Aktuel information fra FDF om coronavirus

Find aktuel information fra landsforbundet om coronavirus. Siden opdateres løbende.

12. Mar 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

Senest opdateret 29. juni 2020

 

I FDF passer vi på hinanden.

For at mindske smittespredning af corona-virus henstiller FDFs hovedbestyrelse på det kraftigste alle i FDF til at følge myndighedernes regler og anbefalinger. De skærpede regler for at samles har betydning for arrangementer såvel som måden, vi mødes på i FDF.

- Vi er i FDF samfundsengagerende og elsker at mødes, men det er også vigtigt, at vi i situationer som denne viser, at vi er ansvarlige medborgere. Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer vil støtte op om den fælles indsats, så vi står sammen ved at holde afstand til hinanden. Vi følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere vejledning til kredse på baggrund af myndighedernes udmeldinger, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen.

 

Retningslinjer for aktiviteter i kredsene nu og henover sommeren

På baggrund af myndighedernes seneste retningslinjer for foreningsaktivitet fra 8. juni har landsforbundet udarbejdet anbefalinger for FDF-aktivitet. Her fremgår også, hvad vi indtil videre ved om genåbningens faser.

Læs anbefalinger for FDF-aktivitet

Myndighederne har 10. juni udarbejdet retningslinjer for afholdelsen af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre. Landsforbundet har på baggrund af myndighedernes retningslinjer udarbejdet følgende anbefalinger til kredse:

Læs anbefalinger for sommeraktiviteter

Arrangementer

Landsforbundet har flere arrangementer i foråret og over sommeren. Det ligger fast, at der ikke må afholdes ”store arrangementer” til og med 31. august. 

Se aktuel status på forårets og sommerens arrangementer.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor får jeg information fra landsforbundet?

Udmeldinger fra myndighederne, som berører FDF og kredsenes praksis, meldes ud på FDF.dk samt FDFs officielle facebookside så hurtigt som muligt.  

Al aktuel informationen samles desuden på denne side, som løbende opdateres.

 

Kan kredsen afholde fysiske møder?

Kredse kan afholde fysiske møder i mindre grupper á maksimalt 50 personer, såfremt krav om afstand og hygiejne overholdes.

Læs anbefalinger for FDF-aktivitet

Kredse opfordres til at holde medlemmer og forældre orienterede om, hvordan de fysiske møder startes op igen og afvikles. Brug fx denne skabelon til et forældrebrev.

 

Hold online-møder

For både at opretholde kontakt til FDFerne og holde fast i en FDF-identitet og for at vise omverdenen (herunder kommunen), at FDF ikke er lukket ned, er det en god ide at holde online-møder under corona-nedlukningen.

Landsforbundet har samlet en række ideer til at holde online-møder: Se dem her.

For at gøre opmærksom på jeres aktiviteter, kan I sende en pressemeddelelse til den lokale avis. Find skabelonen her.

 

FDFs forbundskontor og forbundssekretærer

Forbundskontoret er åbent. En række medarbejdere er hjemsendt i en kortere periode (læs nyhed). Alle vitale funktioner vil fortsat blive varetaget, og kredse kan stadig få hjælp og svar på spørgsmål. Al henvendelse, herunder henvendelser der sædvanligvis varetages af forbundssekretærer, skal rettes til forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88 mandag til fredag i tidsrummet  10.00 - 14.00. Der kan i perioden opleves længere svartid på forskellige henvendelser.

 

Kan kredse afholde sommerlejr?

Ja. Myndighederne har 10. juni udarbejdet retningslinjer for afholdelsen af sommeraktiviteter, herunder sommerlejre. Landsforbundet har på baggrund af myndighedernes retningslinjer udarbejdet følgende anbefalinger til kredse:

Læs anbefalinger for sommeraktiviteter

 

Skal medlemmer betale kontingent i den periode, hvor fysiske aktiviteter er aflyst?

Nogle medlemmer spørger muligvis, om man skal betale kontingent i den periode, hvor man ikke kan deltage i FDF-aktiviteterne i den lokale kreds. 

Svaret er, at man som medlem ikke betaler kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men at man betaler kontingent for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, og foreningens aktiviteter er sat i bero i denne helt særlige situation, så betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages lige så snart, omstændighederne tillader det. Flere kredse holder i øvrigt også i denne periode online-møder, så FDFerne stadig kan mærke, at de er en del af fællesskabet. 

 

Hvad sker der med kredsens tilskud fra kommunen?

Kulturministeriets hjælpepakke fra d. 31. marts 2020 opfordrer kommunerne til fortsat at udbetale tilskud til frivillige foreninger, på trods af manglende aktiviteter. Men den forpligter ikke kommunerne – og det skaber usikkerhed i foreningslivet.

Læs nyhed her

Hvis ikke I allerede har fået positive tilkendegivelser fra jeres kommune, vil vi opfordre til, at I sender jeres lokale kommunale embedsmand en mail og beder om en tilkendegivelse om, at jeres FDF-kreds kan forvente, at kommunen følger kulturministeren og KLs opfordring. Landsforbundet har udarbejdet en standardskrivelse, som I kan tilpasse og bruge. Hent standardskrivelsen her

Landsforbundet opfordrer kredsene til fortsat at afholde online-møder og række ud til FDFerne, så kommunerne ikke på den baggrund kan hævde, at der ikke har været aktiviteter i kredsen under nedlukningen af de fysiske aktiviteter. Om alle kommunerne godtager dette er desværre pt. usikkert. Landsforbundet vil gerne indsamle og videresende gode såvel som dårlige historier fra FDF-kredsenes oplevelser med kommunale tilskud under nedlukningen. Hvis I har konkrete oplevelser, som kan bruges i DUFs videre arbejde bedes I derfor sende en kort beskrivelse til FDF@FDF.dk - så videresender landsforbundet dem til DUF.

