Aktuel information fra FDF om coronavirus

FDFs hovedbestyrelse henstiller til, at alle fysiske møder aflyses. Find desuden aktuel information fra landsforbundet om coronavirus. Siden opdateres løbende.

12. Mar 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

Senest opdateret 1. april kl. 16.06

 

I FDF passer vi på hinanden.

I forlængelse af regeringens nedlukning af fritidsaktiviteter og forbuddet mod forsamlinger henstiller FDFs hovedbestyrelse på det kraftigste alle i FDF til at følge myndighedernes anbefalinger. Det betyder helt konkret, at alle fysiske møder og arrangementer frem til og med 13. april aflyses. 

- Vi er i FDF samfundsengagerende og elsker at mødes, men det er også vigtigt, at vi i situationer som denne viser, at vi er ansvarlige medborgere. Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer vil støtte op om den fælles indsats, så vi står sammen ved at holde afstand til hinanden. Vi følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere vejledning til kredse på baggrund af myndighedernes udmeldinger, siger FDFs formand Jonas Kolby Laub Kristiansen. 

I forlængelse af myndighedernes udmeldinger har hovedbestyrelsen desuden besluttet, at udvise ansvarlighed. Alle påskens kurser er aflyst og senest er FDF Lederkursus den 24.-26. april også blevet aflyst.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid gælder aflysningerne af fysiske møder og aktiviteter?

Indtil videre gælder opfordringer til aflysning arrangementer til og med 13. april 2020. Vi følger de officielle udmeldinger, og er klar over, at perioden muligvis kan udvides. Aflysningen gælder alle aktiviteter - både indendørs og udendørs møder og uanset antallet af deltagere. 

 

Hold online møder

For både at opretholde kontakt til FDFerne og holde fast i en FDF-identitet og for at vise omverdenen (herunder kommunen), at FDF ikke er lukket ned er det en god ide at holde online møder i disse corona-tider.

Landsforbundet har samlet en række ideer til at holde online møder i disse corona-tider. Se dem her.

 

FDFs forbundskontor og forbundssekretærer

Forbundskontoret er åbent, men med andre åbningstider. En række medarbejdere er hjemsendt i en kortere periode (læs nyhed). Alle vitale funktioner vil fortsat blive varetaget, og kredse kan stadig få hjælp og svar på spørgsmål. Al henvendelse, herunder henvendelser der sædvanligvis varetages af forbundssekretærer, skal rettes til forbundskontoret på FDF@FDF.dk eller tlf. 33 13 68 88 mandag til fredag i tidsrummet  10.00 - 14.00. Der kan i perioden opleves længere svartid på forskellige henvendelser.

 

Skal medlemmer betale kontingent i den periode hvor fysiske aktiviteter er aflyst?

Nogle medlemmer spørger muligvis, om man skal betale kontingent i den periode, hvor man ikke kan deltage i FDF-aktiviteterne i den lokale kreds. 

Svaret er, at man som medlem ikke betaler kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men at man betaler kontingent for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, og foreningens aktiviteter er sat i bero i denne helt særlige situation, så betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages lige så snart, omstændighederne tillader det. Flere kredse holder i øvrigt også i denne periode online-møder, så FDFerne stadig kan mærke, at de er en del af fællesskabet. 

 

Hvad sker der med kredsens tilskud fra kommunen?

Kulturministeriets hjælpepakke fra den 31. marts 2020 opfordrer kommunerne til fortsat at udbetale tilskud til frivillige foreninger, på trods af manglende aktiviteter. Men den forpligter ikke kommunerne – og det skaber usikkerhed i foreningslivet.

Læs nyhed her

Landsforbundet opfordrer kredsene til fortsat at afholde online-møder og række ud til FDFerne, så kommunerne ikke på den baggrund kan hævde, at der ikke har været aktiviteter i kredsen under nedlukningen af de fysiske aktiviteter. Om alle kommunerne godtager dette er desværre pt. usikkert. Landsforbundet vil gerne indsamle og videresende gode såvel som dårlige historier fra FDF-kredsenes oplevelser med kommunale tilskud under nedlukningen. Hvis I har konkrete oplevelser, som kan bruges i DUFs videre arbejde bedes I derfor sende en kort beskrivelse til FDF@FDF.dk - så videresender landsforbundet dem til DUF.

