Kredsundersøgelsen giver indblik i FDFs udvikling

Resultaterne fra kredsundersøgelsen, der i foråret har været udsendt til kredsledere i alle kredse, er nu tilgængelige. 

22. Jun 2023
Rasmus Lind

Foto: Mads Strøjer Rasmussen

Kredsundersøgelsen giver et indblik i landsforbundets udvikling, og på tværs af landsforbundet giver den en dybere forståelse for en række vigtige temaer. Undersøgelsen er kombineret af en medlemstalsanalyse fra Medlemsservice og et spørgeskema, som blev sendt til kredsledere i alle kredse i slutningen af februar med frist for besvarelse midt i marts. I alt 222 kredse har besvaret spørgeskemaet.

FDFs formand Dorte Fog er glad for, at kredslederne generelt har prioriteret at deltage i kredsundersøgelsen, fordi den giver hovedbestyrelsen et redskab til at følge med i, hvordan landsforbundet udvikler sig.

- De indsigter, vi får fra kredsundersøgelsen, er vigtige for os i hovedbestyrelsen. Dels får vi et indblik i udviklingen i FDF og i kredsene, og dels får vi vigtige indikationer på, om udviklingsmålene har den forventede effekt. Derfor vil jeg gerne takke alle de kredsledere, der har brugt tid på at besvare den, siger hun.

Mere viden om udviklingsmål

En af de interessante pointer i årets kredsundersøgelse er, at næsten halvdelen af alle kredse (49 %) peger på “flere ledere” og en tredjedel (33 %) på “mere forældreopbakning” som en betingelse for, at FDF når i mål med strategien om sammen at give flere børn og unge et ståsted.

Begge dele viser, at kredslederne bekymrer sig om at få flere voksne engageret i kredsens arbejde. Og de bekræfter, at der er behov for indsatserne under udviklingsmålet Engagerede voksne, hvor der allerede er udbudt et kredsforløb og flere materialer på vej.

En oplagt indsats i mange kredse, der har brug for at klæde flere ledere på til FDF-arbejdet, er FDFs grundlæggende lederuddannelse. Kun 12 % af kredsene svarer, at de har benyttet materialet i løbet af det seneste år. Besvarelserne viser ikke, hvorfor tallet ikke er højere, men det kan nu efterfølgende undersøges yderligere.

Kredsundersøgelsens besvarelser peger også i retning af udviklingsmålet Flere puslinge. Analysen af medlemstallene fra Medlemsservice bekræfter formodningen om, at et barn, der bliver meldt ind som pusling, i gennemsnit er medlem i længere tid (4,2 år) end et barn, der bliver meldt ind som pilt (2,8 år). Det viser, at FDFs samlede medlemstal vil øges, hvis andelen af nye puslinge øges, og at udmeldelser ikke sker ved en bestemt alder, men at indmeldelsesalderen er en afgørende faktor for medlemsvarigheden.

Indsigterne i medlemsvarigheden ved forskellige indmeldelsesaldre kan give anledning til nogle drøftelser om, hvordan vi i FDF bedst giver puslingene et ståsted, og hvilke oplevelser vi gerne vil give dem, selvom de statistisk set hverken kommer på landslejr, Væbnermesterskabet, kurser eller andre af de store landsdækkende arrangementer. 

Tro og forkyndelse i kredsarbejdet

Udover emner relateret til udviklingsmålene har kredslederne også forholdt sig til, hvordan tro og forkyndelse fylder i kredsarbejdet. Besvarelserne viser, at det mange steder kunne fylde mere, og særligt oplever mange kredsledere, at flere ledere er utrygge ved at tale om deres egen tro.   

Hovedbestyrelsen har allerede forud for kredsundersøgelsen planlagt en temadrøftelse om tro og forkyndelse til efteråret og vil arbejde på, at det kommer til at fylde mere i kredsarbejdet.

- Som ledere i FDF skal vi turde tale om troen, for troen giver et bud på, hvem vi er, og hvad vores liv betyder. Vi skal sætte os selv i spil, for det er sådan, børn og unge får mulighed for at stille spørgsmålene og finde deres egne svar. I FDF skal samtalen om tro have plads mange steder og særligt på kredsenes møder. Det vil vi som hovedbestyrelse gerne sætte fokus på, siger Dorte Fog.

Udvikling i kredsen på baggrund af kredsens egne data

Efter sommerferien udsendes en samling af kredsenes data til kredsledere, formænd og kasserere. Disse kredsdata vil være sammenholdt med gennemsnitlige tal fra hele landsforbundet, så de kan bruges til refleksion og drøftelser om kredsens tilstand og udvikling.

Det vil være helt oplagt gøre plads på dagsordenen til bestyrelses- og/eller ledermøder i efteråret til eksempelvis at drøfte, hvordan kredsens medlemstilgang og fastholdelse ser ud i forhold til data fra landsforbundet. Mange steder vil det måske kunne give nye idéer og inspiration til kredsens udvikling.

Forbundssekretærerne har udviklet en mødeproces med udgangspunkt i kredsundersøgelsens pointer, som de tager med til netværksmøder i løbet af efteråret. Og derudover kigger forbundssekretærerne og FDFs øvrige ansatte dybere i tallene for at identificere kredse, der kan have særlige behov for hjælp og støtte.