Aktuel information om corona-virus

Find aktuel information fra landsforbundet om corona-situationen. Siden opdateres løbende.

17. Sep 2020

Foto: Thomas Heie Nielsen

Aktuel status (opdateret: 9. oktober 2020)

Bemærk at forsamlingsforbuddet i hele Danmark p.t. er ændret fra de normale 100 personer til maks 50 personer.

Pr. den 9. Oktober er der kommet nye opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet. Disse er meget bedre beskrivende og anvendelige end før. Derfor har FDF p.t. ikke egne anbefalinger, men henviser alene til ministeriets retningslinjer.

 

Hvad gælder for FDF?

1. Der kan afvikles normale tilbagevendende foreningsaktiviteter (almindelig FDF-møder i kredse) for op til 50 personer. 

 • For aktiviteter med under 50 deltagere gælder retningslinjerne for henholdsvis udendørs- og indendørsaktiviteter.

 

2. Der kan fortsat afvikles FDF-aktiviteter for børn og unge op til 25 år, eventuelt med deltagelse af familiemedlemmer, i form af lejre, kurser, formøder, stævner m.m. op til 500 deltagere.

 • Her skal man benytte retningslinjer for fritidsaktiviteter. Disse er en opdateret version af de retningslinjer, der før hed ”sommerretningslinjer”. Der er herunder adgang til overnatning samt ophold og færden, som er et naturligt led i afviklingen af de pågældende aktiviteter. Faste tilbagevendende aktiviteter som ugentlige klassemøder er som udgangspunkt ikke omfattet af denne definitionen på en ”fritidsaktivitet”, og dermed ikke omfattet af disse retningslinjer og dermed ikke undertaget for forsamlingsforbuddet.

 

3. Der kan afvikles generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder med op til 500 deltagere.

 • Disse skal, som det ser ud nu, følge betingelser, der opstilles i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet § 3, nr. 5 om stillesiddende arrangementer. Af bekendtgørelsen fremgår det at: ”Deltagere skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig.”

 

FDF samarbejder med DUF om at tilvejebringe mere information om, hvad dette helt konkret betyder, hurtigst muligt. Lige nu ved vi, at det tolkes sådan, at jeres deltagere kun må rejse sig for at gå på toilettet, for at hente mad, som derefter kan spises på faste pladser, eller for at gå på talerstolen. 

 

Hvad hvis politiet er uenig med tolkningen af retningslinjerne?

Kulturministeriet har lovet os, at de gør alt, hvad de kan for at forebygge uenigheder med politiet, og sørger for at der er koordineret på tværs af myndigheder. Det kan ske, at politiet har en anden tolkning af, hvilke retningslinjer der gælder, end vores. I tilfælde heraf skal I selvfølgelig rette jer efter, hvad politiet lokalt siger. 

Hvis det sker, send da gerne en beskrivelse til FDF@FDF.dk

 

FAQ - Om FDF og corona:

Må vi afvikle FDF-aktiviteter, lejre og hytteture, når fx skolerne, SFOer og fritidshjem aflyser sociale aktiviteter?

 • Ja! FDF-aktiviteter som fx ugentlige møder, lejre og hytteture er defineret som ‘formålsbestemt foreningsaktivitet’ og det er tilladt at afvikle disse under hensyntagen til myndighedernes gældende retningslinjer (både nationale og lokale) for foreningsaktivitet.
 • Leder-fester, julefrokoster, jubilæer og andre sociale arrangementer bør p.t. ikke afvikles.
 • Bemærk at årsmøder/generalforsamlinger er formålsbestemt foreningsaktivitet og at det derfor fortsat tilladt at afvikle årsmøder i kredsene - også selvom disse involverer gæster udefra.

 

Hvorfor er der forskel på retningslinjerne for FDF-aktivitet og retningslinjerne for skolerne?

 • FDF er en forening og vi er - som følge af vores medlemskab i DUF - en del af et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Derfor skal vi følge retningslinjer, der defineres af Kulturministeriet, mens skolerne skal følge retningslinjer, der defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Af den grund kan og bør retningslinjerne for FDF-aktivitet og for aktiviteter i fx skoler ikke sammenlignes 1:1.

 

Hvordan skal kredse, der har/bruger lokaler på en skole, forholde sig?