 

Kan kursusdeltagere få pengene tilbage?

Som bekendt er alle kurserne i påsken 2020 blevet aflyst og Hovedbestyrelsen har besluttet at alle tilmeldte får refunderet deltagerprisen snarest. Landsforbundet udsender info herom til alle tilmeldte. Den tidlige beslutning om at aflyse påskens kurser har heldigvis gjort det muligt at minimere de samlede udgifter til kurserne betragteligt.

 

Hvad betyder det for Væbnermesterskabet?

Hotspot den 14. marts er aflyst. Ydermere lukker alle netopgaver i 14 dage, for ikke at opfordre til samling. Endnu kan vi ikke sige noget omkring finalen den 20-24. maj. Vi følger sagen og myndighedernes anvisninger, og ændringer i forhold til arrangementet offentliggøres på Væbnermesterskabets facebookside.

 

Hvad betyder det for Kickoff på landslejr?

De fysiske kickoff-møder i alle landsdele er aflyst. I stedet inviteres alle ledere til online Landslejr-Kickoff d. 16. april kl. 20-21. Det følges op af to spørgetimer d. 20. og 22. april, begge datoer kl. 20-20.30.

Læs mere her

 

Hvad betyder det for FDF Lederkursus 2020?

FDF Lederkursus 2020 er aflyst. Der arbejdes videre med en digital løsning. Mere info følger.

 

Hvordan skal kredse, der udlejer hytter forholde sig?

Der er to aspekter man skal forholde sig til – det juridiske og det politiske. 

For nuværende er der ikke forhold, der gør, at man juridisk ikke har ret til at fakturere for aflyste lejemål jf. de bestemmelser der er fastlagt i lejekontrakten. Udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder om anbefalinger og påbud ændrer ikke ved dette forhold.

Den nuværende situation må rent juridisk betragtes som force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. En Force majeure bestemmelse i lejekontrakter ville medføre ansvarsfrihed for lejerne, der så ikke behøvede at betale husleje i henhold til lejekontrakten, så længe force majeure-begivenheden består.

Såfremt der ikke er særlige force majeure bestemmelser i lejekontrakterne gælder det princip, at der som udgangspunkt er taget højde for forholdet og at lejekontrakten derfor er bindende efter sit indhold. 

I forhold til Sletten og Rysensteen har hovedbestyrelsen bestemt, at man alene forholder sig til lejekontraktens bestemmelser. Alle lejere, dog ikke FDF-kredse, modtager en faktura. 

Der kan dog forhandles individuelt med den enkelte lejer. Her tænkes især på muligheden for at flytte lejemålet til et senere tidspunkt i indeværende år. Men der skal også tages hensyn til det almindelige kundeforhold. 

Se mere her.
 

Hvad gør kredse, der har lejet en hytte i perioden?

Der er også FDF-kredse der sidder med en regning på en hytteleje i forbindelse med et aflyst arrangement. Læs mere her.

 

Hvad gør kredse eller ejerfællesskaber, der er økonomisk pressede?

I helt særlige tilfælde vil manglende indtægter fra udlejning eller aflyste arrangementer kunne få alvorlige følger for kredses eller ejerfællesskabers likviditet og muligheder for at få betalt faste omkostninger. Hvis alle andre muligheder og offentlige hjælpepakker er afsøgt, vil landsforbundet ekstraordinært kunne hjælpe med lån gennem Julsøfonden. Betingelserne for sikkerhedsstillelse og tilbagebetaling er de samme som fastlagt i de almindelige retningslinjer for Julsøfonden.

Læs mere her

 

Hvordan taler man med børn om corona?

Sundhedsstyrelsen har sammen med Børns Vilkår lavet en til børn og en film til forældre, pædagoger og lærere om hvad corona-virus er, og hvordan man kan tale om det. Desuden har UltraNyt også en særudsendelse den 12. marts.

 

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33.