 

Hvordan skal kredse, der udlejer hytter forholde sig?

Der er to aspekter man skal forholde sig til – det juridiske og det politiske. 

For nuværende er der ikke forhold, der gør, at man juridisk ikke har ret til at fakturere for aflyste lejemål jf. de bestemmelser der er fastlagt i lejekontrakten. Udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder om anbefalinger og påbud ændrer ikke ved dette forhold.

Den nuværende situation må rent juridisk betragtes som force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. En Force majeure bestemmelse i lejekontrakter ville medføre ansvarsfrihed for lejerne, der så ikke behøvede at betale husleje i henhold til lejekontrakten, så længe force majeure-begivenheden består.

Såfremt der ikke er særlige force majeure bestemmelser i lejekontrakterne gælder det princip, at der som udgangspunkt er taget højde for forholdet og at lejekontrakten derfor er bindende efter sit indhold. 

I forhold til Sletten og Rysensteen har hovedbestyrelsen bestemt, at man alene forholder sig til lejekontraktens bestemmelser. Alle lejere, dog ikke FDF-kredse, modtager en faktura. 

Der kan dog forhandles individuelt med den enkelte lejer. Her tænkes især på muligheden for at flytte lejemålet til et senere tidspunkt i indeværende år. Men der skal også tages hensyn til det almindelige kundeforhold. 

Se mere her.
 

Hvad gør kredse, der har lejet en hytte i perioden?

Der er også FDF-kredse der sidder med en regning på en hytteleje i forbindelse med et aflyst arrangement. Læs mere her.

 

Hvad gør kredse, der ikke har fået holdt årsmøde endnu i 2020?

Kredsens årsmøde med valg til bestyrelsen skal holdes mindst en gang årligt og her menes der kalender-/regnskabsår og ikke skoleår. I standardvedtægterne for kredse er der ikke krav om præcis hvornår på året årsmødet holdes, så hvis ikke I nåede, at holde det inden coronanedlukningen er det vigtigt, at bestyrelsen får programsat et årsmøde på et tidspunkt efter sommerferien. Her kan I f.eks. inddrage forældre og ledere i en fælles snak om kredsens situation efter coronanedlukningen. Husk også at jeres kommune kan have nogle krav til hvordan og hvornår I holder årsmøde, som I naturligvis skal sørge for at overholde.

Læs vejledningen til årsmøderne her.

 

Hvad gør kredse eller ejerfællesskaber, der er økonomisk pressede?

I helt særlige tilfælde vil manglende indtægter fra udlejning eller aflyste arrangementer kunne få alvorlige følger for kredses eller ejerfællesskabers likviditet og muligheder for at få betalt faste omkostninger. Hvis alle andre muligheder og offentlige hjælpepakker er afsøgt, vil landsforbundet ekstraordinært kunne hjælpe med lån gennem Julsøfonden. Betingelserne for sikkerhedsstillelse og tilbagebetaling er de samme som fastlagt i de almindelige retningslinjer for Julsøfonden.

Læs mere her

 

Kan kredse eller ejerfælleskaber bruge de offentlige hjælpepakker til virksomheder?

Kredse eller ejerfælleskaber vil muligvis i nogle tilfælde kunne opnå kompensation fra staten til at dække faste omkostninger, hvis der opleves markant omsætningsnedgang grundet coronanedlukningen. Hvis en hytte f.eks. har ansat en pedel eller rengøringsmedhjælper, der hjemsendes med løn, eller som bliver syg med corona kan der muligvis også være mulighed for kompensation. Landsforbundet kan ikke rådgive om ordningerne, hvorfor man i alle tilfælde bør rådføre sig med en revisor, der også vil skulle inddrages i den konkrete ansøgning. Læs mere i Virksomhedsguiden

Læs også om kommunernes mulighed for at udbetale tilskud

 

Friluftsrådets Akutpulje

Friluftsrådet har oprettet en akutpulje målrettet lokale samarbejder, der hjælper lærere og pædagoger med at iværksætte udendørs aktiviteter og læring for børnene i den ekstraordinære COVID-19-situation. Der er særlig fokus på initiativer, der giver børnene bedre mulighed for friluftsaktiviteter samt læring og sansning i naturen.

Det er et krav, at initiativet udføres i et samarbejde mellem en lokal skole, fritidsordning eller dagtilbud og en eller flere andre lokale aktører (forening, frivilliggruppe, naturvejleder, naturskole etc.).

Søg akutpuljen her

 

Legeinspiration til skoler

Flere kredse oplever, at skoler spørger dem til råds om aktiviteter med afstand. FDFs legeudvalg har i samarbejde med FDF K27 Lundehus Sogn samlet et materiale med otte lege, der kan leges med afstand - som kredse kan give videre til skoler, der henvender sig.

Find materialet

 

Hvordan taler man med børn om corona?

Sundhedsstyrelsen har sammen med Børns Vilkår lavet en til børn og en film til forældre, pædagoger og lærere om hvad corona-virus er, og hvordan man kan tale om det. Desuden har UltraNyt også en særudsendelse den 12. marts.

 

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33.