken indendørs eller udendørs. Landsforbundet anbefaler, at kredse opfordrer ledere såvel som børn til at efterleve myndighedernes generelle retningslinjer om hyppige tests.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man generelt holder mindst 1 meters afstand mellem personer - og gerne 2 meter, hvis det er muligt. Det anbefales at holdes 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig ventilation o.lign. Afstanden måles fra næse til næse. 

Aktiviteter med tættere fysisk kontakt mellem deltagere (fx ifm. leg) kan gennemføres, men i så fald opfordres der til en høj grad af fokus på hygiejne, god hoste-/nyseetikette, udluftning, afspritning m.m.

Bemærk: FDF er en forening og vi er - som følge af vores medlemskab i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens fx skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Indendørs aktiviteter

Læs Kulturministeriets retningslinjer for indendørs foreningsaktivitet HER.

 • Der må afholdes indendørs foreningsaktivitet for børn og unge under 18 år. For disse aktiviteter gælder et forsamlingsforbud på 25 personer (inkl. ledere/voksne, der er nødvendige for aktivitetens afholdelse). Bemærk at det ikke er tilladt at synge indendørs.
 • Det er tilladt for ledere/voksne at opholde sig indendørs i foreningslokalerne for at klargøre, at indendørs aktivitet for børn og unge t.o.m. 17 år kan afvikles på forsvarlig vis. Det er altså en forudsætning for at kunne opholde sig kortvarigt indendørs som ledere, at man alene gør det for at klargøre en kommende aktivitet for børn og unge.
 • Foreningslokaler skal derudover holdes lukket. Uagtet det nationale forsamlingsforbud er det ikke tilladt for voksne at mødes til indendørs FDF-aktiviteter, fx ledermøde. Undtaget for denne regel er årsmøder, som gerne må afholdes indendørs.
 • Det er tilladt for både børn og voksne at tage kort ophold indendørs, f.eks. ifm. toiletbesøg eller afhentning af materialer.
 • Ved indendørs FDF-aktiviteter skal man sikre sig, at gældende arealkrav overholdes. Arealkravet for indendørs aktivitet er 4 m2 gulvareal pr. deltager. I lokaler, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned, er arealkravet 2 m2 gulvareal pr. deltager.
 • For alle over 12 år skal der bæres mundbind ved ankomst/afgang/kort ophold indendørs. Det er ikke et krav under FDF-aktiviteten.
 • Indendørs foreningsaktivitet kan foregå i flere grupper á 25 personer, så længe hver gruppe udgør et selvstændigt/eget arrangement, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten. Det kan fx ske ved, at området inddeles i felter, så hver gruppe har sit eget felt. Vær opmærksom på, at samme leder ikke kan lede flere grupper á 25 personer på samme tid og sted, da aktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 25 personer.
 • Det er vigtigt med regelmæssig rengøring og udluftning af lokaler, hvor der finder aktiviteter sted.

Udendørs aktiviteter

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet HER.

 • Der må afholdes udendørs foreningsaktivitet for op til 75 personer i alle aldre. Foreningsaktiviteten er ikke underlagt aldersbegrænsninger.
 • Udendørs foreningsaktivitet kan foregå i flere grupper á 75 personer, så længe hver gruppe udgør et selvstændigt/eget arrangement, og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten. Det kan fx ske ved, at området inddeles i felter, så hver gruppe har sit eget felt. Vær opmærksom på, at samme leder ikke kan lede flere grupper á 75 personer på samme tid og sted, da aktiviteten i så fald betragtes som ét samlet arrangement – og dermed er underlagt forsamlingsforbuddet på 75 personer.
 • Det er muligt at afholde et arrangement med en samlet tilslutning på mere end 75 deltagere, så længe arrangementet er delt i tidsforskudte intervaller, og der på intet tidspunkt er flere end 75 personer til stede på samme sted samtidig. Der må gerne være gengangere mellem personerne (fx ledere) i de forskellige tidsforskudte dele af et arrangement. Det maksimale antal for den type arrangementer er 500. Se nærmere beskrivelse i retningslinjerne for udendørs foreningsaktivitet.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind ved foreningsaktivitet udendørs.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter med overnatning i telt/shelters.

Fremtiden

D. 21. maj forventes en række restriktioner for foreninger at lette. Derefter har vi bl.a. en forventning om, at også voksne må mødes indendørs til foreningsaktiviteter (evt. underlagt et forsamlingsmaks) - men dette er endnu ikke bekræftet. FDF samarbejder p.t. med DUF om at fremskynde muligheden for at mødes til indendørs foreningsaktivitet uden aldersbegrænsning. 

I løbet af de kommende uger forventer vi desuden retningslinjer for større arrangementer. 

Fortsæt planlægningen af sommerlejren

Med den nuværende plan for genåbningen af samfundet generelt er der forventeligt gode muligheder for at tage af sted på sommerlejr. Kredse opfordres derfor til at fortsætte planlægningen af årets sommerlejr. Der kan planlægges efter de nuværende retningslinjer for indendørs og udendørs foreningsaktivitet (herunder overnatning) – med en forventning om, at antal deltagere øges, og aldersbegrænsninger bortfalder.

Forventningen p.t. er (dette er endnu IKKE bekræftet af myndighederne), at vi i foreningslivet fra d. 21. maj og frem igen kan følge det nationale forsamlingsloft, hvilket vil betyde, at der fra d. 11. juni ikke er et forsamlingsloft udendørs, mens der efter d. 11. juni vil være et indendørs forsamlingsloft på 100 personer. Ligeledes afventer vi fortsat myndighedernes eventuelle krav til bl.a. coronapas i forbindelse med sommerlejre.