 • Der er forskel på retningslinjerne for hhv. FDF og skoler. FDF er en forening og følger derfor retningslinjer defineret i Kulturministeriet, mens skolernes retningslinjer defineres af Børne- og Undervisningsministeriet. Hvis jeres kreds har lokaler eller afvikler FDF-aktiviteter på en skole er det anbefalingen, at I kontakter både skole og kommune for at sikre en korrekt vurdering og stillingtagen til jeres aktiviteter her.

 

Hvor får jeg information fra landsforbundet?

 • Udmeldinger fra myndighederne, som berører FDF og kredsenes praksis, meldes ud på FDF.dk samt FDFs officielle facebookside så hurtigt som muligt. Al aktuel informationen samles desuden på denne side, som løbende opdateres.

 

Hvordan skal kredse, der ikke har fået holdt årsmøde endnu i 2020, forholde sig?

 • Kredsens årsmøde med valg til bestyrelsen skal holdes mindst en gang årligt og her menes der kalender-/regnskabsår og ikke skoleår. I standardvedtægterne for kredse er der ikke krav om præcis hvornår på året årsmødet holdes, så hvis ikke I nåede, at holde det inden corona-nedlukningen er det vigtigt, at bestyrelsen får programsat et årsmøde på et tidspunkt efter sommerferien. Her kan I f.eks. inddrage forældre og ledere i en fælles snak om kredsens situation efter corona-nedlukningen. Husk også at jeres kommune kan have nogle krav til hvordan og hvornår I holder årsmøde, som I naturligvis skal sørge for at overholde. Læs vejledningen til årsmøderne her.

 

Hvordan skal kredse, som deltager i FDFs Landslotteri 2021, forholde sig? 

 • Landslotteriets salgsperiode går fra d. 21. august til d. 8. november. Det er fuldt ud lovligt og inden for de gældende retningslinjer. Tag højde for lokale forhold, husk ekstra afstand og sørg for at sikre høj hygiejne, så både sælgere og købere får en god og tryg oplevelse. I kan også overveje at sælge lodder online. Læs mere om FDFs Landslotteri her. 
 • Som noget nyt kan kredse nu sælge lodsedler gennem onlineplatformen 'Støt os'. Her kan købere købe lodsedler og selv vælge, hvilken kreds pengene skal gå til. Kredsen modtager automatisk sine penge fra onlinesalget i november, når økonomien i det samlede landslotteri er gjort op. Læs mere om onlinesalg af lodsedler her. 

 

Skal medlemmer betale kontingent i perioder, hvor fysiske aktiviteter er aflyst?

 • Nogle medlemmer spørger muligvis, om man skal betale kontingent i den periode, hvor man ikke kan deltage i FDF-aktiviteterne i den lokale kreds. Som medlem betaler man ikke kontingent for at deltage i x-antal aktiviteter, men at man betaler kontingent for at være medlem af den forening, hvor aktiviteterne foregår. Så længe foreningen ikke er nedlagt, og foreningens aktiviteter er sat i bero i denne helt særlige situation, så betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages lige så snart, omstændighederne tillader det. Flere kredse holder i øvrigt også i denne periode online-møder, så FDFerne stadig kan mærke, at de er en del af fællesskabet.

 

Hvad sker der med kredsens tilskud fra kommunen?

 • Kulturministeriets hjælpepakke fra d. 31. marts 2020 opfordrer kommunerne til fortsat at udbetale tilskud til frivillige foreninger, på trods af manglende aktiviteter. Men den forpligter ikke kommunerne – og det skaber usikkerhed i foreningslivet. Hvis ikke I allerede har fået positive tilkendegivelser fra jeres kommune, vil vi opfordre til, at I sender jeres lokale kommunale embedsmand en mail og beder om en tilkendegivelse om, at jeres FDF-kreds kan forvente, at kommunen følger kulturministeren og KLs opfordring. Landsforbundet har udarbejdet en standardskrivelse, som I kan tilpasse og bruge. Hent standardskrivelsen her Landsforbundet opfordrer kredsene til fortsat at afholde online-møder og række ud til FDFerne, så kommunerne ikke på den baggrund kan hævde, at der ikke har været aktiviteter i kredsen under nedlukningen af de fysiske aktiviteter. Om alle kommunerne godtager dette er desværre pt. usikkert. Landsforbundet vil gerne indsamle og videresende gode såvel som dårlige historier fra FDF-kredsenes oplevelser med kommunale tilskud under nedlukningen. Hvis I har konkrete oplevelser, som kan bruges i DUFs videre arbejde bedes I derfor sende en kort beskrivelse til FDF@FDF.dk - så videresender landsforbundet dem til DUF.