Find en opsummering af pointerne fra Lederklubbens webinar om sommerlejre her.

Årsmøder

Afholdelse af årsmøde i kredsen er bl.a. centralt for kredsens og landsforbundets tilskudsmuligheder. Derfor er det vigtigt at holde årsmøde hvert år. I perioder med nedlukninger og begrænsninger på, hvor mange der må forsamles, er det tilladt og anbefalet at holde kredsens årsmøde online.

Udendørs årsmøder kan afholdes under de gældende retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet.

Med den delvise genåbning 6. maj er det atter blevet muligt at afholde kredsens årsmøde indendørs. Gør man dette, skal de ske under de regler og retningslinjer, der gælder for ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål. Af disse retningslinjer fremgår bl.a. følgende:

 • Der må maks. være 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal – dog 1 person pr. 2 kvadratmeter, hvis deltagerne primært sidder ned.
 • Der skal fremvises coronapas.
 • Der skal være tydelig afmærkning af ensretning.
 • Deltagere og personale skal bære mundbind eller visir. Disse kan dog fjernes, når man sidder ned. Kravet om mundbind gælder ikke for børn under 12 år.
 • Der må maks. være 1.000 personer til et erhvervsarrangement. Deltagerne skal inddeles i sektioner af maks. 500 personer ad gangen, og deltagerne fra den ene sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion.
 • Hvis der er over 500 deltagere til dit arrangement, skal du senest 14 dage før have udarbejdet en plan for, hvordan arrangementet afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Kontakt din lokale politikreds for at få en skabelon.

Vær opmærksom på, at det fortsat ikke er tilladt at afholde bestyrelsesmøder og ledermøder indendørs. FDF samarbejder med DUF for at muliggøre dette.

Læs mere om årsmøder i kredsen HER.

 

FAQ

 • Online-FDF: Hvis I som kreds er ramt af lokale nedlukninger, der gør det nødvendigt at fortsætte med online-møder, kan I bl.a. finde inspiration til møderne HER.
   
 • Overnatning: For overnatning udendørs gælder ifølge retningslinjerne: Overnatning i telte/shelters kan ske med min. 1 meter til hinanden fra næsetip til næsetip. 

  Indendørs overnatning er at betragte som indendørs foreningsaktivitet og skal derfor følge de gældende retningslinjer herfor. For overnatning indendørs er det FDFs anbefaling at bruge denne praksis: Senge/madrasser/soveposer placeres min. 1 meter fra hinanden fra næsetip til næsetip. Der luftes ud før og efter overnatning, og vinduer/døre står åbent, hvis muligt.
   
 • Kørsel: Ved kørsel/transport i bil anbefaler vi brug af mundbind. 
   
 • Kontingent: Der bør fortsat opkræves/betales medlemskontingent i perioder med nedlukning eller mindre/anderledes FDF-aktivitet end normalt. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages i deres normale form, så snart omstændighederne tillader det.
   
 • Uenighed om retningslinjer: Kulturministeriet har lovet os, at de gør alt, hvad de kan, for at der er koordineret på tværs af myndigheder. Det kan dog ske, at f.eks. politiet/kommunen/skolen/kirken har en anden tolkning af, hvilke retningslinjer der gælder. Hvis det sker, send da gerne en beskrivelse til FDF@FDF.dk
   
 • Ved smittetilfælde: Som kreds bør I lægge en plan for, hvordan I forholder jer, hvis et medlem testes positiv for COVID-19. Det berørte medlem skal selv kontakte myndighedernes smitteopsporing, og derfra vejleder smitteopsporingen i, hvordan der skal handles, og hvem der er nære kontakter til den smittede. Hvis smitteopsporingen fx vurderer, at de øvrige børn, unge og ledere på medlemmets klasse er nære kontakter, bliver disse personer kontaktet direkte af smitteopsporingen eller medlemmet selv. Derfor skal I ikke selv vejlede i, hvem der skal gå i selv-isolation, testes etc. - det sørger myndighederne for. Men det er en god idé at kommunikere klart og hurtigt til de relevante medlemmer, så alle kender planen og ved, hvordan de skal forholde sig. Vælg helst én person, som står for kommunikationen, og som medlemmerne kan kontakte ved spørgsmål. Så er I sikre på, at alle får den samme besked. 

  Husk også at være i kontakt med det smittede medlem for at yde støtte og information om, hvordan I håndterer sagen. Det er i sig selv ikke sjovt at være smittet, og det er hårdt at vide, at man potentielt har givet smitten videre til sin FDF-klasse. Så send gode tanker og omsorg til jeres smittede medlem.
  Hvis I bliver i tvivl om, hvordan I som kreds skal forholde jer, så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed/smitteopsporingen på tlf. 32 32 05 11.
   
 • Dækning af økonomiske tab: DUFs COVID19-nødpulje åbner for ansøgninger igen mandag d. 3. maj 2021. Kredse og hyttefællesskaber kan søge om at få dækket tab under corona. Puljen dækker tab i forbindelse med aflyste aktiviteter, tabt indtægt fra aflyst arbejde og udleje af lokaler og udstyr samt tabt kontingent. Puljen dækker også merudgifter, som kredsen har haft til værnemidler og ekstra rengøring for at kunne efterleve hygiejnekrav. Ansøgningsfristen er 1. juni. Læs mere og søg puljen her.


Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33. 


Materialer

Kommunikation ved smittetilfælde

Hvis et medlem i jeres kreds testes positiv for COVID-19, er det vigtigt at tage hånd om både det pågældende medlem såvel som kommunikationen til øvrige relevante parter, fx resten af klassen. Der er udarbejdet et kort brev, som I er velkomne til at hente og tilpasse, når I skal kommunikere til resten af kredsen. I finder brevet HER