 

Hvordan skal kredse, der udlejer hytter i perioden, forholde sig?

 • Der er to aspekter man skal forholde sig til – det juridiske og det politiske. For nuværende er der ikke forhold, der gør, at man juridisk ikke har ret til at fakturere for aflyste lejemål jf. de bestemmelser der er fastlagt i lejekontrakten. Udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder om anbefalinger og påbud ændrer ikke ved dette forhold. Den nuværende situation må rent juridisk betragtes som force majeure. Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlertidigt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser. En Force majeure bestemmelse i lejekontrakter ville medføre ansvarsfrihed for lejerne, der så ikke behøvede at betale husleje i henhold til lejekontrakten, så længe force majeure-begivenheden består. Såfremt der ikke er særlige force majeure bestemmelser i lejekontrakterne gælder det princip, at der som udgangspunkt er taget højde for forholdet og at lejekontrakten derfor er bindende efter sit indhold.
 • I forhold til Sletten og Rysensteen har hovedbestyrelsen bestemt, at man alene forholder sig til lejekontraktens bestemmelser. Alle lejere, dog ikke FDF-kredse, modtager en faktura.
 • Der kan dog forhandles individuelt med den enkelte lejer. Her tænkes især på muligheden for at flytte lejemålet til et senere tidspunkt i indeværende år. Men der skal også tages hensyn til det almindelige kundeforhold. Se mere her.
   

Hvordan skal kredse, der har lejet en hytte i perioden, forholde sig?

 • Der er også FDF-kredse der sidder med en regning på en hytteleje i forbindelse med et aflyst arrangement. Læs mere her.

 

Hvad gør kredse/ejerfællesskaber, der er økonomisk pressede?

 • I helt særlige tilfælde vil manglende indtægter fra udlejning eller aflyste arrangementer kunne få alvorlige følger for kredses eller ejerfællesskabers likviditet og muligheder for at få betalt faste omkostninger. Hvis alle andre muligheder og offentlige hjælpepakker er afsøgt, vil landsforbundet ekstraordinært kunne hjælpe med lån gennem Julsøfonden. Betingelserne for sikkerhedsstillelse og tilbagebetaling er de samme som fastlagt i de almindelige retningslinjer for Julsøfonden. Læs mere her

 

Kan kredse/ejerfælleskaber bruge de offentlige hjælpepakker til virksomheder?

 • Kredse eller ejerfælleskaber vil muligvis i nogle tilfælde kunne opnå kompensation fra staten til at dække faste omkostninger, hvis der opleves markant omsætningsnedgang grundet coronanedlukningen. Hvis en hytte f.eks. har ansat en pedel eller rengøringsmedhjælper, der hjemsendes med løn, eller som bliver syg med corona kan der muligvis også være mulighed for kompensation. Landsforbundet kan ikke rådgive om ordningerne, hvorfor man i alle tilfælde bør rådføre sig med en revisor, der også vil skulle inddrages i den konkrete ansøgning. Læs mere i Virksomhedsguiden. Du kan læse mere om kommunernes mulighed for at udbetale tilskud her.

 

Legeinspiration til skoler

 • Flere kredse oplever, at skoler spørger dem til råds om aktiviteter med afstand. FDFs legeudvalg har i samarbejde med FDF K27 Lundehus Sogn samlet et materiale med otte lege, der kan leges med afstand - som kredse kan give videre til skoler, der henvender sig. Find materialet.

 

Har du ikke fået svar på dit spørgsmål?

Alle FDF-relaterede spørgsmål rettes til FDF@FDF.dk / tlf. 33 13 68 88, telefonen vil være åben alle hverdage kl. 10-14. 

Spørgsmål vedrørende smitte stilles direkte til den myndighedsfælles hotline på telefon 70 20 02 33.